آیین افتتاحیه دفتر انجمن علمی فلسفه اسلامی تهران

افتتاحیه دفتر انجمن علمی فلسفه اسلامی تهران