عصر حاضر مجال ظهور و بروز پرشتاب آراء و نگره‌­هایی است که مواجهه به­‌هنگام، دقیق و علمی با آن‌ها ارتقاء معرفتی مبارکی را نوید داده؛ در مقابل هرگونه کم‌کاری و فرصت‌سوزی خلأها و آسیب‌های بنیادینی را در اندیشه و معرفت دینی سبب می‌­شود. کتاب پیش­‌رو برآن است تا چندى از بنیادى‌ترین پرسش­‌هاى پربسامد دین‌­شناختی مانند چیستی، چرایی، گستره و کارکرد دین؛ زبان دین؛ وحی و تجربه دینی، رابطه دین با علم، اخلاق و پیشرفت؛ آموزه نجات و حقانیت و… را باز کاود.
طرح ارزشمند ضیافت اندیشه استادان معظم دانشگاه‌ها فرصتی مغتنم پدید آورد تا معارف بنیادین دینی در میان شماری از برجسته­‌ترین شخصیت‌های علمی کشور بحث و گفتگو شده؛ جدیدترین آراء و اندیشه­‌ها در این زمینه را به بررسی و بازخوانی فراخواند. اثر حاضر یکی از نتایج این گفت‌وگوها و تعاملات است که چندی از مباحث دین­‌شناختی را با رصد نوآمدترین نگره‌­ها به بحث می­‌نشیند…