از نظر فیچیکیا فعالیت‌های میسیونری و سرمایه‌گذاری‌های گسترده تشکیلات جهانی بهائیت در مقام مقایسه با فعالیت اسلام که بدون سرمایه گذاری مالی عمده صورت می‌گیرد، موفقیت‌آمیز نبوده است. او معتقد است که امروزه تعالیم بهائی توسط تشکیلات بهائیت به شکل یک کالا درآمده که در همه قاره‌ها توزیع و عرضه می‌شود. این فرقه با ارائه تز اصلی که بسیار ماندنی و راهبردی در کشورهای مصیبت‌زده است، شروع به کار تبلیغی می‌نماید. این اصل که برگرفته از اصول بهائیت است، به همه حکام، کودتاچیان و ژنرال‌ها به خوبی تفهیم می‌شود که هر که به دست بهائیان بهائی شد، در سیاست دخالت نخواهد کرد و همواره از آن که بر اریکه قدرت تکیه زده، اطاعت می‌کند و به او وفادار خواهد ماند…