مهدی عباس زاده

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: فلسفه معرفت و معرفت شناسی

حوزه تمحض دوم: نظام معرفت‌شناسی اسلامی (با رویکرد استخراج نظام و نقد دیدگاه‌های غربی)

دریافت رزومه: CV abaszadeeh

آدرس ایمیل:  dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

 

 1. سوابق تحصیلی
ردیف مقطع رشته محل سال اخذ مدرک
۱ کارشناسی الهیات

(فلسفه اسلامی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

۱۳۷۶
۲ کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه‌علامه‌طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

۱۳۷۹
۳ دکتری فلسفه دانشگاه‌علامه‌طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

۱۳۸۸

 

 1. پایان‌نامه‌ها
ردیف عنوان مقطع سال دفاع
۱ اندیشه‌های کلامی مک‌کواری کارشناسی ارشد ۱۳۷۹
۲ دنس اسکوتوس و تفکر جدید غرب دکتری ۱۳۸۸

 

 1. تحقیقات و آثار
ردیف عنوان وضعیت تحقیق محل انتشار/ سال چاپ
۱ تأثیر ابن‌سینا بر فلسفه دنس اسکوتوس منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

(ویراست دوم با افزایش و تغییرات بسیار)

چاپ اول ۹۲/ ویراست دوم ۹۵

۲ نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چاپ اول ۹۵/ چاپ دوم ۹۶

اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶

۳ الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری منتشر شده  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و قطب علمی فلسفه دین

چاپ اول ۹۶

۴ جستارهای فلسفی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن علمی فلسفه دین ایران

چاپ اول ۹۹

۵ نظام معرفت‌شناسی فارابی در دست انتشار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ مبناگرایی بونجور و ملاصدرا در دست داوری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

(به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)

۷ جستارهایی در فلسفه معرفت و علم در دست داوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و …
۸ معرفت‌شناسی فضای سایبر در دست اجرا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. مقالات علمی پژوهشی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ وحی از دیدگاه مک کواری و مطهری منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۴۸- تابستان ۸۷
۲ بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفه اخلاق دنس اسکوتوس منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۳- پاییز ۸۸
۳ علیّت در مکتب تجربی و فلسفه اسلامی، با تکیه بربحث معقولات ثانیه منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۱- بهار ۸۹
۴ آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسه آن با آراء ابن‌سینا منتشر شده دوفصلنامه حکمت و فلسفه- شماره ۲۳- پاییز ۸۹
۵ تاثیر ابن‌سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۴- پاییز و زمستان ۸۹
۶ بررسی و نقد دیدگاه دنس اسکوتوس درباره خلقت عالَم و انسان (با تکیه بر آراء ابن‌سینا) منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۵۹- بهار ۹۰
۷

اثبات وجود خدا در تفکر دنس اسکوتوس و تاثیر ابن‌سینا بر آن

منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۴۵- بهار و تابستان ۹۰
۸ بررسی مفهوم خدا در الهیات وجودگرا (مک‌کواری) و نقد آن از منظر حکمت اسلامی منتشر شده فصلنامه قبسات – شماره ۶۴- تابستان ۹۱
۹

تاثیر ابن‌سینا بر مبحث «کلیّات» و «اصل فردیّت» در تفکّر مدرسی غرب-  بررسی موردی: دنس اسکوتوس

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۴۸- زمستان ۹۰
۱۰

تصویری نظام‌مند از معرفت‌شناسی سهروردی

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۱- پاییز ۹۱
۱۱

اشراق و کارکرد معرفتی آن در تفکر سهروردی

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۲- زمستان ۹۱
۱۲

بررسی و نقد نظریه اشراقی علم الهی

منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۰- زمستان ۹۲
۱۳

یقین در فلسفه اشراق

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۵- پاییز ۹۲
۱۴

تحلیل منطقی- معناشناختی «برهان»

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۸- تابستان ۹۳
۱۵

تحلیل «معرفت» در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه اشراق

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۵۹- پاییز ۹۳
۱۶ «سخن‌گفتن از خدا» در الهیات دنس اسکوتوس، با نگاهی به تأثیر آرای ابن‌سینا منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۴- پاییز و زمستان ۹۴
۱۷

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه اشراق

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۲- تابستان ۹۴
۱۸

خودی و ایمان در الهیّات وجودگرا

بررسی موردی: مک‌کواری

منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۷۷- پاییز ۹۴
۱۹

بررسی و  نقد نظریه اشراقی نفس

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۶- تابستان ۹۵
۲۰

مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری

منتشر شده فصلنامه قبسات- شماره ۸۱- پاییز ۹۵
۲۱

ابزارهای معرفت در فلسفه اشراقی سهروردی

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۶۸- زمستان ۹۵
۲۲

بررسی و سنجش برهان وجودشناختی

بر مبنای دو نظریه معقولات ثانیه و نفس‌الأمر در فلسفه اسلامی

منتشر شده فصلنامه جستارهای فلسفه دین- سال ۵/ شماره ۲- پاییز و زمستان ۹۵
۲۳

یقین در تفکر فارابی

منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۷۰- تابستان ۹۶
۲۴

بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی

منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- شماره ۵۸- پاییز و زمستان ۹۶
۲۵

مراتب فعل الاهی از دیدگاه فلاسفه و متکلمین مکتب اصفهان (با تأکید بر آراء صدرالمتألهین و ملاصالح مازندرانی)

منتشر شده فصلنامه کلام اسلامی- شماره ۱۰۳- پاییز ۹۶

(به صورت مشترک با خانم الهام میراحسنی به عنوان نویسنده دوم)

۲۶

فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی

منتشر شده دوفصلنامه حکمت سینوی- دوره ۲۲- شماره ۶۰- پائیز و زمستان ۹۷
۲۷

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفه فارابی

منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین- دوره ۳- شماره ۵- بهار و تابستان ۹۷
۲۸

چیستی فلسفه معرفت و قلمرو آن

منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیستم- شماره ۷۷- بهار ۹۸
۲۹

فلسفه دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی

منتشر شده فصلنامه قبسات- سال بیست و چهارم- شماره ۹۱- بهار ۹۸
۳۰

ارزش و ساختار معرفت در فلسفه فارابی

منتشر شده دوفصلنامه پژوهشهای معرفت‌شناختی- دوره هشتم- شماره ۱۷- بهار و تابستان ۹۸
۳۱

کارکرد معرفتی زبان نزد فارابی

منتشر شده دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین- سال چهارم- شماره ۷- بهار و تابستان ۹۸
۳۲

مبانی سلامت معنوی

منتشر شده فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت- سال سوم- شماره ۲ (پیاپی ۶)- شهریور ۹۸

(به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

۳۳

معرفت پیشینی در معرفت‌شناسی معاصر و فلسفه فارابی

منتشر شده فصلنامه ذهن- سال بیست و یکم- شماره ۸۱- بهار ۹۹
۳۴

چیستی و امکان کلام وجودی

در دست انتشار فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین
۳۵

ذهن و عین در فلسفه فارابی

در دست انتشار دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی
۳۶

علم انسان به خدا در تفکر فارابی

در دست انتشار فصلنامه قبسات
۳۷

بررسی تحلیلی مبناگرایی در معرفت‌شناسی ملاصدرا

در دست انتشار فصلنامه نقد و نظر (به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)
۳۸

بررسی تحلیلی مبناگرایی در معرفت‌شناسی بونجور

در دست انتشار دوفصلنامه پژوهش‌های معرفت‌شناختی (به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)
۳۹

بررسی مقایسه‌ای مبناگرایی در معرفت‌شناسی بونجور و ملاصدرا

در دست انتشار فصلنامه ذهن (به صورت مشترک با آقای دکتر عیسی موسی‌زاده به عنوان نویسنده اول)
۴۰

نفس و معرفت در فلسفه فارابی

در دست داوری فصلنامه ذهن
۴۱

راهبرد تخصص‌گرایی پژوهش در علوم انسانی

در دست داوری فصلنامه ذهن (به صورت مشترک با آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان نویسنده اول)

 

 1. مقالات علمی تخصصی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ ایده خدا در فلسفه غرب (یونان قدیم و فلسفه جدید) منتشر شده ماهنامه بصائر- شماره ۳۳- آبان و آذر ۸۰
۲ شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین منتشر شده فصلنامه ذهن- شماره ۳۱- پاییز ۸۶
۳ تجربه وجود، وجود از دیدگاه ملاصدرا و هایدگر منتشر شده ماهنامه خرد نامه همشهری- شماره ۲۲- دی ۸۶
۴ الهیات نظاممند: مبانی و عوامل سازنده الهیات مک کواری؛ متکلم بریتانیایی منتشر شده ماهنامه پگاه حوزه- شماره ۲۲۰- آذر ۸۶
۵ غایت در نظام فکری ارسطو منتشر شده نشریه نامه علم و دین-

شماره ۴۱-۴۴- پاییز ۸۷ تا تابستان ۸۸

۶ طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی منتشر شده ماهنامه نگرش راهبردی- شماره ۹۸-۹۷- دی و بهمن ۸۷
۷

یقین و تأثیر عمل بر آن از دیدگاه قرآن

منتشر شده دوفصلنامه اشارات- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۳
۸ مبانی الهیات در تفکر دنس اسکوتوس

با نگاهی اجمالی به آرای ابن‌سینا

منتشر شده دوفصلنامه اسفار- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۴
۹

دو رویکرد تولید علوم انسانی اسلامی

منتشر شده فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا- شماره ۲۴- زمستان ۹۶ و بهار ۹۷
۱۰

درک غیرمفهومیِ «وجود» نزد هایدگر و ملاصدرا

منتشر شده فصلنامه پژوهش‌های مابعدالطبیعی- شماره ۱- بهار و تابستان ۹۹

 

 1. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار یا ارائه/ سال چاپ
۱ چکیده مقاله: طرح رویارویی فعال با پایه‌های تفکرات جهانی منتشر شده کنگره سراسری «اقتدار علمی– اقتدار ملی»/ سال ۸۷
۲ چکیده مقاله:

Finality in the Aristotle’ s Thinking

تأیید شده همایش بین المللی «فلسفه» در هند/ دهلی نو- هند/ سال ۲۰۰۹
۳ چکیده مقاله: تاثیر ابن‌سینا بر دنس اسکوتوس در مسئله کلیّات و مقایسه دیدگاه‌ها در اصل فردیّت منتشر شده همایش ملی «ابن‌سینا و فیلسوفان اسلامی»/ سال ۹۰
۴ مقاله: نسبت دین و فلسفه از منظر علامه طباطبایی و تأثیر آن بر علوم انسانی منتشر شده مجموعه مقالات «علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی اسلامی»/ سال ۹۰

(به صورت مشترک با آقای دکتر حمید امیرچقماقی به عنوان نویسنده دوم)

۵ مقاله و ارائه حضوری و چاپ مقاله:

The Method of Understanding Relation between

The Man’s Theoretical aspects (Nazar) & his/her Act (Amal)

In Holy Quran

منتشر شده اولین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۳
۶ مقاله و ارائه حضوری:

Aspects of Certainty in the Quran

 

در دست انتشار دومین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۴
۷ مقاله و ارائه حضوری:

Semantic Analysis of Demonstration (Burhan) in the Quran

در دست انتشار سومین همایش بین المللی “Rethinking the Qur’an”/ آنکارا- ترکیه/ سال ۲۰۱۵
۸ مقاله: شهود و زمان، مقایسه آرای برگسون و صدرالمتألهین منتشر شده مجموعه مقالات «علم حضوری و شهود»/ سال ۹۳
۹ مقاله: مسئله گتیه و پاسخ سهروردی منتشر شده اولین همایش ملی «فلسفه اسلامی و پرسش‌های پیش ‌رو»/ سال ۹۶/ دارای درجه ISC
۱۰ چکیده مقاله: انسان‌شناسی فلسفی در تفکر مک‌کواری منتشر شده پنجمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۵
۱۱ چکیده مقاله:

Heidegger and Islamic Mysticism

تأیید شده همایش بین‌المللی “Philosophy in the Desert

Comparative Philosophy”/ دبی- امارات متحده عربی/ سال ۲۰۱۷

۱۲ چکیده مقاله:

Speculative Principles of a World Theology

تأیید شده

 

همایش بین‌المللی “Dialogue of Religions: Towards A Future Theology of Religion(s)” / لیوبلیانا- اسلوونی/ سال ۲۰۱۷
۱۳ مقاله: نقش حکمای شیعه در گسترش معرفت‌شناسی فلسفی در دست انتشار کنگره بین‌المللی «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی»/ قم- ایران/ سال ۹۶

(به صورت مشترک با خانم الهام میراحسنی به عنوان نویسنده دوم)

۱۴ چکیده مقاله و ارائه حضوری:

Speculative Principles of a World Theology

منتشر شده ششمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۶
۱۵ مقاله: وجود در فلسفه هایدگر و صدرالمتألهین در دست انتشار مجموعه مقالات «ارج‌نامه آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد»/ سال ۹۷
۱۶ چکیده مقاله: دلالت‌های حکمت مشاء در تمدن‌سازی و تمدن‌پژوهی تأیید شده چهارمین «هفته علمی تمدن نوین اسلامی»/ سال ۹۸
۱۷ چکیده مقاله و ارائه حضوری: نقد نقد کانت بر برهان هستی‌شناختی از منظر فلسفه اسلامی منتشر شده هفتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ تهران- ایران/ سال ۹۷
۱۸ چکیده مقاله:

Innate Knowledge in the Qur’an

در دست داوری سومین همایش بین‌المللی «قرآن و معرفت‌شناسی»/ تهران- ایران/ سال ۹۸
۱۹ مقاله: برهان در قرآن و معناشناسی در دست انتشار مجموعه مقالات دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی»/ تهران- ایران/ سال ۹۸
۲۰ مقاله: یقین و تأثیر عمل بر آن از دیدگاه قرآن در دست انتشار مجموعه مقالات دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی»/ تهران- ایران/ سال ۹۸
۲۱ مقاله: «قاعده بازی» به مثابه فیلم فلسفی در دست انتشار مجموعه مقالات «فیلم و فلسفه»/ سال ۹۷
۲۲ مقاله: هستی‌شناسی فضای سایبر در دست انتشار مجموعه مقالات «فیلم و فلسفه»/ سال ۹۷
۲۳ چکیده مقاله: تنوع ادیان و الهیات جهانی منتشر شده هشتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین»/ مشهد- ایران/ سال ۹۸
۲۴ مقاله: موانع و معدات تحقق نقد در دست انتشار همایش ملی «فلسفه و اخلاق نقد»/ سال ۹۹

(به صورت مشترک با آقای دکتر حمید امیرچقماقی به عنوان نویسنده دوم)

 

 1. مقالات عمومی
ردیف عنوان وضعیت مقاله محل انتشار/ سال چاپ
۱ الهیات و فلسفه، نسبتی‌ نو منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۲۴/۴/۸۳
۲ معنای متن منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۱۰/۶/۸۳
۳ الهیات در غرب منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۴/۱۱/۸۳
۴ زبان وحی منتشر شده ‌روزنامه ‌همشهری، صفحه ‌اندیشه، ۵/۱۱/۸۳

 

 1. مقالات اتمام‌یافته
ردیف عنوان وضعیت مقاله توضیحات
۱ زندگی، آثار و افکار دنس اسکوتوس اتمام یافته (ترجمه مقاله‌ای از کتاب The Companion to Philosophy of Middle Agses)

 

 1. تدریس در دانشگاه
ردیف عنوان مقطع سال تدریس دانشگاه/ رشته
۱ منطق (۱) کارشناسی ۹۳-۹۲ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته فقه و حقوق اسلامی
۲ آشنایی با فلسفه غرب (۲): تاریخ فلسفه قرون وسطا کارشناسی ۹۳-۹۲/

۹۴-۹۳/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۳ کلام تطبیقی (۲) کارشناسی ۹۴-۹۳ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۴ تاریخ فلسفه جدید و معاصر غرب کارشناسی ۹۴-۹۳/ ۹۶-۹۷ دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۵ فلسفه اشراق کارشناسی ۹۴-۹۳/

۹۶-۹۵/ ۹۶-۹۷/ ۹۷-۹۸

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۶ فلسفه حکمت متعالیه کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۷-۹۶/ ۹۷-۹۸

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۷ تاریخ فلسفه یونان و روم کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۸ آشنایی با فلسفه اسلامی کارشناسی ۹۵-۹۴/

۹۶-۹۵

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته معارف قرآن و حدیث
۹ فلسفه (تاریخ فلسفه) کارشناسی ارشد ۹۶-۹۵/

۹۷-۹۶

دانشگاه علوم قرآن و حدیث/ رشته کلام و عقاید اسلامی
۱۰ فلسفه غرب (۲)- فلسفه جدید کارشناسی ۹۹-۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۱ فلسفه اشراق (۲) کارشناسی ۹۹-۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۲ تاریخ فلسفه غرب (۲) کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۳ فلسفه تطبیقی کارشناسی ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی
۱۴ منطق سینوی کارشناسی ارشد ۱۴۰۰-۹۹ دانشگاه خوارزمی/ رشته فلسفه و حکمت اسلامی

 

 1. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ نام دانشجو مقطع سال دانشگاه/ نام دانشجو
۱ مراتب فعل الهی نزد فلاسفه و متکلمان مکتب اصفهان

 

کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ خانم الهام میراحسنی
۲ بررسی آرای میرزا احمد آشتیانی درباره راهنماشناسی (نبوت و امامت)

 

کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ آقای هادی پورحامد
۳ صفات ذات (حیات، علم، اراده و قدرت) از منظر سهروردی و خواجه نصیر

 

کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه قرآن و حدیث/ گروه کلام اسلامی/ به عنوان استاد راهنما/ خانم راضیه صفیاری
۴ مؤلفه‌های شناخت غیرمفهومی در فلسفه سهروردی و هایدگر کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه الزهراء(س)/ گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ به عنوان استاد راهنمای دوم/ خانم زینب شکری
۵ لوازم معرفتی و الهیاتی رویکرد سلبی قاضی سعید قمی به زبان دین کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه خوارزمی/ گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ به عنوان استاد مشاور/ خانم مرضیه آدینه

 

 1. طرح‌ها و پروژه‌های برون‌سازمانی
 2. طرح پژوهشی: الهیات اگزیستانس؛ سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک‌کواری/ به سفارش: قطب علمی فلسفه دین/ سال ۱۳۹۶/ چاپ اثر.
 3. مرحله مطالعاتی: طرح تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر/ به سفارش: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ به صورت مشترک با آقای دکتر ابراهیم دادجو/ سال ۱۳۹۶/ تأیید نهایی.

 

 1. کرسی‌های علمی
 2. نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی/ کرسی نوآوری/ ارسال طرحنامه به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره.
 3. الهیات اگزیستانس با تأکید بر نقد آرای جان مک‌کواری/ کرسی نقد/ در دست بررسی.

 

 1. کرسی‌های ترویجی
 2. نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌ای/ به عنوان مدیر جلسه/ ۲/۱۱/۹۶/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 3. طرح تخصص‌گرایی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲۵/۹/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 4. نقد الهیات اگزیستانس/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۳/۱۰/۹۷/ قطب علمی فلسفه دین.
 5. نقد برهان وجودشناختی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۱۷/۱۰/۹۷/ قطب علمی فلسفه دین.
 6. ذات‌گرایی جدید/ به عنوان ناقد/ ۲/۱۰/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 7. کلام وجودی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲/۵/۹۸/ قطب علمی فلسفه دین.
 8. فلسفه معرفت/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲۷/۶/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. تعهد در هنر از دید سقراط/ به عنوان ناقد/ ۲۷/۸/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 10. بررسی تأثیر کرونا بر معرفت/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۷/۳/۹۹/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (به صورت مجازی).

 

 1. نشست‌های علمی
 2. عقلانیت شیعی و نهضت عاشورا/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲/۱۱/۹۶/ اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
 3. نقد و بررسی فیلم «زشت و زیبا»/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲۳/۵/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ در دست چاپ با عنوان: سه‌‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان/ در مجموعه مقالات «فیلم و فلسفه».
 4. نسبت فلسفه و انقلاب اسلامی با تأکید بر آینده انقلاب اسلامی/ به عنوان ناقد/ ۲۳/۸/۹۷/ خبرگزاری مهر.
 5. الهیات فرهنگی (علم کلام جدید و مطالعات فرهنگی)/ به عنوان ناقد/ ۲۴/۱۰/۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 6. فلسفه، عقلانیت و زندگی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۱/۷/۹۸/ مجمع فلاسفه ایران.
 7. بررسی موانع و معدات تحقق نقد/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۱۳/۸/۹۹/ مجمع فلاسفه ایران.
 8. آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۲۳/۹/۹۹/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (به صورت مجازی).

 

 1. کارگاه‌های علمی و مهارتی
 2. علوم انسانی اسلامی/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۷ و ۸ و ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۱۳۹۱/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۲۸ ساعت).
 3. بررسی و نقد سند الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی/ به عنوان ارائه‌دهنده/ ۳ آذرماه ۱۳۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۵ ساعت).
 4. نقد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۴ ساعت).
 5. راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۱۲/۴/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۴ ساعت).
 6. چکیده‌نویسی مقالات خارجی جهت ارائه در همایش‌های بین‌المللی/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۵/۶/۹۸ / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۲ ساعت).
 7. سلامت معنوی اسلامی/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و دانشگاه بقیهًْ الله (۶ ساعت).
 8. سلامت معنوی از نظر تا عمل/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران/ (۱ ساعت).
 9. علوم شناختی و حوزه‌های تمحض پژوهشگاه/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۲۶/۱۰/۹۸/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۵/۳ ساعت).
 10. سلامت معنوی اسلامی/ به عنوان استاد/ ۶-۸ شهریورماه ۱۳۹۹/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران/ (۲ ساعت).
 11. بررسی و نقد علوم شناختی/ به عنوان شرکت‌کننده/ ۱۹/۶/۹۹/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۴ ساعت).

 

 1. یادداشت‌ها و مصاحبه‌های علمی
 2. دنس اسکوتوس قطعاً ترجمه لاتین کتاب شفای ابن‌سینا را خوانده است/ خبرگزاری کتاب ایران/ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳
 3. فلسفه اشراقی سهروردی خلأ معنویت در دنیای امروز را پُر می‌کند/ خبرگزاری شبستان/ ۸/۵/۱۳۹۶
 4. ابن سینا ابن سینا است/ خبرگزاری شبستان/ ۱/۶/۹۶
 5. الهیات می‌تواند فلسفه غربی را از دام علوم طبیعی برهاند/ خبرگزاری مهر/ ۵/۹/۹۶
 6. دیدگاه‌های سهروردی در مسائل خاص معرفتی در تقابل با فارابی و ابن‌سینا شکل گرفته است/ خبرگزاری کتاب ایران/ ۹/۱۱/۹۶
 7. بحثی در هستی‌شناسی فضای سایبر/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۹/۲/۹۷
 8. از فیلم فلسفی تا فلسفه فیلم/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۹/۳/۹۷
 9. سه‌‌گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و خبرگزاری مهر/ ۲۸/۵/۹۷
 10. طرح تخصص‌گرایی به دنبال مدیریت فرآیند اجرای پژوهش به نحو تخصص‌گراست/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۴/۷/۹۷
 11. فلسفه یونانی با فارابی اسلامی شد/ خبرگزاری مهر/ ۲۱/۷/۹۷٫
 12. کرونا و تکثرگرایی معرفتی/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۲۵/۱/۹۹
 13. بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر/ پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۲۱/۳/۹۹

 

 1. جشنواره‌ها و جوایز
 2. کتاب نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی- اثر شایسته تقدیر سی‌وپنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی (گروه فلسفه اسلامی)- سال ۹۶٫
 3. عضو هیأت علمی برتر رتبه دو- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- دهمین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- سال ۹۶٫
 4. استاد مدعو نمونه- دانشگاه قرآن و حدیث- همایش تجلیل از اساتید برتر- سال ۹۵
 5. مدیر ارشد برتر- پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- نهمین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- سال ۹۳٫
 6. مدیر میانی برتر- پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- سومین دوره جشنواره علامه طباطبایی‌- سال ۸۶٫٫

 

 1. ارزیابی و داوری‌های علمی

– داوری بیش از ۱۱۵ مورد تحقیق، مقاله علمی، طرح پژوهشی، پایان‌نامه، و مجله علمی پژوهشی.

 

 1. بورسیه‌های تحصیلی
 2. بورسیه دوره دکتری وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، تا سال ۱۳۸۹ (قطع همکاری از طریق خرید تعهد بورسیه).
 3. بورسیه دوره دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹٫

 

 1. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی
 2. عضو هیات علمی (دانشیار) گروه «معرفت‌شناسی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از سال ۱۳۸۸ (تاریخ ارتقای مرتبه به استادیاری ۵/۵/۱۳۹۰ و تاریخ ارتقای مرتبه به دانشیاری ۱۲/۷/۱۳۹۷).
 3. عضو شورای علمی گروه «معرفت‌شناسی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی– از سال ۱۳۸۸٫
 4. عضو شورای سردبیری مجله انگلیسی “alhikmah”– پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷٫
 5. عضو وابسته قطب علمی «فلسفه دین اسلامی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – از سال ۱۳۹۲٫
 6. عضو انجمن علمی «فلسفه دین ایران»- از سال ۱۳۹۲ تا کنون/ عضو هیأت مدیره این انجمن- از سال ۱۳۹۶٫
 7. عضو انجمن علمی «تاریخ فلسفه»- بنیاد حکمت اسلامی صدرا- از سال ۱۳۸۸٫
 8. عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی «اسفار»- شخصی- سال ۱۳۹۴٫
 9. عضو شورای علمی هفتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (فلسفه تطبیقی)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی- سال ۱۳۹۷٫
 10. عضو شورای علمی هشتمین همایش بین‌المللی «فلسفه دین معاصر (تنوع ادیان)»- انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه علوم رضوی (ع)- سال ۱۳۹۸٫
 11. عضو شورای علمی اولین همایش ملی تخصصی «فلسفه و اخلاق نقد»- مجمع فلاسفه ایران- سال ۱۳۹۸٫
 12. عضو مدعو گروه «سلامت معنوی»- فرهنگستان علوم پزشکی ایران- از سال ۱۳۹۸٫
 13. عضو شورای علمی همایش «قرآن و معرفت‌شناسی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از سال ۱۳۹۹٫
 14. عضو هیأت تحریریه مجله «قبسات» (فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه کلام و فلسفه دین)- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- از سال ۱۳۹۹٫
 15. عضو «شورای اندیشه‌ورز»- سازمان فرهنگی هنری شهرداری- از سال ۱۳۹۹٫
 16. عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی «پژوهش‌های مابعدالطبیعی»- دانشگاه خوارزمی/ از سال ۱۳۹۹٫

 

 1. فعالیت‌های علمی- اجرایی
 2. معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (از سال ۱۳۹۶).
 3. مدیر گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (سال ۱۳۹۶-۱۳۹۴).
 4. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کارگروه پژوهش و آموزش شورای فرهنگی/ مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا (سال ۱۳۹۷-۱۳۹۰).
 5. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شورای راهبردی توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال ۱۳۹۷-۱۳۹۵).
 6. نماینده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی (از سال ۱۳۹۷).
 7. دبیر (عضو حقوقی) هیأت ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی- دوره‌های چهارم و پنجم (از سال ۱۳۹۷).
 8. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (از سال ۱۳۹۰).
 9. رئیس کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (از سال ۱۳۹۷).
 10. دبیر علمی دومین دوره «جشنواره علامه طباطبایی، ویژه تحقیقات علوم انسانی اسلامی»- شورای فرهنگی (سال‌ ۱۳۹۸-۱۳۹۶).
 11. ویراستار ادبی «مجموعه مقالات همایش گفتگوی اسلام و مسیحیت» در کشور روسیه (به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) (سال ۱۳۸۴).
 12. نظارت بر اجرای قرارداد «پژوهش و کنترل کمی کیفی پروژه ۶۸ جلد کتاب»/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه تاریخ حکمت و فلسفه در اسلام (از سال ۱۳۹۸).
 13. دبیری علمی کارگاه دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی «سلامت معنوی اسلامی»- فرهنگستان علوم پزشکی ایران (سال ۱۳۹۹).
 14. نظارت بر اجرای قرارداد تدوین «مستند آشنایی با سلامت معنوی، ویژه آموزش علوم سلامت»/ فرهنگستان علوم پزشکی ایران (از سال ۹۹).

 

 1. سوابق اجرایی
 2. سرپرست معاونت بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 3. سرپرست دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره.
 4. مشاور ریاست پژوهشگاه و رییس حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 5. مشاور رییس در امور نظارتی و مسئول دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 6. سرپرست و مدیرکل پشتیبانی پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 7. مسئول دفتر طرح و برنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 8. عضو هیات مدیره سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. عضو هیات مدیره کانون اندیشه جوان.
 10. عضو علی البدل موسسه علمی پیوست‌نگاری فرهنگی افق.
 11. کارشناس سرویس اندیشه روزنامه همشهری.

 

پست الکترونیک

dr.abbaszadeh@iict.ac.ir

mehr_1777@yahoo.com

mahdia1777@gmail.com

 

 

تاریخ ویرایش: ۲۵/۹/۹۹

مطلب قبلیرمان یکی از بهترین مجراها برای شناخت جوامع بوده است
مطلب بعدیحسین روحانی نژاد