مهدی عباس زاده

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: فلسفه معرفت و معرفت شناسی

حوزه تمحض دوم: نظام معرفت‌شناسی اسلامی (با رویکرد استخراج نظام و نقد دیدگاه‌های غربی)

دریافت رزومه: CV abbaszadeh

آدرس ایمیل:  dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

 

 1. سوابق تحصیلی
ردیف مقطع رشته محل سال اخذ مدرک
۱ کارشناسی الهیات

(فلسفه اسلامی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

۱۳۷۶
۲ کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه ‌علامه ‌طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

۱۳۷۹
۳ دکتری فلسفه دانشگاه ‌علامه‌ طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

۱۳۸۸

 

 1. پایان‌نامه‌ها
ردیف عنوان مقطع سال دفاع
۱ اندیشه‌های کلامی مک‌کواری کارشناسی ارشد ۱۳۷۹
۲ دنس اسکوتوس و تفکر جدید غرب دکتری ۱۳۸۸

 

 1. تحقیقات و آثار
ردیف عنوان وضعیت تحقیق محل انتشار/ سال چاپ
۱ تأثیر ابن‌سینا بر فلسفه دنس اسکوتوس منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چاپ اول ۱۳۹۲/ ویراست دوم (با افزایش و تغییرات بسیار) ۱۳۹۵

۲ نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چاپ اول ۱۳۹۵/ چاپ دوم ۱۳۹۶/ چاپ سوم ۱۳۹۸

اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶

۳ الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری منتشر شده  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و قطب علمی فلسفه دین

چاپ اول ۱۳۹۶

۴ جستارهای فلسفی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن علمی فلسفه دین ایران

چاپ اول ۱۳۹۹/ چاپ دوم ۱۴۰۰

۵ نظام معرفت‌شناسی فارابی در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ مبناگرایی بونجور و ملاصدرا در دست انتشار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۷ جستارهایی در فلسفه معرفت در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن علمی فلسفه دین ایران
۸ فلسفه علوم حِکمی

(تدوین مجموعه مقالات «حوزه‌های تمحض علمی» حکمت و دین‌پژوهی)

در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۹ معرفت‌شناسی فضای سایبر در دست اجرا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. مقالات پژوهشی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ وحی از دیدگاه مک‌کواری و مطهری منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۴۸- تابستان ۸۷
۲ بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفه اخلاق دنس اسکوتوس منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۳- پاییز ۸۸
۳ علیت در مکتب تجربی و فلسفه اسلامی، با تکیه بربحث معقولات ثانیه منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۱- بهار ۸۹
۴ آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسه آن با آراء ابن‌سینا منتشر شده دوفصلنامه حکمت و فلسفه- شماره ۲۳- پاییز ۸۹
۵ تاثیر ابن‌سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۴- پاییز و زمستان ۸۹
۶ بررسی و نقد دیدگاه دنس اسکوتوس درباره خلقت عالَم و انسان (با تکیه بر آراء ابن‌سینا) منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۹- بهار ۹۰
۷ اثبات وجود خدا در تفکر دنس اسکوتوس و تاثیر ابن‌سینا بر آن منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۵- بهار و تابستان ۹۰
۸ بررسی مفهوم خدا در الهیات وجودگرا (مک‌کواری) و نقد آن از منظر حکمت اسلامی منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۶۴- تابستان ۹۱
۹ تاثیر ابن‌سینا بر مبحث «کلیّات» و «اصل فردیّت» در تفکّر مدرسی غرب-  بررسی موردی: دنس اسکوتوس منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۸- زمستان ۹۰
۱۰ تصویری نظام‌مند از معرفت‌شناسی سهروردی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۱- پاییز ۹۱
۱۱ اشراق و کارکرد معرفتی آن در تفکر سهروردی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۲- زمستان ۹۱
۱۲ بررسی و نقد نظریه اشراقی علم الهی منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۰- زمستان ۹۲
۱۳ یقین در فلسفه اشراق منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۵- پاییز ۹۲
۱۴ تحلیل منطقی- معناشناختی «برهان» منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۸- تابستان ۹۳
۱۵ تحلیل «معرفت» در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۹- پاییز ۹۳
۱۶ «سخن‌گفتن از خدا» در الهیات دنس اسکوتوس، با نگاهی به تأثیر آرای ابن‌سینا منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۴- پاییز و زمستان ۹۴
۱۷ تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه اشراق منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۲- تابستان ۹۴
۱۸ خودی و ایمان در الهیّات وجودگرا

بررسی موردی: مک‌کواری

منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۷- پاییز ۹۴
۱۹ بررسی و  نقد نظریه اشراقی نفس منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۶- تابستان ۹۵
۲۰ مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۸۱- پاییز ۹۵
۲۱ ابزارهای معرفت در فلسفه اشراقی سهروردی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۸- زمستان ۹۵
۲۲ بررسی و سنجش برهان وجودشناختی

بر مبنای دو نظریه معقولات ثانیه و نفس‌الأمر در فلسفه اسلامی

منتشر شده فصلنامه جستارهای فلسفه دین- سال ۵/ شماره ۲- پاییز و زمستان ۹۵
۲۳ یقین در تفکر فارابی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۷۰- تابستان ۹۶
۲۴ بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۸- پاییز و زمستان ۹۶
۲۵ مراتب فعل الاهی از دیدگاه فلاسفه و متکلمین مکتب اصفهان (با تأکید بر آراء صدرالمتألهین و ملاصالح مازندرانی) منتشر شده فصلنامه کلام اسلامی- شماره ۱۰۳- پاییز ۹۶

(به صورت مشترک با خانم الهام میراحسنی به عنوان نویسنده دوم)

۲۶ فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- دوره ۲۲- شماره ۶۰- پائیز و زمستان ۹۷
۲۷ تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین- دوره ۳- شماره ۵- بهار و تابستان ۹۷
۲۸ چیستی فلسفه معرفت و قلمرو آن منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیستم- شماره ۷۷- بهار ۹۸
۲۹ فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی منتشر شده فصلنامه قبسات- سال بیست و چهارم- شماره ۹۱- بهار ۹۸
۳۰ ارزش و ساختار معرفت در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهشهای معرفت‌شناختی- دوره هشتم- شماره ۱۷- بهار و تابستان ۹۸
۳۱ کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین- سال چهارم- شماره ۷- بهار و تابستان ۹۸
۳۲ مبانی سلامت معنوی منتشر شده فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت- سال سوم- شماره ۲ (پیاپی ۶)- شهریور ۹۸

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

۳۳ معرفت پیشینی در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه فارابی منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیست و یکم- شماره ۸۱- بهار ۹۹
۳۴ درک غیرمفهومیِ «وجود» نزد هایدگر و ملاصدرا منتشر شده فصلنامه پژوهش‌های مابعدالطبیعی- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۹
۳۵ نگاهی به مبانی دین‌شناختی و انسان‌شناختی و برخی شاخص‌های سلامت معنوی منتشر شده فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت- سال چهارم- شماره ۳ (پیاپی ۱۱)- آذر ۹۹

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

۳۶ چیستی و امکان کلام وجودی منتشر شده فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین- سال هجدهم- شماره ۳۶- پائیز و زمستان ۹۹
۳۷ ذهن و عین در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی- سال نهم- شماره ۲۰- پاییز و زمستان ۱۳۹۹
۳۸ بررسی مقایسه‌ای مبناگرایی در معرفت‌شناسی بونجور و ملاصدرا منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیست و دوم- شماره ۸۵- بهار ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۳۹ علم انسان به خدا در تفکر فارابی منتشر شده فصلنامه قبسات- سال بیست و ششم- شماره ۹۹- بهار ۱۴۰۰
۴۰ مبناگرایی در معرفت‌شناسی ملاصدرا منتشر شده فصلنامه نقد و نظر- سال بیست وششم- شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)- تابستان ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۴۱ بررسی تحلیلی مبناگرایی در معرفت‌شناسی لورنس بونجور منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی- سال دهم- شماره ۲۱- بهار و تابستان ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۴۲ دین و سلامت معنوی: تعریف، پیشینه، ضرورت و مبانی منتشر شده فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت- سال پنجم- شماره ۳ (پیاپی ۱۵)- پائیز ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول و جناب آقای محمدهادی رشاد به عنوان نویسنده سوم)

۴۳ راهبرد تخصص‌گرایی تمحض‌محور در تحقیقات علوم انسانی منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیست و سوم- شماره ۸۹- بهار ۱۴۰۱

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

۴۴ علوم انسانی و مبانی معرفت‌شناختی آن در رویکرد اسلامی منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی- سال یازدهم- شماره ۲۳- بهار و تابستان ۱۴۰۱

(به صورت مشترک با حجت‌الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری به عنوان نویسنده دوم)

۴۵ مبانی فلسفی معنویت در اسلام (با نگاهی به تفاوت آن با رویکرد غیردینی) منتشر شده فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت- سال ششم- شماره ۳ (پیاپی ۱۹)- پائیز ۱۴۰۱

(به صورت مشترک با حجت‌الاسلام دکتر احمد سلامی به عنوان نویسنده دوم)

۴۶ واکاوی مراحل سه‌گانه نظریه مطابقت از دیدگاه ملاصدرا منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیست و سوم- شماره ۹۲- بهمن ۱۴۰۱

(به صورت مشترک با خانم زهره زارعی به عنوان نویسنده دوم)

۴۷ فلسفه دین جهانی و رویکرد وجودی منتشر شده فصلنامه قبسات- سال بیست و هفتم- شماره ۱۰۶- بهار ۱۴۰۱
۴۸ ادراک بی‌واسطه در فلسفه سهروردی و هایدگر در دست انتشار فصلنامه معرفت فلسفی

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

۴۹ نظام معرفت‌شناسی اسلامی: ماهیت، مختصات و مؤلفه‌ها در دست داوری فصلنامه ذهن

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول و آقای دکتر رمضان علی‌تبار به عنوان نویسنده سوم)

۵۰ انگاره تشکیک‌پذیری علم حصولی بر پایه مبانی صدرائی در دست داوری فصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین

(به صورت مشترک با خانم زهره زارعی به عنوان نویسنده دوم)

۵۱ مختصات معرفت‌شناختی فضای سایبر در دست داوری فصلنامه ذهن

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

 

 1. مقالات تخصصی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ ایده خدا در فلسفه غرب (یونان قدیم و فلسفه جدید) منتشر شده ماهنامه بصائر- شماره ۳۳- آبان و آذر ۸۰
۲ شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۳۱- پاییز ۸۶
۳ تجربه وجود، وجود از دیدگاه ملاصدرا و هایدگر منتشر شده ماهنامه خرد نامه همشهری- شماره ۲۲- دی ۸۶
۴ الهیات نظاممند: مبانی و عوامل سازنده الهیات مک‌کواری؛ متکلم بریتانیایی منتشر شده ماهنامه پگاه حوزه- شماره ۲۲۰- آذر ۸۶
۵ غایت در نظام فکری ارسطو منتشر شده نشریه نامه علم و دین- شماره ۴۱ و ۴۴- پاییز ۸۷ تا تابستان ۸۸
۶ طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی منتشر شده ماهنامه نگرش راهبردی- شماره ۹۸ و ۹۷- دی و بهمن ۸۷
۷ یقین و تأثیر عمل بر آن از دیدگاه قرآن منتشر شده دوفصلنامه اشارات- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۳
۸ مبانی الهیات در تفکر دنس اسکوتوس

با نگاهی اجمالی به آرای ابن‌سینا

منتشر شده دوفصلنامه اسفار- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۴
۹ دو رویکرد تولید علوم انسانی اسلامی منتشر شده فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا- شماره ۲۴- زمستان ۹۶ و بهار ۹۷
۱۰ Aspects of Certainty in the Quran

 

منتشر شده مجله The Straight Path (Istikamet) International Journal of the Quran Studies, No. 7, October 2020
۱۱ نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی منتشر شده دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر- شماره ۱- بهار و تابستان ۱۴۰۰
۱۲ ابداعات فارابی در نفس‌شناسی فلسفی در دست انتشار دوفصلنامه آموزه‌های حکمت اسلامی
۱۳ سلامت معنوی اسلامی: تجربه‌نگاری بیش از یک دهه فعالیت در دست داوری فصلنامه سلامت معنوی

(به صورت مشترک با آقایان دکتر: سیدعلیرضا مرندی، محمدعلی محققی، حسن ابوالقاسمی و سیاوش لاجوردی، به ترتیب به عنوان نویسندگان اول، دوم، سوم و پنجم)

 

 1. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار یا ارائه/ سال چاپ
۱ طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی منتشر شده کنگره سراسری «اقتدار علمی– اقتدار ملی»/ سال ۸۷

(چکیده مقاله)

۲ Finality in the Aristotle’ s Thinking تأیید شده همایش بین المللی «فلسفه» در هند/ دهلی نو- هند/ سال ۲۰۰۹

(چکیده مقاله)

۳ تأثیر ابن‌سینا بر دنس اسکوتوس در مسئله کلیّات و مقایسه دیدگاه‌ها در اصل فردیّت منتشر شده همایش ملی «ابن‌سینا و فیلسوفان اسلامی»/ سال ۹۰

(چکیده مقاله)

۴ نسبت دین و فلسفه از منظر علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم انسانی منتشر شده مجموعه مقالات «علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی اسلامی»/ سال ۹۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر حمید امیرچقماقی به عنوان نویسنده دوم)

(مقاله کامل)

۵  

The Method of Understanding Relation between

The Man’s Theoretical aspects (Nazar) & his/her Act (Amal)

In Holy Quran

منتشر شده مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۳

(مقاله کامل و ارائه حضوری و چاپ مقاله)

۶ Aspects of Certainty in the Quran

 

منتشر شده مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۴

(مقاله کامل و ارائه حضوری و چاپ مقاله)

۷ Semantic Analysis of Demonstration (Burhan) in the Quran در دست انتشار سومین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۵

(مقاله کامل و ارائه حضوری)

۸ شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین منتشر شده مجموعه مقالات «علم حضوری و شهود»/ سال ۹۳

(مقاله کامل)

۹ مسئله گتیه و پاسخ سهروردی منتشر شده اولین همایش ملی «فلسفه اسلامی و پرسش‌های پیش ‌رو»/ سال ۹۶/ دارای درجه ISC

(مقاله کامل)

۱۰ انسان‌شناسی فلسفی در تفکر مک‌کواری منتشر شده پنجمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۵

(چکیده مقاله)

۱۱ Heidegger and Islamic Mysticism تأیید شده همایش بین‌المللی “Philosophy in the Desert

Comparative Philosophy”/ دبی- امارات متحده عربی/ سال ۲۰۱۷

(چکیده مقاله)

۱۲ Speculative Principles of a World Theology تأیید شده

 

همایش بین‌المللی “Dialogue of Religions: Towards A Future Theology of Religion(s)” / لیوبلیانا- اسلوونی/ سال ۲۰۱۷

(چکیده مقاله)

و نیز چاپ‌شده در:

ششمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۶

(چکیده مقاله)

۱۳ نقش حکمای شیعه در گسترش معرفت‌شناسی فلسفی منتشر شده مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی»/ قم- ایران/ سال ۹۷

جلد یازدهم: نقش شیعه در گسترش منطق و فلسفه/ سال ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با خانم الهام میراحسنی به عنوان نویسنده دوم)

(مقاله کامل)

۱۴ دلالت‌های حکمت مشاء در تمدن‌سازی و تمدن‌پژوهی تأیید شده چهارمین «هفته علمی تمدن نوین اسلامی»/ سال ۹۸

(چکیده مقاله)

۱۵ نقد نقد کانت بر برهان هستی‌شناختی از منظر فلسفه اسلامی منتشر شده هفتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۷

(چکیده مقاله و ارائه حضوری)

۱۶ برهان در قرآن و معناشناسی (تحلیل منطقی- معناشناختی) در دست انتشار مجموعه مقالات دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی»/ تهران- ایران/ سال ۹۸

(مقاله کامل)

۱۷ تنوع ادیان و الهیات جهانی منتشر شده هشتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ مشهد- ایران/ سال ۹۸

(چکیده مقاله)

۱۸ «قاعده بازی» به مثابه فیلم فلسفی منتشر شده پست‌مدرنیسم، ساختارشکنی، بینامتنیت (فیلم‌نوشت قاعده بازی)، احمدرضا معتمدی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۹

(مقاله کامل)

۱۹ هستی‌شناسی فضای سایبر منتشر شده بازنمایی یا وانموده (فیلم‌نوشت سوء تفاهم)، احمدرضا معتمدی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۹

(مقاله کامل)

۲۰ موانع و معدات تحقق نقد منتشر شده مجموعه مقالات «فلسفه و اخلاق نقد»/ سال ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر حمید امیرچقماقی به عنوان نویسنده دوم)

مجمع فلاسفه ایران، حلقه انتقادی/ انتشارات فرزانگی

(مقاله کامل)

۲۱ تأثیر ارزش بر علم از منظر صدرا منتشر شده مجموعه مقالات «ملاصدرا و جهان معاصر»/ سال ۱۴۰۱

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

مجمع فلاسفه ایران، حلقه انتقادی/ انتشارات فرزانگی

(مقاله کامل)

۲۲ مبانی سلامت معنوی اسلامی منتشر شده درسنامه «آشنایی با سلامت معنوی، ویژه آموزش عالی سلامت»

فرهنگستان علوم پزشکی ایران با همکاری سازمان سمت/ چاپ اول ۱۴۰۱

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد و جناب آقای محمدهادی رشاد به عنوان نویسندگان اول و سوم)

(یک فصل از کتاب درسی)

۲۳ رویکرد وجودی و آینده فلسفه دین منتشر شده دهمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر: فلسفه دین و افق‌های پیشِ رو»/ تهران- ایران/ سال ۹۷

(چکیده مقاله و ارائه حضوری)

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

۲۴ Existential Kalaam and Religious Beliefs of the Youth in the Contemporary World تأیید شده همایش بین‌المللی “Youth and Faith Tendencies in the 21th Century”/ پاموکاله- ترکیه/ سال ۲۰۲۲

(چکیده مقاله)

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

۲۵ ابزارها و مراتب ادارک در فلسفه فارابی تأیید شده کنگره جهانی «فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی»/ تهران- ایران/ سال ۱۴۰۱

(مقاله کامل و ارائه حضوری)

۲۶ The Interaction between Philosophy and Mysticism in Suhrawardi تأیید شده همایش بین‌المللی “۴th Annual Islamic Philosophy Conferemce”/ هاروارد- آمریکا/ سال ۲۰۲۲

(چکیده مقاله)

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

۲۷ تجربه‌نگاری فعالیت سلامت معنوی تأیید شده همایش علمی «سلامت معنوی اسلامی و نظام آموزش کشور»/ قم-ایران/ سال ۱۴۰۱

(چکیده و ارائه حضوری)

۲۸ بازخوانی معرفت فطری در قرآن منتشر شده یازدهمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر: تجربه‌های دینی و معنوی»/ ساری- ایران/ سال ۱۴۰۲

(چکیده مقاله)

۲۹ نحوه صدق وصف «اسلامی» بر علوم انسانی در دست داوری هفتمین کنگره بین المللی «علوم انسانی اسلامی»/ تهران- ایران/ سال ۱۴۰۲

(چکیده مقاله)

 

 1. مقالات عمومی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ الهیات و فلسفه، نسبتی‌ نو منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۲۴/۴/۸۳
۲ معنای متن منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۱۰/۶/۸۳
۳ الهیات در غرب منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۴/۱۱/۸۳
۴ زبان وحی منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۵/۱۱/۸۳

 

 1. مقالات اتمام‌یافته
ردیف عنوان وضعیت مقاله توضیحات
۱ زندگی، آثار و افکار دنس اسکوتوس اتمام یافته (ترجمه مقاله‌ای از کتاب The Companion to Philosophy of Middle Agses)

 

 1. تدریس در دانشگاه
ردیف عنوان مقطع سال تدریس دانشگاه/ رشته
۱ منطق (۱) کارشناسی ۹۳-۹۲ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته فقه و حقوق اسلامی
۲ آشنایی با فلسفه غرب (۲): تاریخ فلسفه قرون وسطا کارشناسی ۹۳-۹۲/

۹۴-۹۳/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۳ کلام تطبیقی (۲) کارشناسی ۹۴-۹۳ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۴ تاریخ فلسفه جدید و معاصر غرب کارشناسی ۹۴-۹۳/ ۹۶-۹۷ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۵ فلسفه اشراق کارشناسی ۹۴-۹۳/

۹۶-۹۵/ ۹۶-۹۷/ ۹۷-۹۸

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۶ فلسفه حکمت متعالیه کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۷-۹۶/ ۹۷-۹۸

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۷ تاریخ فلسفه یونان و روم کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۸ آشنایی با فلسفه اسلامی کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته معارف قرآن و حدیث
۹ فلسفه (تاریخ فلسفه) کارشناسی ارشد ۹۶-۹۵/

۹۷-۹۶

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۱۰ فلسفه غرب (۲)- فلسفه جدید کارشناسی ۹۹-۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۱ فلسفه اشراق (۲) کارشناسی ۹۹-۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۲ تاریخ فلسفه غرب (۲) کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۳ فلسفه تطبیقی کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۴ منطق سینوی کارشناسی ارشد ۱۴۰۰-۹۹/

۱۴۰۰-۱۴۰۱

دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۵ تاریخ فلسفه غرب (۳) کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۶ حکمت مشاء (۲) کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۷ منطق (۳) کارشناسی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی

 

 1. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ نام دانشجو مقطع سال دانشگاه/ نام دانشجو
۱ مراتب فعل الهی نزد فلاسفه و متکلمان مکتب اصفهان

 

کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ دانشجو خانم الهام میراحسنی
۲ بررسی آرای میرزا احمد آشتیانی درباره راهنماشناسی (نبوت و امامت)

 

کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ دانشجو آقای هادی پورحامد
۳ صفات ذات (حیات، علم، اراده و قدرت) از منظر سهروردی و خواجه نصیر

 

کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ دانشجو خانم راضیه صفیاری
۴ مؤلفه‌های ادراک غیرمفهومی در فلسفه سهروردی و هایدگر کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ به عنوان استاد راهنمای دوم/ دانشجو خانم زینب شکری
۵ لوازم معرفتی و الهیاتی رویکرد سلبی قاضی سعید قمی به زبان دین کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه خوارزمی/ گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ به عنوان استاد مشاور/ دانشجو خانم مرضیه آدینه
۶ تقسیم‌بندی علوم عقلی با معیار سنخ گزاره‌ها و نقد دیدگاه‌های پیشین دکتری ۹۹ دانشگاه خوارزمی/ گروه حکمت متعالیه/ به عنوان استاد مشاور دوم/ دانشجو آقای سجاد دلیر
۷ نسبت خوانش‌های تجربه دینی با پلورالیسم جان هیک کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ دانشگاه خوارزمی/ گروه فلسفه دین/ به عنوان استاد مشاور / دانشجو آقای محمدحسین خالداری

 

۱۱. طرح‌ها و پروژه‌های برون‌سازمانی

 1. طرح پژوهشی: الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری/ به سفارش: قطب علمی فلسفه دین/ سال ۱۳۹۶/ چاپ اثر.
 2. مرحله مطالعاتی: طرح تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر/ به سفارش: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ به صورت مشترک با آقای دکتر ابراهیم دادجو/ سال ۱۳۹۶/ تأیید نهایی.

۱۲. کرسی‌های علمی

 1. نظام‌مندی معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی/ کرسی نوآوری/ تأیید طرحنامه توسط دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره (کرسی علوم عقلی)/ برگزاری پیش‌اجلاسیه.
 2. الهیات اگزیستانس با تأکید بر نقد آرای جان مک‌کواری/ کرسی نقد/ در دست بررسی.

۱۳. کرسی‌های ترویجی

 1. نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌ای/ به عنوان مدیر جلسه/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲/۱۱/۹۶.
 2. طرح تخصص‌گرایی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۵/۹/۹۷.
 3. نقد الهیات اگزیستانس/ به عنوان ارائه‌دهنده/ قطب علمی فلسفه دین- ۳/۱۰/۹۷.
 4. نقد برهان وجودشناختی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ قطب علمی فلسفه دین- ۱۷/۱۰/۹۷.
 5. ذات‌گرایی جدید/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲/۱۰/۹۷.
 6. کلام وجودی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ قطب علمی فلسفه دین- ۲/۵/۹۸.
 7. فلسفه معرفت/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۷/۶/۹۸.
 8. تعهد در هنر از دید سقراط/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۷/۸/۹۸.
 9. بررسی تأثیر کرونا بر معرفت/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۷/۳/۹۹.
 10. ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۳/۸/۱۴۰۰.
 11. روش‌شناسی فارابی در اسلامی‌سازی فلسفه یونان/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم- ۲۹/۹/۱۴۰۱.
 12. معرفت‌شناسی سایبر؛ ماهیت و مؤلفه‌ها/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی- ۱۱/۱۰/۱۴۰۱.

۱۴. نشست‌های علمی

 1. عقلانیت شیعی و نهضت عاشورا/ به عنوان ارائه‌دهنده/ اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی- ۲/۱۱/۹۶.
 2. نقد و بررسی فیلم «زشت و زیبا»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۳/۵/۹۷ (چاپ‌شده در: حکمت، عرفان، اگزیستانسیالیسم (فیلم‌نوشت زشت و زیبا)، احمدرضا معتمدی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۹).
 3. نسبت فلسفه و انقلاب اسلامی با تأکید بر آینده انقلاب اسلامی/ به عنوان ناقد/ خبرگزاری مهر- ۲۳/۸/۹۷.
 4. الهیات فرهنگی (علم کلام جدید و مطالعات فرهنگی)/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۴/۱۰/۹۷.
 5. فلسفه، عقلانیت و زندگی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ مجمع فلاسفه ایران- ۱/۷/۹۸.
 6. بررسی موانع و معدات تحقق نقد/ به عنوان ارائه‌دهنده/ مجمع فلاسفه ایران- ۱۳/۸/۹۹.
 7. آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری- ۲۳/۹/۹۹.
 8. نظام‌شناسی مکتب معرفتی سهروردی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ انجمن علمی دانشجویی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)- ۸/۵/۱۴۰۰.
 9. نگاهی به مبانی و شاخص‌های سلامت معنوی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)/ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری (در: وبینار ارتقاء سبک زندگی و سلامت معنوی)- ۲۰/۹/۱۴۰۰.
 10. فلسفه علوم شناختی و نقش آن در علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری- ۲۴/۹/۱۴۰۰.
 11. مبانی فلسفی معنویت در اسلام و غرب/ به عنوان ارائه‌دهنده/ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)/ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری (در: وبینار اختتامیه همایش بین‌المللی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، محور سلامت)- ۱۸/۱۱/۱۴۰۰.
 12. چیستی و امکان فلسفه دین جهانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ انجمن علمی فلسفه دین ایران/ در: گفت‌وگوی علمی فلسفه دین جهانی، فرصت‌ها و چالش‌‌ها- ۵/۱۲/۱۴۰۰.
 13. از جلوه‌های فرمالیسم تا سیطره کمیت در آیین‌نامه ارتقاء/ در: نشست تخصصی سنجش و ارزیابی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت عتف- ۳/۳/۱۴۰۱.
 14. مبانی فلسفی معنویت در اسلام و غرب/ به عنوان ارائه‌دهنده/ فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در: هم‌اندیشی علمی سلامت معنوی)- ۲/۴/۱۴۰۱.
 15. تحلیل معرفت‌شناختی وجه سیاسی فضای مجازی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱/۸/۱۴۰۱.
 16. ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای معرفت‌شناسی معاصر/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۲۹/۸/۱۴۰۱.
 17. ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای مطالعات نظری فضای سایبر/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۲۰/۹/۱۴۰۱.
 18. معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱.
 19. مدیریت تحول علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ حوزه علمیه قم (دار الشفاء)/ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱.
 20. نقد کتاب «احیاگر حکمت، نگاهی به زمانه، زندگی و آثار فارابی» (در: برنامه کتابگاه)/ به عنوان ناقد/ مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت عتف/ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱.

۱۵.کارگاه‌های علمی و مهارتی

 1. علوم انسانی اسلامی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۷/۴ ۱۳۹۱ تا ۸/۴/۱۳۹۱ و از ۲۱/۴/۱۳۹۱ تا ۲۲/۴/۱۳۹۱ (۲۸ ساعت).
 2. بررسی و نقد سند الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۳/۹/۱۳۹۷ (۵ ساعت).
 3. نقد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ (۴ ساعت).
 4. راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۲/۴/۹۸ (۴ ساعت).
 5. چکیده‌نویسی مقالات خارجی جهت ارائه در همایش‌های بین‌المللی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۵/۶/۹۸ (۲ ساعت).
 6. سلامت معنوی اسلامی/ به عنوان شرکت‌کننده/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و دانشگاه بقیه الله(عج)- ۲۳/۸/۱۳۹۸ (۶ ساعت).
 7. سلامت معنوی از نظر تا عمل/ به عنوان شرکت‌کننده/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران- ۲۷/۹/ ۱۳۹۸ (۱ ساعت).
 8. علوم شناختی و حوزه‌های تمحض پژوهشگاه/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۶/۱۰/۹۸ (۵/۳ ساعت).
 9. سلامت معنوی اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران (در: در کارگاه دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی سلامت معنوی اسلامی)- از ۶/۶/۱۳۹۹ تا ۸/۶/۱۳۹۹ (۲ ساعت).
 10. بررسی و نقد علوم شناختی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۹/۶/۹۹ (۴ ساعت).
 11. مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران- ۱۱/۱۲/۹۹ (۵/۱ ساعت).
 12. نظام‌پردازی دینی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۹/۸/۱۴۰۰ (۳ ساعت).
 13. کلیات نظام معرفت‌شناسی اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (در: کارگاه علمی مبانی و مبادی نظری نظام‌پردازی دینی)- ۸/۱۰/۱۴۰۰ (۳ ساعت).
 14. جهاد تبیین و فکر و فرهنگ مقاومتی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۸/۳/۱۴۰۱ (۵/۴ ساعت).
 15. روش‌شناسی مباحث نظام‌پردازی دینی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۶/۵/۱۴۰۱ (۴ ساعت).

۱۶. یادداشت‌ها و مصاحبه‌های علمی

 1. دنس اسکوتوس قطعاً ترجمه لاتین کتاب شفای ابن‌سینا را خوانده است/ خبرگزاری کتاب ایران- ۲۵/۱۲/۱۳۹۳.
 2. فلسفه اشراقی سهروردی خلأ معنویت در دنیای امروز را پُر می‌کند/ خبرگزاری شبستان- ۸/۵/۱۳۹۶.
 3. ابن‌سینا ابن‌سینا است/ خبرگزاری شبستان- ۱/۶/۹۶.
 4. الهیات می‌تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند/ خبرگزاری مهر- ۵/۹/۹۶.
 5. دیدگاه‌های سهروردی در مسائل خاص معرفتی در تقابل با فارابی و ابن‌سینا شکل گرفته است/ خبرگزاری کتاب ایران- ۹/۱۱/۹۶.
 6. بحثی در هستی‌شناسی فضای سایبر/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۹/۲/۹۷.
 7. از فیلم فلسفی تا فلسفه فیلم/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۹/۳/۹۷.
 8. سه‌‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و خبرگزاری مهر- ۲۸/۵/۹۷.
 9. طرح تخصص‌گرایی به دنبال مدیریت فرآیند اجرای پژوهش به نحو تخصص‌گراست/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۴/۷/۹۷.
 10. فلسفه یونانی با فارابی اسلامی شد/ خبرگزاری مهر- ۲۱/۷/۹۷.
 11. کرونا و تکثرگرایی معرفتی/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۵/۱/۹۹.
 12. بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۱/۳/۹۹.
 13. نسبت فلسفه، عقلانیت و زندگی چیست؟/ خبرگزاری مهر- ۲۲/۴/۱۴۰۰.
 14. بحثی در نسبت دین و عقلانیت/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۹/۶/۱۴۰۰.
 15. فلسفه «علوم شناختی» و تأثیر آن بر پژوهش‌های علوم انسانی/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۰/۹/۱۴۰۰.
 16. رویکرد وجودی و آینده فلسفه دین/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۵/۳/۱۴۰۱.
 17. بحثی در چیستی نظام معرفت‌شناسی اسلامی/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۸/۶/۱۴۰۱.

۱۷. جشنواره‌ها و جوایز

 1. کتاب «نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی»- اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی (گروه فلسفه اسلامی)- ۱۳۹۶.
 2. عضو هیأت علمی برتر رتبه دو- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دهمین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- ۱۳۹۶.
 3. استاد مدعو نمونه- دانشگاه قرآن و حدیث- همایش تجلیل از اساتید برتر- ۱۳۹۵.
 4. مدیر ارشد برتر- پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- نهمین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- ۱۳۹۳.
 5. مدیر میانی برتر- پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- سومین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- ۱۳۸۶.

۱۸. ارزیابی و داوری‌های علمی

 1. – داوری بیش از ۲۰۰ موردکتاب، تحقیق، مقاله علمی، طرح پژوهشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، و مجله پژوهشی.

۱۹. فرصت مطالعاتی

 1. – راهنمایی علمی در قالب فرصت مطالعاتی، با عنوان «پیامدهای معرفت‌شناختی نظریه تشکیک وجود ملاصدرا»، موضوع رساله دکتری خانم زهره زارعی دانشجوی رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه خوارزمی، در: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مدت یک نیمسال، سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰.

۲۰. بورسیه‌های تحصیلی

 1. بورسیه دوره دکتری وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، تا ۱۳۸۹ (قطع همکاری از طریق خرید تعهد بورسیه).
 2. بورسیه دوره دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹.

۲۱. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی

 1. عضو هیات علمی (دانشیار) گروه «معرفت‌شناسی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از ۱۳۸۸ (تاریخ ارتقا به مرتبه استادیاری ۵/۵/۱۳۹۰ و تاریخ ارتقا به مرتبه دانشیاری ۱۲/۷/۱۳۹۷).
 2. عضو شورای علمی گروه «معرفت‌شناسی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از ۱۳۸۸.
 3. عضو شورای سردبیری مجله انگلیسی “alhikmah”– پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸.
 4. عضو وابسته قطب علمی «فلسفه دین اسلامی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – از ۱۳۹۲.
 5. عضو انجمن علمی «فلسفه دین ایران»- از ۱۳۹۲ تا کنون/ عضو هیأت مدیره این انجمن- از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹.
 6. عضو انجمن علمی «تاریخ فلسفه»- بنیاد حکمت اسلامی صدرا- از ۱۳۸۸.
 7. عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی «اسفار»- شخصی- ۱۳۹۴.
 8. عضو شورای علمی هفتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (فلسفه تطبیقی)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی- ۱۳۹۷.
 9. عضو شورای علمی هشتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (تنوع ادیان)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه علوم رضوی (ع)- ۱۳۹۸.
 10. عضو شورای علمی اولین همایش ملی تخصصی «فلسفه و اخلاق نقد»- مجمع فلاسفه ایران- ۱۳۹۸.
 11. عضو مدعو گروه «سلامت معنوی»- فرهنگستان علوم پزشکی ایران- از ۱۳۹۸.
 12. عضو «شورای اندیشه‌ورز اسلامی»- سازمان فرهنگی هنری شهرداری- از ۱۳۹۹.
 13. عضو شورای علمی همایش بین‌المللی «قرآن و علوم شناختی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۹.
 14. عضو شورای مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی اسلامی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 15. عضو هیأت تحریریه و دستیار سردبیر فصلنامه «سلامت معنوی»- دانشگاه بقیه الله(عج)، فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 16. عضو شورای کرسی علوم عقلی- هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره- از ۱۴۰۰.
 17. عضو شورای علمی دهمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (فلسفه دین، افق‌های پیش رو)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران- ۱۴۰۰.
 18. عضو هیأت تحریریه مجله پژوهشی «پژوهش‌های مابعدالطبیعی»- دانشگاه خوارزمی- از ۱۴۰۰.
 19. عضو کارگروه «اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای در آموزش علوم پزشکی» – معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- از ۱۴۰۰.
 20. عضو هیأت تحریریه مجله پژوهشی «جستارهای فلسفه دین»- انجمن علمی فلسفه دین ایران- از ۱۴۰۱.
 21. عضو شورای علمی نخستین کنگره جهانی «فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی»- مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – ۱۴۰۱.
 22. عضو کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – از ۱۴۰۱.
 23. عضو شورای علمی همایش ملی «پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی- فرهنگی با تمرکز بر سلامت معنوی»- دانشگاه علامه طباطبایی – ۱۴۰۲.

۲۲. فعالیت‌های علمی- اجرایی

 1. معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۶.
 2. مدیر گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶.
 3. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کارگروه پژوهش و آموزش شورای فرهنگی/ مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا- از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷.
 4. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شورای راهبردی توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷.
 5. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی- از ۱۳۹۷.
 6. دبیر (عضو حقوقی) هیأت ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی- دوره‌های چهارم و پنجم- از ۱۳۹۷.
 7. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۰.
 8. رئیس کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۷.
 9. دبیر علمی دومین دوره «جشنواره علامه طباطبایی، ویژه تحقیقات علوم انسانی اسلامی»/ شورای فرهنگی- از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸.
 10. ویراستار ادبی «مجموعه مقالات همایش گفتگوی اسلام و مسیحیت» در کشور روسیه (به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)- ۱۳۸۴.
 11. نظارت بر اجرای قرارداد «پژوهش و کنترل کمی کیفی پروژه ۶۸ جلد کتاب»/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه تاریخ حکمت و فلسفه در اسلام- از ۱۳۹۸.
 12. دبیری علمی کارگاه دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی «سلامت معنوی اسلامی»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران- ۱۳۹۹.
 13. نظارت بر اجرای قرارداد تدوین «مستند آشنایی با سلامت معنوی، ویژه آموزش علوم سلامت»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران- از ۱۳۹۹.
 14. نظارت بر اجرای قرارداد طرح کلان «دانش سلامت معنوی اسلامی»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 15. کمک سردبیر فصلنامه «سلامت معنوی»- دانشگاه بقیه الله(عج)، فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 16. دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 17. قائم‌مقام رئیس دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی)- مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- از ۱۴۰۰.
 18. دبیر شورای علمی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی) – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۴۰۰.
 19. دبیر و عضو شورای امور بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 20. کمک دبیری علمی هم‌اندیشی علمی «سلامت معنوی»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- ۱۴۰۱.
 21. دبیر شورای علمی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی) – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ۱۴۰۱.
 22. کمک دبیری علمی همایش علمی «سلامت معنوی اسلامی و نظام آموزش کشور»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و جمعی از دستگاه‌های علمی-فرهنگی کشور- ۱۴۰۱.

 

 شماره تماس

محل کار: ۸۸۷۴۲۳۲۶

پست الکترونیک

dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

mehr_1777@yahoo.com

به‌ روز رسانی: ۱۶/۲/۱۴۰۲