هم‌اندیشی چالش‌های اجرایی‌شدن اسناد بالادستی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دومین هم‌اندیشی با موضوع «چالش‌های اجرایی‌شدن اسناد بالادستی؛ با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد. این نشست علمی با حضور آقایان دکتر مسعود بنافی، دکتر محمد نوروزی و دکتر حمید مهدیان و با دبیری علمی دکتر علی حمزه‌پور برگزار شد.

دکتر علی حمزه‌پور، دبیر علمی هم اندیشی و عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه،‌ در ابتدا اظهار داشت: همانگونه که بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی سند بالادستی برای ملت و دولت محسوب می شود، لازم است برای تحقق آن، اقدامات اساسی صورت پذیرد. توجه به موفقیتهای گذشته در اجرایی نمودن اسناد بالادستی و نیز آسیب شناسی عدم تحقق برخی از آنها، دستور کار این نشست برای بهره گیری در تحقق جامع بیانیه گام دوم انقلاب می باشد.

متن بیانیه حاوی سه بخش آسیب شناسی گذشته، آینده نگری و توصیه های راهبردی با مخاطب عام است. به نظر می رسد فرایند خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، تبیین شده در بیانیه گام دوم، در ادامه نظریه تمدن اسلامی ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری باشد که با مخاطب و مشارکت مستقیم مردم، تحقق جامعه اسلامی، همزمان با تحقق دولت اسلامی، امکانپذیر و مورد تاکید قرار گرفته است.

نقش ویژه مردم در اسناد بالادستی علاوه بر مشارکت در تحقق آن، مطالبه گری از مسئولین برای محقق نمودن آن می باشد که در شرایطی به وقوع می پیوندد که موضوع به گفتمان عمومی تبدیل شده باشد و لذا در این جهت نیز لازم است اقدامات بایسته صورت پذیرد.

دکتر حمید مهدیان، در ادامه تاکید نمودند: در تدوین اسناد بالادستی لازم است ساز و کارهای اجرای سند همچون نظارت و کنترل، زیرساختها، الزامات و نهادهای دخیل در آن پیش بینی شود و با وفاق و عزم ملی محقق گردد. البته مخاطب مردم اعم از آحاد جامعه و همه نهادهای غیردولتی نیز می باشد و مردم می توانند نقش ویژه ای در تحقق اسناد بالادستی ایفا نمایند.

دکتر محمد نوروزی، نیز در ادامه اظهار نمودند: موانع تدوین اسناد اعم از نهادی، رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، ترویجی و اشاعه ای می باشد. علاوه بر آن ضعف در قوای مختلف سه گانه و محیط را نیز می توان بر آن افزود لکن مهمتر از همه نقش مغفول مردم در تحقق اسناد بالادستی است که لازم است به آن به عنوان مخاطبان و نیز مجریان بیانیه توجه ویژه صورت پذیرد. اگر مردم نسبت ربط خودشان را با اسناد بالادستی متوجه نشوند نمی توانند آن را اجرا کنند. لازم است نقش مردم در حرکتهای جمع سپارانه بازبینی شود. عملکردسنجی و وعده سنجی و مطالبه گری حق قانونی و شرعی مردم می باشد. تفاوت اساسی که این بیانیه در مقایسه با اسنا بالادستی کشور دارد این است که ضمن تبیین اهداف و آرمانها، آنچه که نباید محقق شود نیز تبیین شده است. این مزیت معمولا در اسناد بالادستی مورد توجه قرار نمی گیرد و لذا در بسیاری از موارد موجب سوء تفاهم یا سوء استفاده مجریان درانتساب امور جاری خود به آن اهداف بلند می گردد.

دکتر مسعود بنافی، هم‌چنین اظهار داشتند: بیانیه گام دوم دراای تفاوت ماهوی با اسناد رسمی ابلاغی دارد و دارای شور انقلابی فوق العاده و اثرگذار است. این بیانیه نسبت به سایر اسناد بالادستی حالت چترگونه خواهد داشت و عبارت است از مجموعه خطوط راهنمایی که بر فراز همه این اسناد قرار می گیرد. در اجرای این بیانیه دولت نقش تسهیل گر را دارد و مخاطب اصلی مردم هستند. لازم است شاخصهای کیفی به کمی، ملموس و عینی تبدیل شود تا میزان تحقق آن نیز سنجش شود.