در تحقیقی که تحت عنوان «گامهای پسین در فلسفه برین، گام مبانی» قبلا منتشر شد روشن کردیم که موضوع فلسفۀ اولی بر اساس دیدگاه فلاسفه‏، عبارت است از «هستی» (به معنای مطلق واقعیت)، و نیز روشن کردیم که چنین دیدگاهی به وجوه متعددی باطل و نا‌معقول است‎؛ و در ادامۀ بحث در آنجا اثبات نمودیم آنچه می‌بایست موضوع فلسفۀ اولی قرار گیرد، «وجود متجلی» است، نه «هستی».

از سوئی روشن است که موضوع هر علمی موجب تمایز آن علم است از سایر علوم؛ زیرا در مسائل هر علمی از احکام ذاتی آن موضوع سخن گفته می‌شود؛ ازین‌رو تمایز موضوعات علوم به تمایز مسائل علوم منجر می‌گردد؛ و هر علمی مجموعه‌ای است از مسائل آن علم؛ بنابراین با دگرگونی موضوع یک علم خود علم دگرگون خواهد شد؛ پس با روشن شدن این نکته که موضوع فلسفه اولی «وجود متجلی» است، نه «هستی» چنانکه فلاسفه معتقدند، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که امور عامه فلسفه اولی نیز (که احکام عام و فراگیر موضوع فلسفه اولی هستند)، و مسائل آن دگرگونی بنیادین خواهند کرد، و بالتبع با دگرگونی بنیادین مسائل فلسفه اولی، خود فلسفه اولی نیز که مجموعه‌ای از همین مسائل متفاوت است، دگرگونی بنیادین خواهد کرد؛ بر این اساس با قرار گرفتن «وجود متجلی» در جایگاه موضوع فلسفه اولی، لازم و ضروری است که فلسفه اولی را از نو بازسازی کنیم بدین شکل که از تک‌تک احکام عام و فراگیر این موضوع جستجو کرده و حکم بودن آنها را برای «وجود متجلی» اثبات کنیم، و مجموعه جدیدی را از مسائل در فلسفه سامان دهیم؛ و این کاری است که به عنایت و توفیق حضرت حق در این تحقیق انجام گردید؛ و ازین‌رو نام این تحقیق را «گامهای پسین در فلسفه برین، گام امور عامه» می‌نهیم.