برگزاری دومین جلسه شورای راهبری مدرسه تنظیم‌گری ذیل اولین همایش تنظیم‌گری فضای مجازی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دومین جلسه شورای راهبری مدرسه تنظیم‌گری ذیل اولین همایش تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور آقایان دکتر: حسین بابایی مجرد، احسان کیانخواه، محمدرضا شکوهی، محمد عظیم زاده آرانی، علی زرودی، حمیدرضا هادی پور، مهدی عبدالله پور و محمدمهدی جهان پرور برگزار شد.

در این جلسه مقدمتا پیرامون همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی و ثبت آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مقالات، و زمان برگزاری آن با مشارکت برخی نهادهای مرتبط اطلاع رسانی شد. سپس به موضوع مدرسه تنظیم گری که ذیل همایش تنظیم گری فضای مجازی در حال برنامه ریزی و برگزاری است پرداخته شد.

در ادامه با توجه به چالشهای بحث تنظیم گری به ویژه تعارض منافع؛ ارزیابی اثر تنظیم؛ محورهای کلیدی تنظیم؛ ورود به مفاهیم؛ شناخت کارکرد دوره؛ حرکت به سمت حوزه تخصصی تنظیم؛ منفعت عمومی؛ تغییر ساختار تنظیم از دولتی به غیر دولتی؛ رقابت در تنظیم جهانی و نیز اهمیت سیر تطور نهادهای تنظیم‌گر در کشورها نکاتی بیان شد.

همچنین در بحث تسخیر تنظیم نیز به محورهای کلیدی ساختار تنظیم، کارکرد تنظیم، ویژگی نهادهای تنظیم گر و انحصارزدایی به عنوان یکی از کارکردهای تنظیم اشاره شد و در ادامه، بر پاسخگویی و شفافیت و توجه به اصل بی طرفی و استقلال تاکید، و پیشنهاد یک دوره دو ساعته برای تعیین اهداف دوره و آموزشهای ضمن خدمت ارائه شد.

در پایان تعدادی از استادان این حوزه معرفی شدند و مقرر شد یک فصل عمومی و بخشی در حوزه تنظیم گری ایران ایجاد شود و مدرسین هر یک از موضوعات، کیفیت ارائه موضوعات، برگزاری مدرسه به شکل کوتاه‌مدت با ارائه موضوعات محدود، به شکل پاییزه باشد تا امکان دریافت بازخورد مناسب از دوره اول فراهم شده و از این رهگذر دوره‌های بعدی مدرسه با محتوا و شکل مناسبتری برگزار شود. ضمنا مقرر شد مراکز حاکمیتی همچون معاونت علمی ریاست جمهوری و برخی از تنظیم‌گران کلان کشور در اعتباربخشی به گواهی آخر دوره مشارکت داشته باشند.