همایش چالش‌های سند ۲۰۳۰ برای ایران

مطلب قبلیکرسی ترویجی بررسی زندگانی امیرمؤمنان(ع)
مطلب بعدیهمایش چالش‌های سند ۲۰۳۰ برای ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار شد