مهدی عباس زاده

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: فلسفه معرفت و معرفت شناسی

حوزه تمحض دوم: نظام معرفت‌شناسی اسلامی (با رویکرد استخراج نظام و نقد دیدگاه‌های غربی)

دریافت رزومه: CV abaszadeeh

آدرس ایمیل:  dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

 

 1. سوابق تحصیلی
ردیف مقطع رشته محل سال اخذ مدرک
۱ کارشناسی الهیات

(فلسفه اسلامی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

۱۳۷۶
۲ کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه ‌علامه ‌طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

۱۳۷۹
۳ دکتری فلسفه دانشگاه ‌علامه‌ طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

۱۳۸۸

 

 1. پایان‌نامه‌ها
ردیف عنوان مقطع سال دفاع
۱ اندیشه‌های کلامی مک‌کواری کارشناسی ارشد ۱۳۷۹
۲ دنس اسکوتوس و تفکر جدید غرب دکتری ۱۳۸۸

 

 1. تحقیقات و آثار
ردیف عنوان وضعیت تحقیق محل انتشار/ سال چاپ
۱ تأثیر ابن‌سینا بر فلسفه دنس اسکوتوس منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چاپ اول ۹۲/ ویراست دوم (با افزایش و تغییرات بسیار) ۹۵

۲ نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چاپ اول ۹۵/ چاپ دوم ۹۶/ چاپ سوم ۹۸

اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶

۳ الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری منتشر شده  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و قطب علمی فلسفه دین

چاپ اول ۹۶

۴ جستارهای فلسفی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن علمی فلسفه دین ایران

چاپ اول ۹۹/ چاپ دوم ۱۴۰۰

۵ نظام معرفت‌شناسی فارابی در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ جستارهایی در فلسفه معرفت در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن علمی فلسفه دین ایران
۷ مبناگرایی بونجور و ملاصدرا در دست انتشار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۸ معرفت‌شناسی فضای سایبر در دست اجرا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. مقالات پژوهشی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ وحی از دیدگاه مک‌کواری و مطهری منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۴۸- تابستان ۸۷
۲ بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفه اخلاق دنس اسکوتوس منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۳- پاییز ۸۸
۳ علیت در مکتب تجربی و فلسفه اسلامی، با تکیه بربحث معقولات ثانیه منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۱- بهار ۸۹
۴ آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسه آن با آراء ابن‌سینا منتشر شده دوفصلنامه حکمت و فلسفه- شماره ۲۳- پاییز ۸۹
۵ تاثیر ابن‌سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۴- پاییز و زمستان ۸۹
۶ بررسی و نقد دیدگاه دنس اسکوتوس درباره خلقت عالَم و انسان (با تکیه بر آراء ابن‌سینا) منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۹- بهار ۹۰
۷ اثبات وجود خدا در تفکر دنس اسکوتوس و تاثیر ابن‌سینا بر آن منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۵- بهار و تابستان ۹۰
۸ بررسی مفهوم خدا در الهیات وجودگرا (مک‌کواری) و نقد آن از منظر حکمت اسلامی منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۶۴- تابستان ۹۱
۹ تاثیر ابن‌سینا بر مبحث «کلیّات» و «اصل فردیّت» در تفکّر مدرسی غرب-  بررسی موردی: دنس اسکوتوس منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۸- زمستان ۹۰
۱۰ تصویری نظام‌مند از معرفت‌شناسی سهروردی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۱- پاییز ۹۱
۱۱ اشراق و کارکرد معرفتی آن در تفکر سهروردی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۲- زمستان ۹۱
۱۲ بررسی و نقد نظریه اشراقی علم الهی منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۰- زمستان ۹۲
۱۳ یقین در فلسفه اشراق منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۵- پاییز ۹۲
۱۴ تحلیل منطقی- معناشناختی «برهان» منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۸- تابستان ۹۳
۱۵ تحلیل «معرفت» در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۹- پاییز ۹۳
۱۶ «سخن‌گفتن از خدا» در الهیات دنس اسکوتوس، با نگاهی به تأثیر آرای ابن‌سینا منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۴- پاییز و زمستان ۹۴
۱۷ تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه اشراق منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۲- تابستان ۹۴
۱۸ خودی و ایمان در الهیّات وجودگرا

بررسی موردی: مک‌کواری

منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۷- پاییز ۹۴
۱۹ بررسی و  نقد نظریه اشراقی نفس منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۶- تابستان ۹۵
۲۰ مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۸۱- پاییز ۹۵
۲۱ ابزارهای معرفت در فلسفه اشراقی سهروردی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۸- زمستان ۹۵
۲۲ بررسی و سنجش برهان وجودشناختی

بر مبنای دو نظریه معقولات ثانیه و نفس‌الأمر در فلسفه اسلامی

منتشر شده فصلنامه جستارهای فلسفه دین- سال ۵/ شماره ۲- پاییز و زمستان ۹۵
۲۳ یقین در تفکر فارابی منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۷۰- تابستان ۹۶
۲۴ بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۸- پاییز و زمستان ۹۶
۲۵ مراتب فعل الاهی از دیدگاه فلاسفه و متکلمین مکتب اصفهان (با تأکید بر آراء صدرالمتألهین و ملاصالح مازندرانی) منتشر شده فصلنامه کلام اسلامی- شماره ۱۰۳- پاییز ۹۶

(به صورت مشترک با خانم الهام میراحسنی به عنوان نویسنده دوم)

۲۶ فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- دوره ۲۲- شماره ۶۰- پائیز و زمستان ۹۷
۲۷ تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین- دوره ۳- شماره ۵- بهار و تابستان ۹۷
۲۸ چیستی فلسفه معرفت و قلمرو آن منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیستم- شماره ۷۷- بهار ۹۸
۲۹ فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی منتشر شده فصلنامه قبسات- سال بیست و چهارم- شماره ۹۱- بهار ۹۸
۳۰ ارزش و ساختار معرفت در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهشهای معرفت‌شناختی- دوره هشتم- شماره ۱۷- بهار و تابستان ۹۸
۳۱ کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین- سال چهارم- شماره ۷- بهار و تابستان ۹۸
۳۲ مبانی سلامت معنوی منتشر شده فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت- سال سوم- شماره ۲ (پیاپی ۶)- شهریور ۹۸

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

۳۳ معرفت پیشینی در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه فارابی منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیست و یکم- شماره ۸۱- بهار ۹۹
۳۴ چیستی و امکان کلام وجودی منتشر شده فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین- سال هجدهم- شماره ۳۶- پائیز و زمستان ۹۹
۳۵ ذهن و عین در فلسفه فارابی منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی- سال نهم- شماره ۲۰- پاییز و زمستان ۱۳۹۹
۳۶ نگاهی به مبانی دین‌شناختی و انسان‌شناختی و برخی شاخص‌های سلامت معنوی منتشر شده فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت- سال چهارم- شماره ۳ (پیاپی ۱۱)- آذر ۹۹

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

۳۷ بررسی مقایسه‌ای مبناگرایی در معرفت‌شناسی بونجور و ملاصدرا منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیست و دوم- شماره ۸۵- بهار ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۳۸ علم انسان به خدا در تفکر فارابی منتشر شده فصلنامه قبسات- سال بیست و ششم- شماره ۹۹- بهار ۱۴۰۰
۳۹ مبناگرایی در معرفت‌شناسی ملاصدرا منتشر شده فصلنامه نقد و نظر- سال بیست وششم- شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)- تابستان ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۴۰ بررسی تحلیلی مبناگرایی در معرفت‌شناسی لورنس بونجور منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی- سال دهم- شماره ۲۱- بهار و تابستان ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۴۱ راهبرد تخصص‌گرایی تمحض‌محور در تحقیقات علوم انسانی در دست انتشار فصلنامه ذهن

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

۴۲ چیستی علوم انسانی و مبانی معرفت‌شناختی آن با رویکرد اسلامی در دست انتشار دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی

(به صورت مشترک با حجت‌الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری به عنوان نویسنده دوم)

۴۳ دین و سلامت معنوی: تعریف، پیشینه، ضرورت و مبانی در دست داوری فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عناون نویسنده اول و جناب آقای محمدهادی رشاد به عنوان نویسنده سوم)

۴۴ ادراک بی‌واسطه در فلسفه سهروردی و هایدگر در دست داوری فصلنامه معرفت فلسفی

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

 

 1. مقالات تخصصی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ ایده خدا در فلسفه غرب (یونان قدیم و فلسفه جدید) منتشر شده ماهنامه بصائر- شماره ۳۳- آبان و آذر ۸۰
۲ شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۳۱- پاییز ۸۶
۳ تجربه وجود، وجود از دیدگاه ملاصدرا و هایدگر منتشر شده ماهنامه خرد نامه همشهری- شماره ۲۲- دی ۸۶
۴ الهیات نظاممند: مبانی و عوامل سازنده الهیات مک‌کواری؛ متکلم بریتانیایی منتشر شده ماهنامه پگاه حوزه- شماره ۲۲۰- آذر ۸۶
۵ غایت در نظام فکری ارسطو منتشر شده نشریه نامه علم و دین- شماره ۴۱ و ۴۴- پاییز ۸۷ تا تابستان ۸۸
۶ طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی منتشر شده ماهنامه نگرش راهبردی- شماره ۹۸ و ۹۷- دی و بهمن ۸۷
۷ یقین و تأثیر عمل بر آن از دیدگاه قرآن منتشر شده دوفصلنامه اشارات- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۳
۸ مبانی الهیات در تفکر دنس اسکوتوس

با نگاهی اجمالی به آرای ابن‌سینا

منتشر شده دوفصلنامه اسفار- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۴
۹ دو رویکرد تولید علوم انسانی اسلامی منتشر شده فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا- شماره ۲۴- زمستان ۹۶ و بهار ۹۷
۱۰ درک غیرمفهومیِ «وجود» نزد هایدگر و ملاصدرا منتشر شده فصلنامه پژوهش‌های مابعدالطبیعی- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۹
۱۱ Aspects of Certainty in the Quran

 

منتشر شده مجله The Straight Path (Istikamet) International Journal of the Quran Studies, No. 7, October 2020
۱۲ نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی در دست انتشار دوفصلنامه پژوهشنامه فلسفه
۱۳ تحلیلی بر ابداعات فارابی در علم النفس فلسفی در دست داوری دوفصلنامه آموزه‌های حکمت اسلامی

 

 1. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار یا ارائه/ سال چاپ
۱ چکیده مقاله: طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی منتشر شده کنگره سراسری «اقتدار علمی– اقتدار ملی»/ سال ۸۷
۲ چکیده مقاله:

Finality in the Aristotle’ s Thinking

تأیید شده همایش بین المللی «فلسفه» در هند/ دهلی نو- هند/ سال ۲۰۰۹
۳ چکیده مقاله: تاثیر ابن‌سینا بر دنس اسکوتوس در مسئله کلیّات و مقایسه دیدگاه‌ها در اصل فردیّت منتشر شده همایش ملی «ابن‌سینا و فیلسوفان اسلامی»/ سال ۹۰
۴ مقاله: نسبت دین و فلسفه از منظر علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم انسانی منتشر شده مجموعه مقالات «علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی اسلامی»/ سال ۹۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر حمید امیرچقماقی به عنوان نویسنده دوم)

۵ مقاله و ارائه حضوری و چاپ مقاله:

The Method of Understanding Relation between

The Man’s Theoretical aspects (Nazar) & his/her Act (Amal)

In Holy Quran

منتشر شده مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۳
۶ مقاله و ارائه حضوری:

Aspects of Certainty in the Quran

 

منتشر شده مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۴
۷ مقاله و ارائه حضوری:

Semantic Analysis of Demonstration (Burhan) in the Quran

در دست انتشار سومین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۵
۸ مقاله: شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین منتشر شده مجموعه مقالات «علم حضوری و شهود»/ سال ۹۳
۹ مقاله: مسئله گتیه و پاسخ سهروردی منتشر شده اولین همایش ملی «فلسفه اسلامی و پرسش‌های پیش ‌رو»/ سال ۹۶/ دارای درجه ISC
۱۰ چکیده مقاله: انسان‌شناسی فلسفی در تفکر مک‌کواری منتشر شده پنجمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۵
۱۱ چکیده مقاله:

Heidegger and Islamic Mysticism

تأیید شده همایش بین‌المللی “Philosophy in the Desert

Comparative Philosophy”/ دبی- امارات متحده عربی/ سال ۲۰۱۷

۱۲ چکیده مقاله:

Speculative Principles of a World Theology

تأیید شده

 

همایش بین‌المللی “Dialogue of Religions: Towards A Future Theology of Religion(s)” / لیوبلیانا- اسلوونی/ سال ۲۰۱۷
۱۳ مقاله: نقش حکمای شیعه در گسترش معرفت‌شناسی فلسفی منتشر شده مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی»/ قم- ایران/ سال ۹۷

جلد یازدهم: نقش شیعه در گسترش منطق و فلسفه/ سال ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با خانم الهام میراحسنی به عنوان نویسنده دوم)

۱۴ چکیده مقاله و ارائه حضوری:

Speculative Principles of a World Theology

منتشر شده ششمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۶
۱۵ مقاله: وجود در فلسفه هایدگر و صدرالمتألهین در دست انتشار مجموعه مقالات «ارج‌نامه آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد»/ سال ۹۷
۱۶ چکیده مقاله: دلالت‌های حکمت مشاء در تمدن‌سازی و تمدن‌پژوهی تأیید شده چهارمین «هفته علمی تمدن نوین اسلامی»/ سال ۹۸
۱۷ چکیده مقاله و ارائه حضوری: نقد نقد کانت بر برهان هستی‌شناختی از منظر فلسفه اسلامی منتشر شده هفتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۷
۱۸ مقاله: برهان در قرآن و معناشناسی (تحلیل منطقی- معناشناختی) در دست انتشار مجموعه مقالات دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی»/ تهران- ایران/ سال ۹۸
۱۹ چکیده مقاله: تنوع ادیان و الهیات جهانی منتشر شده هشتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ مشهد- ایران/ سال ۹۸
۲۰ مقاله: «قاعده بازی» به مثابه فیلم فلسفی منتشر شده پست‌مدرنیسم، ساختارشکنی، بینامتنیت (فیلم‌نوشت قاعده بازی)، احمدرضا معتمدی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۹
۲۱ مقاله: هستی‌شناسی فضای سایبر منتشر شده بازنمایی یا وانموده (فیلم‌نوشت سوء تفاهم)، احمدرضا معتمدی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۹
۲۲ مقاله: موانع و معدات تحقق نقد منتشر شده مجموعه مقالات «فلسفه و اخلاق نقد»/ سال ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر حمید امیرچقماقی به عنوان نویسنده دوم)

مجمع فلاسفه ایران، حلقه انتقادی/ انتشارات فرزانگی

۲۳ فصلی از کتاب درسی: مبانی سلامت معنوی اسلامی در دست انتشار فصل دوم درسنامه «آشنایی با سلامت معنوی، ویژه آموزش عالی سلامت»/

فرهنگستان علوم پزشکی ایران با همکاری سازمان سمت/

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد و جناب آقای محمدهادی رشاد به عنوان نویسندگان اول و سوم)

 

۲۴ مقاله: تأثیر ارزش بر علم در فلسفه ملاصدرا در دست انتشار مجموعه مقالات «ملاصدرا و تفکر معاصر»/ سال ۱۴۰۰

(به صورت مشترک با خانم زینب شکری به عنوان نویسنده دوم)

مجمع فلاسفه ایران

 

 1. مقالات عمومی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ الهیات و فلسفه، نسبتی‌ نو منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۲۴/۴/۸۳
۲ معنای متن منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۱۰/۶/۸۳
۳ الهیات در غرب منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۴/۱۱/۸۳
۴ زبان وحی منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۵/۱۱/۸۳

 

 1. مقالات اتمام‌یافته
ردیف عنوان وضعیت مقاله توضیحات
۱ زندگی، آثار و افکار دنس اسکوتوس اتمام یافته (ترجمه مقاله‌ای از کتاب The Companion to Philosophy of Middle Agses)

 

 1. تدریس در دانشگاه
ردیف عنوان مقطع سال تدریس دانشگاه/ رشته
۱ منطق (۱) کارشناسی ۹۳-۹۲ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته فقه و حقوق اسلامی
۲ آشنایی با فلسفه غرب (۲): تاریخ فلسفه قرون وسطا کارشناسی ۹۳-۹۲/

۹۴-۹۳/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۳ کلام تطبیقی (۲) کارشناسی ۹۴-۹۳ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۴ تاریخ فلسفه جدید و معاصر غرب کارشناسی ۹۴-۹۳/ ۹۶-۹۷ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۵ فلسفه اشراق کارشناسی ۹۴-۹۳/

۹۶-۹۵/ ۹۶-۹۷/ ۹۷-۹۸

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۶ فلسفه حکمت متعالیه کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۷-۹۶/ ۹۷-۹۸

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۷ تاریخ فلسفه یونان و روم کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۸ آشنایی با فلسفه اسلامی کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته معارف قرآن و حدیث
۹ فلسفه (تاریخ فلسفه) کارشناسی ارشد ۹۶-۹۵/

۹۷-۹۶

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۱۰ فلسفه غرب (۲)- فلسفه جدید کارشناسی ۹۹-۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۱ فلسفه اشراق (۲) کارشناسی ۹۹-۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۲ تاریخ فلسفه غرب (۲) کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۳ فلسفه تطبیقی کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۴ منطق سینوی کارشناسی ارشد ۱۴۰۰-۹۹/

۱۴۰۰-۱۴۰۱

دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۵ تاریخ فلسفه غرب (۳) کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۶ حکمت مشاء (۲) کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۷ منطق (۳) کارشناسی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی

 

 1. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ نام دانشجو مقطع سال دانشگاه/ نام دانشجو
۱ مراتب فعل الهی نزد فلاسفه و متکلمان مکتب اصفهان

 

کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ خانم الهام میراحسنی
۲ بررسی آرای میرزا احمد آشتیانی درباره راهنماشناسی (نبوت و امامت)

 

کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ آقای هادی پورحامد
۳ صفات ذات (حیات، علم، اراده و قدرت) از منظر سهروردی و خواجه نصیر

 

کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ خانم راضیه صفیاری
۴ مؤلفه‌های ادراک غیرمفهومی در فلسفه سهروردی و هایدگر کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ به عنوان استاد راهنمای دوم/ خانم زینب شکری
۵ لوازم معرفتی و الهیاتی رویکرد سلبی قاضی سعید قمی به زبان دین کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه خوارزمی/ گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ به عنوان استاد مشاور/ خانم مرضیه آدینه
۶ نقد دیدگاه حکمای مسلمان به تقسیم‌بندی علوم عقلی بر مبنای نظریه سنخه دکتری ۹۹ دانشگاه خوارزمی/ گروه حکمت متعالیه/ به عنوان استاد مشاور دوم/ آقای سجاد دلیر

 

 1. طرح‌ها و پروژه‌های برون‌سازمانی
 2. طرح پژوهشی: الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری/ به سفارش: قطب علمی فلسفه دین/ سال ۱۳۹۶/ چاپ اثر.
 3. مرحله مطالعاتی: طرح تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر/ به سفارش: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ به صورت مشترک با آقای دکتر ابراهیم دادجو/ سال ۱۳۹۶/ تأیید نهایی.

 

 1. کرسی‌های علمی
 2. نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی/ کرسی نوآوری/ ارسال طرحنامه به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره.
 3. الهیات اگزیستانس با تأکید بر نقد آرای جان مک‌کواری/ کرسی نقد/ در دست بررسی.

 

 1. کرسی‌های ترویجی
 2. نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌ای/ به عنوان مدیر جلسه/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲/۱۱/۹۶.
 3. طرح تخصص‌گرایی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۵/۹/۹۷.
 4. نقد الهیات اگزیستانس/ به عنوان ارائه‌دهنده/ قطب علمی فلسفه دین- ۳/۱۰/۹۷.
 5. نقد برهان وجودشناختی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ قطب علمی فلسفه دین- ۱۷/۱۰/۹۷.
 6. ذات‌گرایی جدید/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲/۱۰/۹۷.
 7. کلام وجودی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ قطب علمی فلسفه دین- ۲/۵/۹۸.
 8. فلسفه معرفت/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۷/۶/۹۸.
 9. تعهد در هنر از دید سقراط/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۷/۸/۹۸.
 10. بررسی تأثیر کرونا بر معرفت/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۷/۳/۹۹.
 11. ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۳/۸/۱۴۰۰.

 

 1. نشست‌های علمی
 2. عقلانیت شیعی و نهضت عاشورا/ به عنوان ارائه‌دهنده/ اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی- ۲/۱۱/۹۶.
 3. نقد و بررسی فیلم «زشت و زیبا»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۳/۵/۹۷ (چاپ‌شده در: حکمت، عرفان، اگزیستانسیالیسم (فیلم‌نوشت زشت و زیبا)، احمدرضا معتمدی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۹).
 4. نسبت فلسفه و انقلاب اسلامی با تأکید بر آینده انقلاب اسلامی/ به عنوان ناقد/ خبرگزاری مهر- ۲۳/۸/۹۷.
 5. الهیات فرهنگی (علم کلام جدید و مطالعات فرهنگی)/ به عنوان ناقد/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۴/۱۰/۹۷.
 6. فلسفه، عقلانیت و زندگی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ مجمع فلاسفه ایران- ۱/۷/۹۸.
 7. بررسی موانع و معدات تحقق نقد/ به عنوان ارائه‌دهنده/ مجمع فلاسفه ایران- ۱۳/۸/۹۹.
 8. آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۳/۹/۹۹.
 9. نظام‌شناسی مکتب معرفتی سهروردی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ انجمن علمی دانشجویی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)- ۸/۵/۱۴۰۰.

 

 1. کارگاه‌های علمی و مهارتی
 2. علوم انسانی اسلامی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۷/۴ ۱۳۹۱ تا ۸/۴/۱۳۹۱ و از ۲۱/۴/۱۳۹۱ تا ۲۲/۴/۱۳۹۱ (۲۸ ساعت).
 3. بررسی و نقد سند الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۳/۹/۱۳۹۷ (۵ ساعت).
 4. نقد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۰/۱۰/۱۳۹۷ (۴ ساعت).
 5. راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۲/۴/۹۸ (۴ ساعت).
 6. چکیده‌نویسی مقالات خارجی جهت ارائه در همایش‌های بین‌المللی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۵/۶/۹۸ (۲ ساعت).
 7. سلامت معنوی اسلامی/ به عنوان شرکت‌کننده/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و دانشگاه بقیه الله(عج)- ۲۳/۸/۱۳۹۸ (۶ ساعت).
 8. سلامت معنوی از نظر تا عمل/ به عنوان شرکت‌کننده/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران- ۲۷/۹/ ۱۳۹۸ (۱ ساعت).
 9. علوم شناختی و حوزه‌های تمحض پژوهشگاه/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۶/۱۰/۹۸ (۵/۳ ساعت).
 10. سلامت معنوی اسلامی/ به عنوان استاد/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران- از ۶/۶/۱۳۹۹ تا ۸/۶/۱۳۹۹ (۲ ساعت).
 11. بررسی و نقد علوم شناختی/ به عنوان شرکت‌کننده/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۹/۶/۹۹ (۴ ساعت).
 12. مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی اسلامی/ به عنوان استاد/ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران- ۱۱/۱۲/۹۹ (۵/۱ ساعت).

 

 1. یادداشت‌ها و مصاحبه‌های علمی
 2. دنس اسکوتوس قطعاً ترجمه لاتین کتاب شفای ابن‌سینا را خوانده است/ خبرگزاری کتاب ایران- ۲۵/۱۲/۱۳۹۳.
 3. فلسفه اشراقی سهروردی خلأ معنویت در دنیای امروز را پُر می‌کند/ خبرگزاری شبستان- ۸/۵/۱۳۹۶.
 4. ابن سینا ابن سینا است/ خبرگزاری شبستان- ۱/۶/۹۶.
 5. الهیات می‌تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند/ خبرگزاری مهر- ۵/۹/۹۶.
 6. دیدگاه‌های سهروردی در مسائل خاص معرفتی در تقابل با فارابی و ابن‌سینا شکل گرفته است/ خبرگزاری کتاب ایران- ۹/۱۱/۹۶.
 7. بحثی در هستی‌شناسی فضای سایبر/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۹/۲/۹۷.
 8. از فیلم فلسفی تا فلسفه فیلم/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۹/۳/۹۷.
 9. سه‌‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و خبرگزاری مهر- ۲۸/۵/۹۷.
 10. طرح تخصص‌گرایی به دنبال مدیریت فرآیند اجرای پژوهش به نحو تخصص‌گراست/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۴/۷/۹۷.
 11. فلسفه یونانی با فارابی اسلامی شد/ خبرگزاری مهر- ۲۱/۷/۹۷.
 12. کرونا و تکثرگرایی معرفتی/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۵/۱/۹۹.
 13. بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۲۱/۳/۹۹.
 14. نسبت فلسفه، عقلانیت و زندگی چیست؟/ خبرگزاری مهر- ۲۲/۴/۱۴۰۰.
 15. بحثی در نسبت دین و عقلانیت/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۹/۶/۱۴۰۰.

 

 1. جشنواره‌ها و جوایز
 2. کتاب «نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی»- اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی (گروه فلسفه اسلامی)- ۱۳۹۶.
 3. عضو هیأت علمی برتر رتبه دو- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دهمین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- ۱۳۹۶.
 4. استاد مدعو نمونه- دانشگاه قرآن و حدیث- همایش تجلیل از اساتید برتر- ۱۳۹۵.
 5. مدیر ارشد برتر- پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- نهمین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- ۱۳۹۳.
 6. مدیر میانی برتر- پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- سومین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- ۱۳۸۶.

 

 1. ارزیابی و داوری‌های علمی

– داوری بیش از ۱۴۰ مورد تحقیق، مقاله علمی، طرح پژوهشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، و مجله علمی پژوهشی.

 

 1. بورسیه‌های تحصیلی
 2. بورسیه دوره دکتری وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، تا ۱۳۸۹ (قطع همکاری از طریق خرید تعهد بورسیه).
 3. بورسیه دوره دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹.

 

 1. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی
 2. عضو هیات علمی (دانشیار) گروه «معرفت‌شناسی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از ۱۳۸۸ (تاریخ ارتقای مرتبه به استادیاری ۵/۵/۱۳۹۰ و تاریخ ارتقای مرتبه به دانشیاری ۱۲/۷/۱۳۹۷).
 3. عضو شورای علمی گروه «معرفت‌شناسی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از ۱۳۸۸.
 4. عضو شورای سردبیری مجله انگلیسی “alhikmah”– پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸.
 5. عضو وابسته قطب علمی «فلسفه دین اسلامی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – از ۱۳۹۲.
 6. عضو انجمن علمی «فلسفه دین ایران»- از سال ۱۳۹۲ تا کنون/ عضو هیأت مدیره این انجمن- از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹.
 7. عضو انجمن علمی «تاریخ فلسفه»- بنیاد حکمت اسلامی صدرا- از ۱۳۸۸.
 8. عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی «اسفار»- شخصی- ۱۳۹۴.
 9. عضو شورای علمی هفتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (فلسفه تطبیقی)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی- ۱۳۹۷.
 10. عضو شورای علمی هشتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (تنوع ادیان)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه علوم رضوی (ع)- ۱۳۹۸.
 11. عضو شورای علمی اولین همایش ملی تخصصی «فلسفه و اخلاق نقد»- مجمع فلاسفه ایران- ۱۳۹۸.
 12. عضو مدعو گروه «سلامت معنوی»- فرهنگستان علوم پزشکی ایران- از ۱۳۹۸.
 13. عضو «شورای اندیشه‌ورز اسلامی»- سازمان فرهنگی هنری شهرداری- از ۱۳۹۹.
 14. عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی «پژوهش‌های مابعدالطبیعی»- دانشگاه خوارزمی- از ۱۳۹۹.
 15. عضو شورای مرکز رشد و نوآوری – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 16. عضو شورای علمی همایش «قرآن و علوم شناختی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۹.
 17. عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی «سلامت معنوی»- دانشگاه بقیه الله(عج)، فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 18. عضو شورای کرسی علوم عقلی- هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره- از ۱۴۰۰.

 

 1. فعالیت‌های علمی- اجرایی
 2. معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۶.
 3. مدیر گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶.
 4. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کارگروه پژوهش و آموزش شورای فرهنگی/ مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا- از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷.
 5. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شورای راهبردی توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷.
 6. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی- از ۱۳۹۷.
 7. دبیر (عضو حقوقی) هیأت ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی- دوره‌های چهارم و پنجم- از ۱۳۹۷.
 8. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۰.
 9. رئیس کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۳۹۷.
 10. دبیر علمی دومین دوره «جشنواره علامه طباطبایی، ویژه تحقیقات علوم انسانی اسلامی»- شورای فرهنگی- از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸.
 11. ویراستار ادبی «مجموعه مقالات همایش گفتگوی اسلام و مسیحیت» در کشور روسیه (به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)- ۱۳۸۴.
 12. نظارت بر اجرای قرارداد «پژوهش و کنترل کمی کیفی پروژه ۶۸ جلد کتاب»/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه تاریخ حکمت و فلسفه در اسلام- از ۱۳۹۸.
 13. دبیری علمی کارگاه دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی «سلامت معنوی اسلامی»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران- ۱۳۹۹.
 14. نظارت بر اجرای قرارداد تدوین «مستند آشنایی با سلامت معنوی، ویژه آموزش علوم سلامت»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران- از ۱۳۹۹.
 15. نظارت بر اجرای قرارداد طرح کلان «دانش سلامت معنوی اسلامی»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 16. کمک سردبیر مجله علمی تخصصی «سلامت معنوی»- دانشگاه بقیه الله(عج)، فرهنگستان علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.
 17. دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از ۱۴۰۰.

 

 1. سوابق اجرایی
 2. سرپرست معاونت بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 3. سرپرست دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره.
 4. مشاور ریاست پژوهشگاه و رییس حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 5. مشاور رییس در امور نظارتی و مسئول دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 6. سرپرست و مدیرکل پشتیبانی پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 7. مسئول دفتر طرح و برنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 8. عضو هیات مدیره سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. عضو هیات مدیره کانون اندیشه جوان.
 10. عضو علی البدل موسسه علمی پیوست‌نگاری فرهنگی افق.
 11. کارشناس سرویس اندیشه روزنامه همشهری.

 

پست الکترونیک

dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

mehr_1777@yahoo.com

mahdia1777@gmail.com

 

 

به‌روز رسانی: ۲۶/۸/۱۴۰۰

مطلب قبلیرمان یکی از بهترین مجراها برای شناخت جوامع بوده است
مطلب بعدیحسین روحانی نژاد