مرکز مطالعات فضای مجازی

دکتر عزیز نجف پور

رئیس مرکز

 

حمید قاسمی

کارشناس مرکز

 

با توجه به خطورت مسائل فضای مجازی و ضرورت ورود موثر پژوهشگاه در این عرصه نظری و راهبردی مهم مرکز مطالعات فضای مجازی شهریور ماه ۹۶ با هدف اهتمام مضاعف برای پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر فرهیخته‌ انقلاب اسلامی(دام ظله الوارف) درزمینه ی مواهب و مخاطرات فضای مجازی، توسعه همکاری ها و تامین منابع مطمئن برای اجرای برنامه ها و فعالیت های مرکز، تاسیس و راه اندازی گردید.

اهداف و برنامه های کلی:

  1. تهیه ی راهبردها، رویکردها و اولویت‌های‌ فعالیتی مرکز، براساس اهداف، اصول راهبردی، و چشم‌انداز پژوهشگاه و تدابیر راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام ظله)، و ارائه به مراجع تصمیم گیر برای تصویب.
  2. تدبیر و تلاش پیوسته برای روزآمدسازی راهبردها، رویکردها و اولویت‌ها، تهیه ی طرح های مناسب در جهت تحقق اهداف و وظائف مرکز و توسعه و ارتقای فعالیت های آن.
  3. اداره امور جاری مرکز و نظارت بر عملکرد واحدها و نیروی انسانی همکار آن.
  4. به کارگیری ظرفیت های پژوهشکده‌ها و مؤسسات تابعه برای تحقق اهداف و وظائف مرکز، همچنین مدیریت حضور مؤثر واحدها و همکاران علمی پژوهشگاه در فضای مجازی.
  5. برقراری ارتباط فعال با دستگاهها و مؤسسات ذی دخل، در جهت هم افزایی و توسعه ی همکاری ها، افزایش اثربخشی فعالیت ها، بهره برداری از ظرفیت های ملی و تامین منابع لازم برای اجرای برنامه ها و طرح های مصوب مرکز.
  6. تهیه و ارائه ی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و سالانه ی مرکز بر اساس اهداف و وظائف آن، و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها پس از تصویب‌ در مراجع ذی‌صلاح.
  7. شناسایی و معرفی افراد واجد صلاحیت های لازم برای تصدی اجرای برنامه‌های مرکز، ونظارت بر حسن جریان وظائف همکاران علمی و اجرایی.
  8. دبیری شورای عالی مرکز و هدایت جلسات شوراهای تخصصی و کارشناسی، و ارجاع تصمیمات اتخاذشده به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب برحسب مورد.
  9. پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست پژوهشگاه و شوراهای مرجع.
  10. تهیه و ارائه ی گزارش متناوب و سالانه ی پیشرفت برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و نتایج حاصل از فعالیت‌های مرکز.