حسین بابایی مجرد

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض:‌ مدیریت اسلامی

دریافت رزومه: CV Babaei

پست الکترونیکی: h.babaee64@gmail.com

 

مشاغل فعلي:
1. عضو هيئت علمي گروه مديريت اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و مشاور علمی معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه
2. مدير محتوای اندیشکده مطالعات راهبردی و سیاست‌پژوهشی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج
آدرس پست الکترونيک : h.babaee64@gmail.com

ب) تأليف کتاب:
• سيري در مفهوم توسعه از منظر اسلام با تکيه بر راهبرد توسعه در دو نهاد اقتصاد اسلامي (وقف و قرض الحسنه)؛
• تفسير اجتماعي سوره توبه(به سفارش وزارت آموزش و پرورش)؛
• اخلاق رسانه‌اي با تکيه بر رويکردي اسلامي(به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)؛
• حاشيه قرآني دانشجويي: پاسخگويي به شبهات اعتقادي و كلامي دانشجويان(به سفارش مرکز توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني)؛
• مصاحبه با نخبگان حوزه نظام‌سازي(به سفارش كميسون قرآني دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي)؛
• نظام‌سازي قرآن‌بنياد(به سفارش كميسون قرآني دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي)؛
• مسئله بوروکراسی؛ حل تعارض ساختار ـ عاملیت به نفع فطرت‌گرایی(در دست داوری)؛
• تبیین نظام‌سازی مبتنی بر علم خط‌مشی‌گذاری عمومی و نظریه ولایت فقیه(در دست تألیف)؛
• ترجمه و تأليف كتاب كانون تفكر و مطالعات خط‌مشي(پژوهشکده حکمت ـ آماده برای چاپ)؛
• ترجمه کتاب تئوریهای خط‌مشی‌گذاری عمومی پل ساباتیه(پژوهشکده حکمت ـ آماده برای چاپ)؛

ج) تأليف مقاله:
• روش‌شناسي نظريه‌پردازي در حوزه علوم انساني؛ تأملي بر رويکرد انديشمندان اسلامي(چاپ شده در نشريه علمي پژوهشي معرفت فلسفي)؛
• نظريه مسئوليت اجتماعي؛ حلقه مفقوده استعاره سازمان به مثابه رسانه(چاپ در نشريه علمي پژوهشي دين و ارتباطات)؛
• توجيه تأثير عوامل روانشناختي در رفتار سرمايه‌گذاران در پرتو حل معضل عقلانيت کامل و عقلانيت محدود (چاپ در نشريه علمي پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامي)؛
• خط‌مشي‌گذاري در حوزه اشتغال زنان با تکيه بر فلسفه قانون و فلسفه اخلاق (چاپ در نشريه علمي پژوهشي زن و فرهنگ)؛
• معناشناسي نظام‌سازي و روش‌شناسي كشف نظام از منابع ديني(چاپ در نشريه علمي ـ پژوهشي قبسات)؛
• کشف و فهم الزامات و بایسته‌های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی(چاپ در نشریه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی)
• نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی (چاپ در نشريه علمي ـ پژوهشي قبسات)؛
• تبیین مانعیت بوروکراسی در تحقق کنش جهادی؛ درآمدی بر نظریه نوین سازمانی(مجوز چاپ در نشريه مديريت اسلامي دانشگاه امام حسين(ع))؛
• تربیت انسانی در جامعه سازمانی(چاپ در نشریه علمی ـ ترویجی بصيرت و تربيت اسلامي)؛
• گراف ارتباطي مديريت جهادي و نظريه اعتباريات علامه طباطبايي(ره)(چاپ شده در مجموعه مقالات تفسیر المیزان و علوم انسانی اسلامی)؛
• نقد کتاب تاریخچه سازمانی جهاد ساندگی ایران اثر اریک سندر لاب(چاپ در مؤسسه چا پو انتشارات دانشگاه امام حسین (ع))
• مؤلفه‌های کنش جهادی (چاپ در نشریه تخصصی نامه دفاع ـ ویژه مدیریت جهادی)
• مدیریت جهادی به مثابه مدیریت جهاد کبیر در عرصه اجتماعی (چاپ در نشریه تخصصی نامه دفاع ـ ویژه مدیریت جهادی)
• مسئوليت اجتماعي درسازمان؛ مطالعه رويکرد اسلامي و غربي(چاپ شده درمجموعه مقالات همايش علمي امربه معروف ونهي ازمنکر و ارائه در همايش)؛
• گذار روش‌شناختي از مفهوم توسعه به سوي استلزامات پيشرفت با تکيه بر مباني کارآمدي (چاپ در مجموعه مقالات همايش ملي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و ارائه در همايش)؛
• ترسيم نظام‌واره مباني كارآمدي به مثابه فصل مقوم الگوي دين كارآمد(چاپ در مجموعه مقالات كارآمدي دين در اداره جامعه)؛
• مفهوم‌پردازي استاندارد، گذاري وحياني و علماني از قهر و قسر به تسخير در بستر سير تطور مفهوم و مطالعه تطبيقي(چاپ در مجموعه مقالات سازمان استاندارد)؛
• جايگاه دولت از منظر اسلام؛ درآمدي بر مديريت دولتي با رويکردي فرهنگي (پذيرش چاپ در دوفصلنامه علمي، نامه فرهنگ و ارتباطات)؛
• قرض الحسنه، نهاد نظام اقتصادي اسلام (پذيرش براي چاپ به صورت پوستر در دومين همايش قرض الحسنه؛ نهاد اقتصاد اسلامي)؛
• مقاله مديريت توسعه ازمنظراسلام (چکيدة منتخب از پژوهشکدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس)؛
• ديدگاه هاي مديريتي سوره عصر(چاپ درمجموعه مقالات اولين جشنواره ديدگاه هاي مديريتي سوره‌هاي قرآن کريم با محوريت سوره مبارکة عصر)؛

د) تدريس دانشگاهي:
• تدریس درس اداره امور عمومی تطبیقی پیشرفته در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد؛
• تدریس درس مدیریت جهادی در اقتصاد ایران در دانشکده دفاع و پدافند اقتصادی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد؛
• تدریس در مقطع كارشناسي دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در دروس: مباحث ویژه مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مبانی مدیریت دولتی 2، سير انديشه سياسي و تحول نهادهاي اداري، سازمانهای محلی و شهرداریها و مباحث خاص در مديريت دولتي؛
• تدریس در مقطع ارشد دانشگاه غیر انتفاعی مولانا در دروس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته، رفتار سازمانی پیشرفته و نظريه سازمان و مديريت پيشرفته؛

ه) پروژه هاي تحقيقاتي
• تبیین استانداردهای جهانی پژوهش در حوزه علوم انسانی و هنر(کارفرما: معاونت پژوهشی وزارت علوم)؛
• میز سیاست‌پژوهی تنظیم‌گری(کارفرما: مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج)
• حاشيه تفسيري قرآني براي دانشجويان(کارفرما: مرکز طبع و نشر قرآن کریم)؛
• موضوع‌شناسی تحقیقات نظام‌سازی قرآنی(کارفرما: دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• مجموعه مصاحبه‌هاي نظام‌سازي قرآن‌بنياد(کارفرما: دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• دکترین نظام جمهوری اسلامی در مقابله با تهديدهاي نرم دشمنان نظام(کارفرما: معاونت راهبردی سپاه)؛
• مديريت جهادي با تأكيد بر نهادهاي انقلابي از تأسيس تا انحلال(کارفرما: دانشگاه امام حسین (ع))؛
• گونه‌شناسی جهاد کبیر در سنت نبوی و ولوی(کارفرما: دانشگاه عالی دفاع ملی)؛
• بررسي و نقد لايحه برنامه پنج‌ساله ششم دولت(کارفرما: بنیاد پیشرفت اسلامی)؛

و) ارائه مقالات و سخنراني
• ارائه مقاله نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی در کرسی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• ارائه مقاله تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده¬ها در کرسی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• ارائه مقاله بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد عاملیت‌گرایی، ساختارگرایی، تلفیق و ترکیب؛ پیش‌درآمدی بر طرح نظریه سازمان نوین در کرسی علمی ـ ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• ارائه مقاله “مانعيت بوروكراسي جهت تحقق كنش جهادي” در كرسي علمی ـ ترويجي دانشگاه امام صادق(ع)؛
• ارائه مقاله “گراف ارتباطي مديريت جهادي و نظريه اعتباريات علامه طباطبايي(ره)” در دانشگاه امام حسين(ع)؛
• ارائه مقاله “مسئوليت اجتماعي درسازمان؛ مطالعه رويکرد اسلامي و غربي” در همايش ملي امر به معروف ونهي ازمنکر؛
• ارائه مقاله “گذار روش‌شناختي از مفهوم توسعه به سوي استلزامات پيشرفت با تکيه بر مباني کارآمدي” در همايش ملي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در كتابخانه ملي؛
• نظا‌سازی قرآنی؛ مفهوم‌شناسی و ابعاد(ارائه در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• نقد تئوریهای مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت(ارائه شده در دانشگاه علامه طباطبایی (ره))؛
• ارائه مقاله “مانعيت بوروكراسي جهت تحقق كنش جهادي” در مركز تحقيقات راهبردي دفاعي؛
• ارائه طرح “موضوع‌شناسي تحقيقات نظام‌سازي قرآني” در دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي؛
• سنجش شاكله ذهني دانشجویان در نسبت با شبهات اعتقادی (ارائه شده در سالن همایش‌های مجتمع امام خميني(ره))؛

ح) مشاغل اجرايي:
• مدير گروه اقتصاد پژوهشكده سياست‌پژوهشي و مطالعات راهبردي حكمت؛
• مدير اداره همكاري‌هاي علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛
• مدير گروه مديريت بنياد پيشرفت اسلامي؛
• مشاور علمی معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• مدیر محتوای علمی دبیرخانه مجمع عالی بسیج.

ط) برنامه‌هاي رسانه‌اي
• شركت در برنامه فقه پويا در راديو معارف(3 جلسه)؛
• شركت در برنامه رهيافت در راديو گفتگو(6 جلسه)؛
• شركت در برنامه يك آسمان سخاوت و ققنوس در راديو تهران(2 جلسه)؛
• شركت در برنامه دين و زندگي در راديو فرهنگ(2 جلسه)؛

ي) رتبه‌هاي علمي و هنري
• قاري قرآن و نفر سوم مسابقات قرائت قرآن كشوري دانش‌آموزي؛
• دانشجوي ممتاز دانشکده معارف اسلامي ومديريت دانشگاه امام صادق(ع) سالهاي 87 و 88؛