برچسب: تأویل قرآن

«تأویل» بیان مراد حقیقی خداوند از آیات قرآن است

کرسی علمی- ترویجی «فهم تأویل با روش درون سیستمی» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی