این کتاب در چهار فصل و یک خاتمه سامان یافته و درآن، مباحثی چون: ماهیت دستورالعمل و سنت سلوکی، مختصات دستورالعمل‌های سلوکی آنان، دستورالعمل‌های عام سنت محورانه، دستورالعمل‌های خاص سنت محورانه و پاره‌ای از آثار و نتایج دستورالعمل‌های سلوکی معصومین(ع) مطرح شده است.

از جمله سنت‌هایی که بین اهل سیر و سلوک، متداول است سنت دستورذالعمل سلوکی برای مریدانی است که پای در راه طلب نهاده و عزم صعود به قله قرب حق را دارند. این دستورالعمل‌ها معمولا متناسب با وضعیت روحی و معنوی مریدان و نوسفران است. شناختن سبک سلوک معنوی مورد توصیه پیغمبر ص و ائمه ع که الگوهای عملی در سیر و سلوک الی‌الله هستند بسیار مهم و مورد احتیاج مبرم است. نگارنده کوشیده است نمونه‌هایی از دستورالعمل‌های سلوکی را از کتاب و سنت استخراج و آنها را در دو بخش: دستورالعمل‌های عام سنت محورانه، و دستورالعمل‌های خاص سنت محورانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این پژوهش بر بنیاد نظری عدم انحصار آموزه‌های اسلامی در فقه و کلام و اخلاق و وجود معارف عرفانی اصیل اهل بیتی استوار است.

مطلب قبلی
مطلب بعدینیازمند بازخوانی عاشورا براساس دانش‌های روشی جدید هستیم