برچسب: حسین رمضانی

بررسی مبانی عملی و راهبردی سند الگوی اسلامی پیشرفت

نشست نقد کتاب «مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه و مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن با همکاری خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

بررسی و نقد کتاب مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

برگزاری نشست بررسی و نقد کتاب توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن و گروه منطق فهم دین پژوهشگاه با مشارکت خبرگزاری ایکنا

نشست علمی دلالت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در تدوین برنامه...

برگزاری نشست علمی توسط گروه مطالعات پیشرفت اسلامی ایرانی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری نهادهای علمی کشور برگزار می‌شود

بررسی انتقادی روشنفکری دینی در آثار و آرای عبدالکریم سروش

بررسی انتقادی خاستگاه و جهت‌گیری معرفتی و تاریخی روشنفکری دینی در آثار و آرای عبدالکریم سروش  در گفتگو با دکترحسین رمضانی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی