آیه «اولی الأمر» (نساء ـ ۵۹) از آیات مهم و پر استناد در باب چگونگی زعامت دینی و سیاسی امت اسلامی است. کشف شرایط و ویژگی‌های پیشوای دینی و سیاسی مسلمانان و مصادیق اولی الأمر در آیه مورد نظر، از دغدغه‌های اساسی عالمان دینی است. آیه مورد نظر از مسلمانان می‌خواهد تا نظام خدا بنیاد اسلامی را بپذیرند و از رهبران الهی پیروی کنند. خداوند در این آیه پیروی بی‌قید و شرط از خدا و رسول و اولی الأمر و ارجاع مسائل مورد نزاع، برای رفع نزاع، به خدا و رسول را نشانه ایمان مؤمنان و مسلمانان قرار داده است، چنانکه اگر کسی مطیع بی‌قید و شرط خدا و رسول و اولی الأمر نبود، و مسائل مورد نزاع را به خدا و رسول ارجاع نداد، گویا بهره‌ای از ایمان واقعی ندارد…