برچسب: دانشنامه

جلسات ۷۵۹ تا ۷۶۱ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۷۵۶ تا ۷۵۸ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسه شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

چهاردهمین جلسه شورای علمی گروه حقوق بین الملل دانشنامه قرآن شناسی...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه حقوق بین الملل در قم برگزار شد.

جلسات ۷۵۳ تا ۷۵۵ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی