برچسب: حسین رمضانی

در رابطه با دین وتمدن با فقر شدید پژوهشی مواجه هستیم

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن” برگزار شد.

کرسی ترویجی رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

درنگی انتقادی در راه‌ طی‌ شده غرب در نسبت با مسئلۀ...

نوشتاری از دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

کرسی ترویجی بررسی و تحلیل نظام علم‌‌شناختی

 برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

احیای تمدن اسلامی نیازمند مسجدمحوری است

گفتگو با با دکتر حسین رمضانی رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی