مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری به کوشش جمعی از محققان (مجتبی ناهید – تورج حیدری) توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ اراسته شد.

در بخشی از چکیده این مجموعه آمده است: 

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی عرصه‌ها و سطوح حیات فردی و اجتماعی بشر آثاری گسترده و عمیق داشته است. این آثار در کلیه زمینه‌های سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مشهود می‌باشد، به گونه ای که شیوه زندگی کار تفریح و تعامل اجتماعی انسانها متحول گردیده است. برای نمونه آموزش الکترونیکی کار و اشتغال از راه دور کسب و کار و تجارت الکترونیکی وابستگی به زمان و مکان را کمرنگ نموده است.
در این پژوهش سعی داریم تاثیرات به‌کارگیری فناوری اطلاعات را بر تصمیم گیری مدیران در کشور بررسی نماییم. این پژوهش را می‌توان از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات کیفی محسوب نمود که به روش پیمایشی اجرا شده است.
تحقیق حاضر از نظر پژوهش کاربردی و کیفی می باشد و از نظر روش مورد استفاده در این روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می‌شود که از نوع روش دلفی دسته بندی می گردد.

مدیران با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی قادر خواهند بود که به طور موثر فعالیت‌ها را هماهنگی و کنترل نمایند و نیاز به دوایر ستادی و تعداد زیادی از مدیران میانی را کاهش دهند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته اند. بدون فناوری اطلاعات و وسایل برقراری ارتباطات ارتباط در سطح بین المللی و بین افراد غیر ممکن خواهد بود. فناوری اطلاعات ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات محصول آن است. فناوری اطلاعات بالقوه می تواند مشکلاتی را حل کند که ارائه کمک‌های مالی تجاری و سرمایه‌گذاری موجب حل آنها نمی‌شود.

تحول نظام اداری ـ دفتر اول: منابع انسانی

نظر به اهمیت نیروی انسانی سازمان و زیر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی نظیر سیستم جذب، سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش و نظایر اینها در تحول اداری، در همایشی که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، یکی از محورهای آن به موضوع منابع انسانی و تحول اداری اختصاص یافت تا فرصتی برای صاحب‌نظران فراهم آید تا نقش نیروی انسانی و زیر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی را در تحول نظام اداری کشور مورد بررسی قرار داده، نظرات خود را در این خصوص ارائه نمایند.

این دفتر اولین مجموعه از این مقالات است که به موضوع «منابع انسانی و تحول نظام اداری» اختصاص یافته است و از این منظر به صورت مجموعه‌ای تخصصی مسائل منابع انسانی را در تحول نظام اداری مورد بررسی قرار می‌دهد. این دفتر دارای چهارده مقاله و یک مقدمه علمی می‌باشد.

تحول نظام اداری ـ‌ دفتر دوم: سیاست‌گذاری و مسائل کلان سازمان

در ایران براساس بند یکم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از اختیارات رهبری دانسته شده است، این سیاست‌ها به منزله چهارچوب و دستورالعملی برای تدوین قوانین و مقررات اداری عمل می‌کنند و برای عملیاتی سازی لازم است مورد بحث و شور قرار گیرند و براساس نظریات اندیشمندان راهکارهایی برای پیاده‌سازی آنها ارائه شود. بدین منظور، همایشی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید و یکی از محورهای آن به موضوع سیاست‌گذاری در تحول اداری اختصاص یافت تا فرصتی برای صاحب‌نظران فراهم آید که بتوانند نظرات خود را در خصوص عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها در عرصه‌های گوناگون نظام اداری کشور ارائه نمایند. این دفتر دومین مجموعه از این مقالات است که به موضوع «سیاست‌گذاری و مسائل کلان سازمانی در تحول نظام اداری» و به صورت تخصصی و چند بعدی اختصاص یافته است.این دفتر دارای نوزده مقاله و یک مقدمه علمی می‌باشد.

تحول نظام اداری ـ دفتر سوم: سلامت سازمانی

آنچه قابل تأمل است که سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در مقام اسنادی بالادستی، به منزله چهارچوب و راهنمایی برای تدوین قوانین و مقررات اداری عمل می‌کنند و برای تدوین مقررات اثربخش و عملیاتی‌سازی، لازم است مورد بحث و شور قرار گرفته و توسط اندیشمندان از جنبه‌های گوناگون بررسی شوند. بدین منظور، همایشی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید تا فرصتی برای صاحب‌نظران فراهم آید که بتوانند نظرات خود را در خصوص جنبه‌های مختلف موضوع و نحوه عملیاتی‌سازی کارآمد و اثربخش این سیاست‌ها در عرصه‌های گوناگون نظام اداری کشور ارائه نمایند. این دفتر سومین مجموعه از این مقالات است که به موضوع «سلامت اداری در تحول نظام اداری» اختصاص یافته است و دارای چهارده مقاله و یک مقدمه علمی می‌باشد.

تحول نظام اداری ‌ـ دفتر چهارم: فرهنگ و ارزش‌های سازمانی

اهمیت توجه به فرهنگ در تحول سیستم اجتماعی به حدی است که در ادبیات علمی از اصطلاحی با مدیریت بر مبنای ارزش‌ها (management by values) نیز یاد شده است.

با توجه به اهمیت فرهنگ و ارزش‌ها در تحول نظام اداری، یکی از محورهای همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری به موضوع فرهنگ و ارزش‌های سازمانی اختصاص یافته تا صاحب‌نظران بتوانند ابعاد گوناگون آن را موشکافی کنند. این دفتر چهارمین مجموعه از این مقالات است که به موضوع «فرهنگ و ارزش‌های سازمانی در تحول نظام اداری» اختصاص یافته است. این دفتر شامل سیزده مقاله  و یک مقدمه علمی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه این مجموعه با عنوان تحول نظام اداری به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (اینجا) مراجعه نمایید.