این پژوهش عهده‌دار فراهم کردن ادبیات اسلامی در عرصه اخلاق پژوهش است.

نوشته پیش رو در پی احساس این نیاز و با این پیش فرض فراهم شده که اخلاق اسلامی ـ مستند به کتاب الاهی و بیانات و سیره معصومین ـ برای پوشش دادن به همه جنبه‌ها و ابعاد حیات بشری از ظرفیت و توانایی کافی برخوردار است. محقق محترم در این نوشته، بیش از آن که در پی پاسخ به سؤالات باشد در صدد برآمده تا ادله و مستندات پاسخ‌های محتمل به هر سؤال را جمع‌ آوری کند. به همین دلیل مسائلی که در شریعت اسلامی از مستندات بیشتری برخوردارند، در این نوشته با طول و تفصیل بیشتری مطرح شده است.

مطلب قبلی
مطلب بعدی