برچسب: دانشنامه

جلسه ۱۲۴ شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار...

جلسات مستمر شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه با حضور اعضای گروه، در قم برگزار شد.

جلسه ۱۲۳ شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار...

جلسات مستمر شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه با حضور اعضای گروه، در قم برگزار شد.

جلسه ۱۳۴ شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر شورای علمی گروه سیاست دانشنامه با حضور اعضای گروه در قم برگزار شد.

جلسات ۷۷۴ تا ۷۷۶ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسه ۱۲۱ شورای علمی گروه حقوق جزا دانشنامه قرآن شناسی برگزار...

جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورای علمی گروه حقوق جزا در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی