غلامرضا پیوندی

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: حقوق کودک
حوزه تمحض دوم: فلسفه حقوق کیفری(با تأکید بر مباحث حقوق بشر)

دریافت رزومه:  CV-Peyvandii402

پست الکترونیکی:

peyvandi@iict.ac.ir

. سوابق تحصیل دانشگاهی/حوزوی

ردیف مقطع رشته محل سال اخذ مدرک
      ۱ درس خارج حوزه علمیه اتمام سطح و ۱۵ سال درس خارج قم  
      ۲ کارشناسی حقوق دانشگاه مفید قم ۱۳۷۵
      ۳ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مفید قم ۱۳۷۸
      ۴ دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران ۱۳۹۲

۳. دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشگاهی/حوزوی

ردیف عنوان پایان‌نامه/رساله مقطع سال دفاع
      ۱ بررسی فقهی حقوقی جرم سیاسی کارشناسی ارشد ۱۳۷۸
      ۲ اصول و معیارهای کیفرگذاری از منظر مکاتب حقوقی در مقایسه با آموزه‌های اسلامی دکتری ۱۳۹۲

۴. تحقیقات و آثار

ردیف عنوان تحقیق/اثر وضعیت انتشار تحقیق

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال چاپ
      ۱ جرم سیاسی منتشر شده سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
      ۲ فلسفه حقوق خانواده جلد دوم منتشر شده (یکی از نویسندگان) سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
      ۳ حقوق کودک منتشر شده چاپ دوم ۱۴۰۱ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
      ۴ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۱) منتشر شده (یکی از نویسندگان) مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
      ۵ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۲) منتشر شده (یکی از نویسندگان) مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
      ۶ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۳) منتشر شده (یکی از نویسندگان) مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
      ۷ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۴) منتشر شده (یکی از نویسندگان) مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
      ۸ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۵) منتشر شده (یکی از نویسندگان) مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
      ۹ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۶) منتشر شده (یکی از نویسندگان) مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
     ۱۰ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امورکیفری (۷) منتشر شده (یکی از نویسندگان) مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
     ۱۱ حقوق خانواده: چالش ها و راهکارها منتشر شده (یکی از نویسندگان) سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۲ مجموعه مقالات همایش ملی اعتزال نو (جلد دوم) منتشر شده (یکی از نویسندگان) سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۳ مجموعه مقالات فلسفه حقوق منتشر شده (یکی از نویسندگان) سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۴ کیفرگذاری؛ مبانی، اصول، معیارها و چالش‌ها منتشر شده ۱۴۰۰ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۵ حقوق ادیان منتشر شده ۱۴۰۰ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۶ جرمی متفاوت از سایر جرایم (پرسمان جرم سیاسی) منتشر شده ۱۴۰۲ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۷ دانشنامه قرآن شناسی – علوم جنایی ج۱ منتشر شده (یکی از نویسندگان) سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

۵. مقالات پژوهشی

ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
      ۱ تعریف استثنائات و اقسام جرم سیاسی منتشر شده نامه مفید؛ ش۲۲
      ۲ مراقبت الکترونیک و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی منتشر شده فصلنامه فقه و حقوق ش۲(حقوق اسلامی)
      ۳ مطالعه تطبیقی معیار کودکی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ ش ۲۷
      ۴ برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ ش۳۰
      ۵ نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ ش۳۵
      ۶ حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ ش۳۵
      ۷ کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ دوره ۱۵، شماره ۵۶، بهار ۱۳۹۷
      ۸ نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای اسلامی (مقایسه تطبیقی کشورهای ایران، عراق، عربستان، مصر) منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ دوره ۱۵، شماره ۶۲، زمستان ۱۳۹۷
      ۹ حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ ش۶۸
     ۱۰ درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی؛ ش۷۲؛ ۱۴۰۱
     ۱۱ “Evaluating the effectiveness of morality police’s actions to reduce sexual crimes” منتشر شده Saeed Karami and ; Gholamreza Peyvandi

 

Advances in Environmental Biology, 8(25) Special 2014, Pages: 305-315

     ۱۲ الاطار القانونی لعملیات نقل الدم منتشر شده ۲۰۲۳م
مشترک با: سینا طارق لفته
مجله الجامعه العراقیه المحکمه – ۵۸ج۳ ؛ ۲۰۲۳م
     ۱۳ المسئولیه الجنائیه عن القتل العمدی فی عملیات نقل الدم مشترک با: سینا طارق لفته سال۲۰۲۳م مجله الکوفه للعلوم القانونیه و السیاسیه ۲۰۲۳م
     ۱۴ القصاص فی کسر العظم ۱۴۰۲ دو فصلنامه المنهج الفقهی  دوره ۴ سال ۱۴۰۲ ش
     ۱۵ تحلیل جرم از منظر قرآن کریم منتشر شده دوفصلنامه «قرآن، فقه و حقوق اسلامی»؛ دوره ۱۶، شماره ۱۶، مرداد ۱۴۰۱
     ۱۶ فلسفه کیفر از منظر قرآن کریم تایید شده در دست چاپ فصلنامه قرآن پژوهی؛ در دست چاپ
     ۱۷ حقوق کودکان مبتلا به بیماری‌های یتیم (از اقدام تا مدارا در آیینه فقه و قانون) شماره ۱۲ دیماه ۱۴۰۲

مشترک با محسن آقایی

دو فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خاواده

صص ۲۹-۵۱

     ۱۸ مسئولیت کیفری آسیب به منافع بالقوه کودکان ناشی از عدم ارضاع و انفاق تایید شده در دست چاپ فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده
     ۱۹ مبانی فقهی حقوقی سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی تایید شده دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
     ۲۰ نصاب حد سرقت از مال مشاع در بوته نقد تایید شده – مشترک با آقایان فتحی و محمدی جورکویه فصلنامه پژوهه‌های فقهی تا اجتهاد
     ۲۱      

۶. مقالات تخصصی

ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
      ۱ تبعیض در قصاص نفس در مذاهب اسلامی منتشر شده فصلنامه دین و قانون؛ ش۳۵؛ ۱۴۰۱
      ۲ تحلیل اسلامی پدیده «نسبیتِ جرم از دریچه اخلاق» در نظام فکری دورکهیم منتشر شده فصلنامه علمی ترویجی اخلاق؛ دوره ۱۲، شماره ۴۶، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۱-۱۳۵
      ۳ حدود و قصاص در سپهر گفتمان‌های فقهی منتشر شده  فصلنامه تخصصی دین و قانون؛ دوره ۴، شماره ۱۴
      ۴ تأملی در معیارهای کیفرگذاری منتشر شده رسالت‌های حقوق کیفری، دانشگاه حضرت معصومه(س) ؛ ش۱
      ۵ سیاست کیفری اسلام در برخورد با جرایم عفافی منتشر شده پیام آموزش(۲)
      ۶ بررسی فقهی حقوقی ماده ۴۳۰ ق.م.ا منتشر شده پیام آموزش(۴)
      ۷ هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام منتشر شده رواق اندیشه (۲)
      ۸ بررسی مجازات مجرمین سیاسی منتشر شده رواق اندیشه(۸)
      ۹ مبانی کیفرگذاری در جرایم علیه امنیت منتشر شده فصلنامه دین و قانون؛ ش۲۸؛ ۱۴۰۰
     ۱۰ مسولیت کیفری کودک در ارتکاب جرم سرقت از منظرفقه اسلامی منتشر شده دوفصلنامه یافته های فقهی معارفی، دوره: ۲، شماره: ۴؛ سال انتشار:  ۱۴۰۱
     ۱۱      

۷. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات

ردیف عنوان وضعیت مقاله (منتشرشده/ در دست انتشار) محل انتشار یا ارائه/ سال انتشار
      ۱ مقاله اهداف مجازات منتشر شده دانشنامه  قرآن شناسی جلد اول : علوم جنایی
      ۲ مقاله جرم منتشر شده دانشنامه  قرآن شناسی جلد اول : علوم جنایی
      ۳ مقاله عده منتشر شده دانشنامه فاطمی جلد۵
      ۴ پیشگیری از خشونت علیه کودکان ارائه در کارگاه خشونت علیه  کودکان دانشگاه بین المللی خاورمیانه ترکیه
      ۵ بررسی تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام ارائه در کنفرانس بین المللی قوانین خانواده در جهان اسلام شهر فاس از مراکش
      ۶ کودکان بد سرپرست ارائه در نشست تخصصی بین المللی حقوق خانواده ۱۳۸۷ تهران بهمن ۸۷
      ۷ توجیه مجازات در مکاتب کیفری و نظریات منتشر شده یادنامه شهید دکتر ناصر قربان‌نیا؛ دانشگاه مفید ۱۳۹۶
      ۸ اصل حفظ اسرار در اخلاق حرفه‌ای مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده ارائه در همایش بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده ۱۴۰۱  

۸. مقالات عمومی/یادداشت‌های علمی (روزنامه‌ها، نشریات، ‌خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و …)

ردیف عنوان مقاله/یادداشت وضعیت مقاله محل انتشار/ سال انتشار
      ۱      
      ۲      
      ۳      

۹. تدریس در دانشگاه/ حوزه علمیه

ردیف عنوان مقطع سال تدریس دانشگاه/ رشته
      ۱ حقوق کودک دوره دکتری  ۲ سال دانشگاه ادیان و مذاهب
      ۲ اصول فقه کارشناسی ۸سال دانشگاه علم و فرهنگ تهران
      ۳ آیات الاحکام جزایی کارشناسی ارشد (سطح ۳) ۲ سال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
      ۴ آیات الاحکام حقوقی   ۴سال دانشگاه علم و فرهنگ تهران
      ۵ بزهکاری اطفال و نوجوانان   ۶ سال دانشگاه مفید و دانشگاه اصول دین و مرکز تخصصی قضا
      ۶ جرم شناسی کارشناسی ۱سال موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
      ۷  حقوق جزای عمومی اختصاصی کارشناسی ارشد ۵ سال موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی
      ۸ حقوق جزای اختصاصی   ۱۰ سال  دانشگاه مفید. علم وفرهنگ ، مرکز جهانی علوم اسلامی
      ۹ حقوق جزای عمومی   ۱۰ سال دانشگاه مفید. علم وفرهنگ ، مرکز تخصصی قضا و…
     ۱۰ حقوق جزای عمومی  و اختصاصی کارشناسی ارشد (سطح ۲و ۳) ۱۰سال مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
     ۱۱ حقوق جزای عمومی ۱ کارشناسی و کارشناسی ارشد ۳سال موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
     ۱۲ حقوق جزای عمومی اسلام   ۱سال دانشگاه اصول دین قم
     ۱۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی کارشناسی ارشد ۲ سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد و علوم تحقیقات قم
     ۱۴ حقوق کیفری عمومی سطح ۴ (دکتری) ۱ سال مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
     ۱۵ فقه و حقوق جزا   ۲سال مرکز جهانی علوم اسلامی
     ۱۶ قواعد فقه   ۹سال دانشگاه علم و فرهنگ تهران و مرکز تخصصی قضا
     ۱۷ متون حقوقی (عربی) کارشناسی ارشد ۱سال پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۸ متون حقوقی (عربی) کارشناسی ارشد ۳ سال مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
     ۱۹ متون فقه   ۸سال دانشگاه علم و فرهنگ تهران
     ۲۰ مقدمه علم حقوق   ۸ سال مرکز تخصصی قضا دانشگاه مفید.علم وفرهنگ
     ۲۱ حقوق کیفری اختصاصی دکتری یک سال دانشگاه آزاد اسلامی قم
     ۲۲ قواعد فقه جزایی دکتری یک سال دانشگاه آزاد اسلامی قم
     ۲۳ حقوق کیفری عمومی دکتری یک سال پردیس فارابی دانشگاه تهران
     ۲۴ کیفرشناسی دکتری ۳ سال موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی
     ۲۵ حقوق جزای عمومی دکتری ۳ سال موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
     ۲۶ فقه حقوق جزای اختصاصی دکتری ۵ سال مدرسه عالی فقه (گروه فقه قضایی)
     ۲۷ آیات‌الاحکام کارشناسی ارشد دو سال دانشگاه مفید
     ۲۸ فقه حقوق جزای اختصاصی ۱ تا ۳ دکتری دو سال مدرسه عالی فقه (گروه فقه قضایی)
     ۲۹ فقه (قصاص) دکتری (متن جواهر الکلام) ۳سال موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی
     ۳۰ فقه (دیات) دکتری (متن جواهر الکلام) ۳ سال موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی
     ۳۱ فقه ۹ (قصاص و دیات) کارشناسی فقه و حقوق ۲ سال دانشگاه حضرت معصومه
     ۳۲ حقوق جزای اختصاصی ۲ کارشناسی فقه و حقوق ۲ سال دانشگاه حضرت معصومه
     ۳۳ روش تحقیق پیشرفته کارشناسی ارشد (سطح ۳) ۱۰ سال مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
     ۳۴ حقوق کیفری کشورهای اسلامی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ۵ سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
     ۳۵ حقوق کیفری عمومی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی ۳ سال موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی
     ۳۶ حقوق کیفری کودکان و نوجوانان کارشناسی ۴ سال دانشگاه مفید
     ۳۷ مبانی فقهی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان کارشناسی ارشد ۲ سال دانشگاه مفید

۱۰. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی/ حوزوی

ردیف عنوان پایان‌نامه و رساله/ نام دانشجو و طلبه مقطع سال دانشگاه/ نام دانشجو
      ۱ اختیارات اولیای دم در قصاص کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ استاد مشاور
      ۲ بازداشت غیر قانونی و توقیف در حقوق ایران و افغانستان؛ عبدالعزیز کریمی کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ استاد مشاور
      ۳ سیاست جنایی در قبال اطفال بزهکار در حقوق ایران و افغانستان؛ سید علی مدد موسوی کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ استاد مشاور
      ۴ بررسی جنون در حقوق ایران و افغانستان؛ سید محمد امین موسوی کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ استاد راهنما
      ۵ بررسی تطبیقی قتل غیر عمدی در قوانین جزای افغانستان و ایران؛ محمدطاهر حسن‌زاده کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ استاد مشاور
      ۶ مدارا و نفی مدارا در سیاست جنایی اسلام؛ حسین امیری کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ استاد مشاور
      ۷ بررسی مسئولیت کیفری ناشی از قتل در حالتهای خاص؛ ظهیر مقدمی کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ استاد مشاور
      ۸ بررسی مسئولیت کیفری ناشی از قتل در حالتهای خاص؛ ظهیر مقدمی کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ استاد مشاور
      ۹ مطالعه تطبیقی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ سید محمد مهدی مظفری کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ استاد مشاور
     ۱۰ توهین و افتراء در حقوق ایران و افغانستان؛ سید احمد امینی کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ استاد راهنما
     ۱۱ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری در لایحه مجازات اسلامی و آثار آن؛ علی اکبر فرزی کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ استاد مشاور
     ۱۲ مسئولیت کیفری عوامل موثر در حوادث ورزشی در حقوق کیفری ایران؛ محمد بندو کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ استاد مشاور
     ۱۳ سببیت در قتل در فقه امامیه و حقوق کیفری افغانستان کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ استاد راهنما
     ۱۴ محرومیت از حقوق اجتماعی در فقه امامیه و  حقوق جزای افغانستان؛ سید مظفر محمودی کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ استاد راهنما
     ۱۵ اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در فقه و حقوق کیفری  افغانستان؛ رضا بخش رضوانی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما
     ۱۶ سیاست کیفری افغانستان در مواجهه با جرائم اقتصادی؛ سید محمدعلی رضوی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما
     ۱۷ مطالعه تأثیر آسیب‌های خانوادگی در بزهکاری اطفال در شهرستان قم (مطالعه‌ میدانی)؛ سارا بشری کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما (دانشگاه آزاد قم)
     ۱۸ تحلیل جرم‌شناختی سقط جنین در شهرستان قم (مطالعه میدانی)؛ عاطفه حسن‌زاده کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما (دانشگاه آزاد قم)
     ۱۹ تحلیل جرایم خاص مراکز درمانی و بهداشتی؛ طاهره صباحی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما (دانشگاه آزاد قم)
     ۲۰ رابطه سبک زندگی اسلامی و پیشگیری از جرم؛ مریم مرادی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما (دانشگاه کاشان)
     ۲۱ چالش های عدالت ترمیمی و بومی کردن آن در نظام کیفری                                                               ایران؛ فاطمه سازندگی باداموییه کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما (دانشگاه کاشان)
     ۲۲ نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی؛ مریم آستینه کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما (دانشگاه آزاد قم)
     ۲۳ مجازات مجرم سیاسی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق؛ طالب رضا رساله سطح ۴ ۱۳۹۷ استاد راهنما (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۲۴ مجازات‌های جایگزین زندان در فقه امامیه و حقوق افغانستان؛ محمد علی امینی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ استاد راهنما (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۲۵ جرائم ناشی از اعمال دولت علیه عدالت قضائی در قوانین جزائی افغانستان و فقه امامیه؛ غلام عباس محمدی کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ استاد راهنما (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۲۶ مسئولیّت کیفری آسیب بر استخوان غیر از شکستگی از منظر فقه و حقوق؛ مصطفی درخشنده رساله سطح ۴ ۱۴۰۰ استاد راهنما (حوزه علمیه قم)
     ۲۷ «جرائم بدون بزه دیده از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه»؛ سعید سمیع پور رساله سطح۳ ۱۳۹۹ استاد مشاور (حوزه علمیه قم)
     ۲۸ بررسی فقهی و  جرم شناختی تشهیر در اهداف مجازات‌ها؛ سید عبد الصاحب رستمکلائی رساله سطح۳ ۱۳۹۸ استاد مشاور (حوزه علمیه قم)
     ۲۹ حقوق کودک از دیدگاه فقهاء امامیه؛ شمس الدین عرب ابوزیدآبادی رساله سطح۳ ۱۳۹۷ استاد راهنما (حوزه علمیه قم)
     ۳۰ بررسی جرم رمالی ومجازات فقهی آن؛ علی دهقانی رساله سطح۳ ۱۳۹۸ استاد راهنما (حوزه علمیه قم)
     ۳۱ حکم جهل و خطای قاضی در صدور حکم و اجرای مجازات؛ محمد مهرور رساله سطح۳ ۱۳۹۸ استاد راهنما (حوزه علمیه قم)
     ۳۲ جریمه تزویر العمله و الاتجار بها (دراسه مقارنه بین القانون العراقی والجزائری)؛ یاسر عباس صالح ماجیستر   الأستاذ المشرف (کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه)
     ۳۳ الجریمه الوهمیـــــــــــه وأثــــرها ومصادیقها بین القانون العراقی واللبنانی؛ وسـام ماجیستر ۲۰۲۰م الأستاذ المشرف (کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه)
     ۳۴ الحمایه الجنائیه للمجنی علیه من الابتزاز الاکترونی دراسه مقارنه ما بین القانون العراقی والقانون الدولی؛ أُســـــیـد طـلال ریـسان ماجیستر ۲۰۲۰م الأستاذ المشرف (کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه)
     ۳۵ بدائل العقوبه السالبه للحریه دراسه مقارنه بین القانون العراقی والاردنی والاماراتی؛ رعد عبد العزیز عطیه الشبیب ماجیستر ۲۰۲۳م

 

الأستاذ المشرف (جامعه الادیان و المذاهب)
     ۳۶ دور البلدیات فی الوقایه والکشف و مکافحه جریمه تلویث البیئه فی المدن العراقیه؛ ستارحبیب العید ماجیستر ۲۰۲۰م

 

الأستاذ المشرف (کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه)
     ۳۷ التحریض على ارتکاب الجرائم الماسه بامن الدوله الداخلی؛ دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الجزائری؛ عبد الله احمد عبد الله الرکابی ماجیستر ۲۰۲۰م الأستاذ المشرف (کلیه القانون فی جامعه المصطفى العالمیه)
     ۳۸ بررسی تطبیقی جرم جاسوسی و خیانت به کشور در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا؛ امیر پاشایی راد کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ استاد راهنما (دانشگاه مفید)
     ۳۹ نظام اهداف مجازاتها در نظریه حقوق کیفری اسلام؛ بهروز جندقی رساله دکتری ۱۳۹۹ استاد مشاور (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۴۰ نقش کودکی در رفع مسئولیت کیفری از دیدگاه فقه اهل بیت(ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان؛ محمد عزیز فهیمی رساله دکتری ۱۴۰۰ استاد راهنما (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۴۱ مسائل مستحدثه رفتارهای مجرمانه علیه متوفی از دیدگاه فقه اهلبیت علیهم السلام و حقوق ایران؛ ستار محمدی رساله دکتری ۱۳۹۹ استاد مشاور (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۴۲ دام گستری و استناد قضایی به ادله حاصله از آن ازمنظر فقه اهل بیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان؛ محمدعلی ناصری رساله سطح ۴ ۱۴۰۰ استاد مشاور (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۴۳ مسئولیت کیفری جانی نسبت به منافع بالقوه صغار از منظر فقه اهل بیت (ع) و حقوق ایران؛ سید فاضل نوری رساله دکتری ۱۴۰۰ استاد مشاور (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۴۴ جایگاه ادله امتنانی در سیاست کیفری اسلام و افغانستان؛ جاوید قنبر رساله دکتری ۱۴۰۲ استاد راهنما (جامعه المصطفی العالمیه)
     ۴۵ صیانت کودکان از انحرافات اخلاقی در سیاست جنایی اسلام، اسناد بین المللی و افغانستان رساله دکتری ۱۴۰۲ استاد راهنما (جامعه المصطفی العالمیه)

۱۱. طرح‌ها و پروژه‌های برون‌سازمانی

ردیف عنوان طرح‌ها /پروژه‌های برون‌سازمانی نام سفارش دهنده تاریخ انجام
      ۱ سلسله نشست‌های تدوین سند جامع اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران: کارگروه جرم انگاری پژوهشگاه قوه قضائیه؛ مصاحبه شماره ۱۱ چاپ آبان ۱۴۰۰ در ۳۵ صفحه
      ۲ نگارش پیش‌نویس طرح  ماده واحده قانون جرم سیاسی به سفارش ریاست مجلس شورای اسلامی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۳
      ۳      

۱۲. کرسی‌های علمی (در سطوح: نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره)

ردیف عنوان/سطح کرسی علمی برگزارکننده وضعیت کرسی

( انجام شده/ در دست بررسی)

تاریخ برگزاری
      ۱        
      ۲        
      ۳        

۱۳. کرسی‌های ترویجی

ردیف عنوان کرسی ترویجی مسئولیت

( مدیر جلسه، ارائه‌دهنده، و ناقد)

تاریخ برگزاری
      ۱ نقد و بررسی رویکردهای کودک شناسی ارائه دهنده ۱۳۸۶
      ۲ فلسفه مجازات از منظر قرآن کریم ارائه دهنده ۱۴۰۰
      ۳ قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه ارائه دهنده ۱۴۰۰
      ۴ مراقبت از کانون خانواده بر اساس قاعده حریم حمی (با تأکید برعوامل برون‌خانوادگی) ناقد ۱۴۰۰
      ۵ تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبرد های سایبری ناقد ۱۴۰۰
      ۶ مبانی و اصول سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی ناقد ۱۴۰۰
      ۷ مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه‌سفیدان ناقد ۱۴۰۰

۱۴. نشست‌های علمی

ردیف عنوان نشست علمی مسئولیت

( مدیر جلسه، ارائه‌دهنده، و ناقد)

تاریخ برگزاری
      ۱ حقوق کودک؛  (میزگرد) کمیسون حقوق بشر اسلامی قم ارائه دهنده ۱۳۸۶
      ۲ بررسی ضرورت تدوین منشور حقوق کودک؛ میزگرد سالن علامه امینی دانشگاه تهران ارائه دهنده ۱۳۸۸
      ۳ حقوق فرزندان در مبانی دینی ؛ سخنرانی ، سازمان بسیج خواهران کشور؛ طرح ولایت زن وخانواده ارائه دهنده ۱۳۸۸
      ۴ بررسی و نقد کنوانسیون حقوق کودک؛ سخنرانی ، سازمان بسیج خواهران کشور؛ طرح ولایت زن وخانواده ارائه دهنده ۱۳۸۸
      ۵ حقوق کودک از نظر اسلام؛    سخنرانی؛ دوره آموزشی شبکه خوشه‌ای تبلیغی ترویجی مسائل زنان ارائه دهنده ۱۳۸۹
      ۶ نقد و بررسی کنوانسیون حقوق کودک؛ سخنرانی؛ دوره آموزشی شبکه خوشه‌ای تبلیغی ترویجی مسائل زنان ارائه دهنده ۱۳۸۹
      ۷ بررسی تحولات جرم سیاسی؛ نشست علمی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ارائه دهنده ۱۳۹۱
      ۸ تحولات سن مسئولیت کیفری در قانون جدید؛ سخنرانی نشست علمی حقوق کودک در دانشگاه مفید ارائه دهنده ۱۳۹۱
      ۹ حقوق کودک از منظر اسلام؛ سخنرانی علمی و پرسش و پاسخ؛ مدرسه علمیه شهیدین قم ارائه دهنده ۱۳۹۲
     ۱۰ طلاق و اطفال با تاکید بر بزهکاری اطفال ارائه دهنده  و پرسش و پاسخ ۱۳۹۳
     ۱۱ «سنجه ها و معیارهای تشخیص مصالح کودکان و نوجوانان» دانشگاه امام صادق تهران – یکشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ ارائه دهنده ۱۴۰۱
     ۱۲ معیارهای تشخیص مصلحت کودک ؛ دانشگاه مفید زمستان ۱۴۰۱ ارائه دهنده  و پرسش و پاسخ ۱۴۰۱
     ۱۳ نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه دهنده ۱۳۹۷
     ۱۴ تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه دهنده ۱۳۹۷
     ۱۵ ظرفیت حوزه های علمیه در رفع شبهات وحدت اسلامی در فضای مجازی؛ حوزه علمیه نجمیه شهرستان سرخه ؛ آبانماه ۱۳۹۹ ارائه دهنده ۱۳۹۹
     ۱۶ نشست علمی «سنجه ها و معیارهای تشخیص مصالح کودکان و نوجوانان»

دانشگاه امام صادق ۱۴۰۱

ارائه دهنده ۱۴۰۱
     ۱۷ عرف به تنهایی نمی‌تواند مصلحت کودک را معین کند

نشست علمی در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ دانشگاه مفید

ارائه دهنده ۱۴۰۱
     ۱۸ نشست علمی «حقوق کودکان غزه در اسناد بین الملل» دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب ؛ ۱۷ آبانماه ۱۴۰۲ ارائه دهنده ۱۴۰۲
     ۱۹ نشست علمی: مهم‌ترین حقوق نقض شده کودکان در غزه و راهکارهای حمایت از آنان در اسناد بین المللی و رهیافت‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛  ۲۴ آبانماه ۱۴۰۲

ارائه دهنده ۱۴۰۲
     ۲۰ عرصه‌های نوین فقاهت با تاکید بر فقه کودک (مسئله‌شناسی فقه و حقوق کودک) ارائه دهنده؛ حوزه علمیه خراسان ۱۴۰۲

۱۵. کارگاه‌های علمی و مهارتی

ردیف عنوان کارگاه‌های علمی و مهارتی نحوه حضور

( شرکت‌کننده/ ارائه‌دهنده)

تاریخ برگزاری
      ۱ کارگاه بین المللی نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرایم اقتصادی ارائه دهنده ۱۳۹۰
      ۲ دوره آموزشی حقوق کودک ارائه دهنده ۱۳۸۶
      ۳ شرکت در کارگاه خشونت علیه کودکان ارائه دهنده ۱۳۸۶
      ۴ کنفرانس خانواده در جهان اسلام ارائه دهنده ۱۳۸۶
      ۵ حقوق کودک در اسلام ارائه دهنده ۱۳۸۶
      ۶ نشست تخصصی بین المللی حقوق خانواده ارائه دهنده ۱۳۸۷
      ۷ نشست علمی در مورد سن مسؤولیت کیفری اطفال ارائه دهنده ۱۳۸۸
      ۸ همایش ملی حقوق ادیان دبیر علمی همایش ۱۳۹۱
      ۹ حقوق کودک از منظر اسلام ارائه دهنده ۱۳۹۲
     ۱۰ کنفرانس بین المللی نقش یافته های نوین در مناسبات دین و خانواده ارائه دهنده ۱۴۰۰(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
     ۱۱ سلسله نشست‌های تدوین سند جامع اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران: کارگروه جرم انگاری ارائه و چاپ در مجموعه ۱۴۰۰
     ۱۲ سن مسئولیت کیفری؛ رشد و بلوغ؛ حمایت از کودکان در معرض خطر؛ حاکمیت و حقوق کودک ارائه در کارگاه علمی یک روزه در ۸ ساعت در حوزه علمیه خراسان (موسسه طوبی) ۱۴۰۲

۱۶. مصاحبه‌های علمی

ردیف عنوان مصاحبه نام مصاحبه‌کننده

(روزنامه‌ها، نشریات، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، خبرگزاری‌ها و…)

تاریخ انجام
      ۱ جرم سیاسی و نظام حقوقی اسلام رسا نیوز ۱۳۸۲
      ۲ جایگاه حقوق کودک در لایحه حمایت از خانواده مطرح در مجلس برای تصویب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۰
      ۳ حریم خصوصی و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) موسسه تنظیم و نشر آثار امام و سایت جماران ۱۳۹۰
      ۴ بررسی تعلیق مجازات با توجه به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی روزنامه حمایت ۱۳۹۱
      ۵ پژوهش و قانونگذاری روزنامه حمایت ۱۳۹۲
      ۶ حقوق کودک از منظر اسلام رادیو معارف ۱۳۹۱
      ۷ چالش‌های حقوق کودک در اسناد بین‌المللی رادیو معارف ۱۳۹۱
      ۸ تأثیر عناوین ثانویه در حقوق خانواده رادیو معارف ۱۳۹۱
      ۹ نگاهی فقهی حقوقی به موضوع اتانازی (مرگ خودخواسته) رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۰
     ۱۰ بررسی فقهی و حقوقی امنیت در خانواده رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۰
     ۱۱ بررسی فقهی حقوقی الگوی سوم زن رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۱
     ۱۲ اصل رازداری و حفظ اسرار رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۰
     ۱۳ بررسی فقهی حقوقی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۰
     ۱۴ مبانی کیفرگذاری رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۰
     ۱۵ نقد و بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۰
     ۱۶ جرم محاربه از منظر فقه و حقوق رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۱
     ۱۷ بررسی فقهی حقوقی تحریک بر ارتکاب جرم رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۱
     ۱۸ قانون بکارگیری سلاح رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۱
     ۱۹ بررسی فقهی حقوقی تخلف و جرم رادیو معارف (برنامه فقه پویا) ۱۴۰۲
     ۲۰ مسجد و کودکان خبرگزاری شبستان ۱۴۰۲
     ۲۱ ماهیت فقهی حقوقی تنفیذ؛  تنفیذ و جواز تصرفات رئیس جمهور در حیطه شورای نگهبان نیست سایت وسائل ۱۳۹۶
     ۲۲ برررسی فقهی حقوقی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ رادیو معارف (برنامه فقه پویا)  ۱۰ برنامه ۱۴۰۲
     ۲۳ سیاست جنایی اسلام در صیانت از تمامیت جسمانی انسان رادیو معارف (برنامه فقه پویا)  ۱۰ برنامه ۱۴۰۲
     ۲۴ آزادی، اختیار و جبر انسان از کلیدی ترین بحث ها در حوزه حقوق کیفری خبرگزاری رسا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
     ۲۵ مدارا و مدیریت خشم در سیره حضرت موسی‌بن‌جعفر علیه‌السلام خبرگزاری شبستان ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

۱۷. جشنواره‌ها و جوایز

ردیف نام جایزه تاریخ دریافت
      ۱ رتبه دوم جشنواره علامه طباطبایی ؛کتاب جرم سیاسی ۱۳۸۳
      ۲ رتبه اول جشنواره کتاب خانواده در کشور؛ کتاب فلسفه حقوق خانواده ؛ ۱۳۸۷
      ۳ رتبه اول هفته پژوهش سال ۸۷ (شورای فرهنگی اجتماعی زنان ریاست جمهوری) کتاب فلسفه حقوق خانواده ۱۳۸۷
      ۴ استاد نمونه : لوح تقدیر دانشگاه علم و فرهنگ تهران ۱۳۸۴
      ۵ اثر برگزیده کتاب سال بانوان (بخش زن و خانواده) اول  برگزیده ؛ کتاب حقوق کودک ۱۳۹۸
      ۶ اثر شایسته تقدیر بیست و چهارمین همایش ملی کتاب سال حوزه  ؛ ۱۴۰۱کتاب کیفرگذاری؛ مبانی، اصول، معیارها و چالش‌ها ۱۴۰۱
      ۷ مقاله شایسته تقدیر در هفتمین جشنواره مقالات علمی حوزه –  همایش ۲۵کتاب سال حوزه ۱۴۰۲با عنوان: درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری ؛ چاپ در فصلنامه : حقوق اسلامی؛ ش۷۲؛ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲

۱۸. ارزیابی‌ها و داوری‌های علمی

ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
      ۱ اصلاح الگوی مصرف از منظر حقوقی به کوشش: دکتر میرخلیلی ۱۳۸۸ کتاب مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
      ۲ فلسفه حقوق خانواده (ج۱و۳) دکتر حکمت نیا و همکاران ۱۳۸۴ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
      ۳ شورای نگهبان  وپرسشهای پیرامون آن فرج الله هدایت نیا ۱۳۸۴ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
      ۴ اختیارات ولی فقیه در عفو محکومان حسین رجایی ۱۳۸۵ کتاب سال حوزه
      ۵ مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق دکتر  علیزاده ۱۳۸۸ کتاب سال حوزه
      ۶ شبیه سازی انسان () علی محمدی ۱۳۸۸ کتاب سال حوزه
      ۷ مکتب اجتهادی آیه الله بروجردی دکتر زهرا اخوان ۱۳۸۸ کتاب سال حوزه
      ۸ قلمرو امنیت در حقوق کیفری دکتر حسین آقابابایی ۱۳۸۸ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
      ۹ بررسی فقهی مرور زمان ۱۳۸۵ کتاب سال دانشجویی جهاد دانشگاهی
     ۱۰ سیاست جنایی اسلام فیاضی ۱۳۸۶ کتاب سال حوزه
     ۱۱ جرم مطبوعاتی ۱۳۸۷ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۲ پیشگیری وضعی از جرایم سایبری مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۳ تحلیل جرم تبلیغ علیه نظام با رویکرد تطبیقی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۴ مسئولیت کیفری ودر قلمرو جرایم مطبوعاتی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۵ بررسی تطبیقی حکم قتل فرزندان در حقوق ایران و انگلیس مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۶ گفتمان فقهی جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۷ معلوم نبودن صدمات در منازعات و چگونگی حبران خسارت بزه دیده مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۸ تروریسم سایبری مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۱۹ جرم انگاری پول شویی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۰ امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۱ صلاحیت کیفری در فضای سایبری مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۲ باز پروری بزه کاران در مقررات ایران مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۳ اصل فردی کردن مجازاتها، تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۴ تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۵ تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۶ کارشناسی دلیلی مستقل از علم قاضی مجله فقه و حقوق   پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۷ مبانی فقهی بازداشت موقت در جرائم علیه تمامیت جسمانی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۸ تصرف عدوانی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۲۹ مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران و تحولات آن در …. مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۰ سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۱ جرم‌انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۲ تحلیل جرم‌شناختی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۳ تظاهر به عمل حرام مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۴ جنگ با تروریسم یا نبرد با عدالت؛ دیدگاهی انتقادی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۵ کیفر در مکاتب حقوق کیفری مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۶ عادلانه شدن دادرسی کیفری از رهگذر استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۷ الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۸ قبح اخلاقی و اباحه قانونی در مورد شکستن روزه مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۳۹ مبانی حق حیات کودک نامه مفید ۱۳۸۸ دانشگاه مفید
     ۴۰ بررسی تحولات ساختاری و تئوریکی دیوان قضا در سده‌های آغازین اسلام مجله فقه و حقوق ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
     ۴۱ چرایی و چگونگی مجازات دکتر جعفر یزدیان جعفری ۱۳۸۹ کتاب، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۲ تحقیق چرایی و چگونگی مجازات گروه فقه و حقوق ۱۸/۱۰/۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۳ تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات (عنوان مصوب: تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات) مجله حقوق اسلامی ۲۰/۱/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۴ بررسی فقهی قضاوت شورایی(با عنوان جدید، به طور مجدد ارائه گردید)

بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

مجله حقوق اسلامی ۲/۵/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۵ بررسی اعتبار اسناد کتبی در فقه شیعه مجله حقوق اسلامی ۲۲/۵/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۶ بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی مجله حقوق اسلامی ۱۲/۶/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۷ تحلیل فقهی و حقوقی اجازه شوهر در خروج زن از منزل مجله حقوق اسلامی ۱۳/۷/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۸ راهکارهای غیر کیفری مقابله با خشونت جنسی در آموزه‌های جرم شناسی

عوامل خشونت جنسی و راهکارهای غیرکیفری مقابله با آن(عنوان جدید)

مجله حقوق اسلامی ۱۰/۸/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۴۹ کاربرد قاعده جب در احکام حقوقی

قاعده «جب» و تأثیر آن در مسئوولیت کیفری

مجله حقوق اسلامی ۳۰/۱۱/۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۰ حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر مجله حقوق اسلامی ۲۰/۱/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۱ ترجمه و تحقیق فلسفه مالکیت فکری گروه فقه و حقوق ۲۷/۱/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۲ تحقیق اختیار دادرس کیفری در ارزشیابی ادله گروه فقه و حقوق ۲۸/۱/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۳ خشونت جنسی علیه کودکان در اسناد بین‌المللی مجله حقوق اسلامی ۲۳/۲/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۴ تأثیر اذن مجنیٌ علیه در سقوط قصاص مجله حقوق اسلامی ۶/۳/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۵ مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی اندیشه فیض کاشانی باتطبیق بر قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی مجله حقوق اسلامی ۳۰/۷/۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۶ تحقیق ملاحظاتی پیرامون قانون مجازات اسلامی ۹۲ گروه فقه و حقوق ۱۴/۷/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۷ بخش مقدمه ترجمه مجموعه مقالات فلسفه حقوق گروه فقه و حقوق ۲۸/۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۸ تحقیق حمایت از حریم خصوصی در حقوق کیفری اسلام گروه فقه و حقوق ۵/۱۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۵۹ تحقیق توجیه کیفرگذاری از منظر فلسفه سیاسی با نظر به سیاست کیفری ایران گروه فقه و حقوق ۱۹/۱۱/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۰ تحقیق جرم‌شناسی جرایم جنسی گروه فقه و حقوق ۲۰/۱/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۱ تأملی بر عیوب موجب فسخ نکاح با امکان علاج و… فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۲ بررسی مدلول قاعده التعزیر دون‌الحد فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۳ معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۴ تأملی بر مجازات مجنون(عنوان مصوب: تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات) فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۵ بررسی اعتبار اسناد کتبی در فقه شیعه فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۶ عوامل خشونت جنسی و راهکارهای غیرکیفری مقابله با آن فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۷ تآثیر رسانه های جمعی در گرایش افراد به خشونت  و راهکارهای مقابله‌با آن از منظر جرم شناسی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۸ بررسی حقوقی برائت‌نامه‌های پزشکی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۶۹ بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۰ مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۱ تأملی بر وضعیت حقوقی کودکان بی‌هویت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۲ بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۳ تأثیر اذن مجنیٌ علیه در سقوط قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۴ عوامل خشونت جنسی و راهکارهای غیرکیفری مقابله با آن فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۵ کاربرد قاعده جب در احکام حقوقی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۶ خشونت جنسی علیه کودکان در اسناد بین‌المللی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۷ مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی اندیشه فیض کاشانی باتطبیق بر قانون مجازات فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۸ حقوق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۷۹ جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۰ جرم محال در تقابل با عملیات مباح فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۱ تحلیل فقهی و حقوقی اجازه شوهر در خروج زن از منزل فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۲ کرامت انسانی تحدیدگر جرم‌انگاری تخلف از احکام شرعی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۳ جایگاه فقهی ـ حقوقی «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوب(۱۳۹۲) فصلنامه حقوق اسلامی ۲۸/۵/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۴ ارتباط اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و احکام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران فصلنامه حقوق اسلامی ۲۶/۳/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۵ بررسی فقهی حقوقی تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۱۶/۵/۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۶ بررسی فقهی ، حقوقی مجازاتهای مالی در سیاست کیفری ایران فصلنامه حقوق اسلامی ۲۵/۱۰/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۷ مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه فصلنامه حقوق اسلامی ۲۷/۳/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۸ بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران فصلنامه حقوق اسلامی ۲۰/۵/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۸۹ سیاست جنایی و رشد سرمایه گذاری فصلنامه حقوق اسلامی ۱۲/۲/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۹۰ نقد کیفرشناختی تشهیر رسانه ای فصلنامه حقوق اسلامی ۶/۲/۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۹۱ مفسد اقتصادی مفسد فی الارض است فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴/۸/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۹۲ جبران خسارت مازاد بردیه و قصاص فصلنامه حقوق اسلامی ۵/۱۱/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۹۳ کرامت انسانی تحدیدگر جرم انگاری تخلف از احکام شرعی فصلنامه حقوق اسلامی ۲۹/۸/۹۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
     ۹۴ رویکردهای فقیهان و اصولیان امامیّه در عقاب کودک مراهق فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
     ۹۵ درنگی در مبانی مرحوم خوئی (ره) در ردّ قاعده‏ی درأ فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
     ۹۶ مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
     ۹۷ آیا در جامعه اسلامی هر گناهی جرم است؟ فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۳ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
     ۹۸ نقش فلسفه احکام و مقاصد شرع در استنباط احکام فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
     ۹۹ تأملی در ابهامات ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی فصلنامه پژوهش‌های فقهی ۱۳۹۴ دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
    ۱۰۰ واکنش‌ کیفری نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و مصر فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۸ دانشگاه مفید
    ۱۰۱ امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۸ دانشگاه مفید
    ۱۰۲ پاسخ غیر کیفری به بزهکاری اطفال در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۶ دانشگاه مفید
    ۱۰۳ تعزیر وتأدیب کودک از منظرفقه وقانون مجازات اسلامی فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۶ دانشگاه مفید
    ۱۰۴ مبانی و قلمرو آموزه‌های کیفرشناسی نوین فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۶ دانشگاه مفید
    ۱۰۵ تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت فصلنامه حقو تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۹۸ دانشگاه مفید
    ۱۰۶ ادله قرآنی اصل تناسب جرم و مجازات فصلنامه قرآن، فقه و حقوق ۱۳۹۷ انجمن فقه و حقوق اسلامی
    ۱۰۷ تحقیق: آزاد اندیشی و آزادی بیان دکتر محمود حکمت‌نیا ۱۳۹۷ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۰۸ تحقیق: فقه تکالیف الزامی کودکان ممیز و مراهق با تاکید بر اجتهاد نص محور و عقل گرا (۲۷۰ صفحه) مصطفی همدانی ۱۳۹۸ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۰۹ تحقیق: بررسی جرم شناختی جرایم خشونت بار خانوادگی (۳۱۷ صفحه) دکتر علی محمدی جورکویه ۱۳۹۸ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۰ تحقیق: نظام مالکیت فکری؛ خاستگاه، زیرساخت‌ها و ساختار (۴۹۶ صفحه) دکتر محمود حکمت‌نیا ۱۳۹۸ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۱ تحقیق: احکام فقهی حقوقی سرقت در فضای مجازی حجت الله فتحی ۱۴۰۱ گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۲ بررسی علم قاضی در فقه و حقوق جزا با رویکرد سیستمی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۳ ضرورت حذف ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته‌های قاعده‌گذاری و تفسیر قانون جنایی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۴ کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت‌شناسی علم) فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۵ کاربست قاعده حریم حمی در مراقبت از کانون خانواده (با تاکید بر عوامل برون خانوادگی) فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۶ منع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۷ باز اندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه نشر اکاذیب فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۸ بررسی قاعده ممنوعیت ایذاء مسلمان و کاربردهای در حقوق کیفری فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۱۹ امکان سنجی جرم انگاری نفوذ و چالش‌های فراروی آن فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    ۱۲۰ جایگاه مصلحت در استنباط، تقنین و اجراء فصلنامه حقوق اسلامی ۱۴۰۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

۱۹. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی

ردیف نام موسسه/مجمع علمی بازه زمانی عضویت نوع مسئولیت
      ۱ انجمن حقوق دانان حوزوی   عضو
      ۲ عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی؛ ۱۳۹۰ تاکنون عضو هیات مدیره انجمن دو دوره
      ۳ انجمن فقه و حقوق خانواده ایران ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ عضو هیات مدیره انجمن؛ دانشگاه امام صادق علیه سلام

۲۰. فعالیت‌های علمی ـــ اجرایی

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
      ۱ محقق و مدیر گروه جزا مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه ۱۳۷۷-۱۳۸۲  
      ۲ عضو شورای علمی گروه حقوق جزا و استاد سطح ۳ و سطح ۲ مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی ۱۳۸۳-۱۳۹۱  
      ۳ مدیر پژوهشی مرکز پژوهشهای سازمان زندانها ۱۳۸۰-۱۳۸۲  
      ۴ محقق مرکز تحقیقات شورای نگهبان ۱۳۷۵-۱۳۷۷  
      ۵ عضو کمیسیون فقه و حقوق کمیسیون فقه وحقوق دبیرخانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی(ع)    
      ۶ عضو هیأت علمی ومدیر فقه و حقوق دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندئشه اسلامی ۱۳۸۲ تاکنون  
      ۷ مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندئشه اسلامی ۱۳۹۱ تاکنون  
      ۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رئیس تحصیلات تکمیلی رشته حقوق خصوصی ۱۳۹۱-۱۳۹۹  


۲۱. سایر موارد قابل ذکر

زندگی نامه مختصر

اینجانب در سال ۱۳۴۶ در روستای لاسجرد سمنان در خانواده‌ای متدین پا به عرصه وجود گذاشتم و با عشق و محبت پدر و مادرم در عین سادگی و صمیمیت زندگی را آغاز کردم.  دوران ابتدایی و راهنمایی خود را در روستای محل تولدم (روستای لاسجرد سمنان) گذراندم و برای ادامه تحصیل به شهر سمنان عزیمت کردم و دوره دبیرستان را در سمنان بودم که در سال دوم دبیرستان وارد حوزه علمیه صاحب‌الزمان مهدیشهر سمنان شدم و به مدت سه سال مقدمات را در آن شهر با موفقیت سپری کردم و در سال ۱۳۶۵ برای ادامه تحصیل به قم عزیمت  نموده و از پایه چهارم دروس حوزوی را در شهر مقدس قم در درس اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم حاضر شدم و دوره سطح را با موفقیت به اتمام رساندم و به مدت ۱۰ سال در درس خارج فقه و اصول بزرگان حوزه علمیه قم تلمذ نمودم.

در مدت ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم دوره دبیرستان خود را به صورت متفرقه ادامه و در سال۱۳۶۹ دیپلم خود را گرفتم و برای ادامه تحصیل در دانشگاه وارد عرصه و رشته حقوق شدم و در سال ۱۳۷۵ دوره کارشناسی خود را با معدل ۴۸/۱۸ در دانشگاه مفید به پایان بردم و در کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی پذیرفته شدم و در پایان دوره یعنی سال ۱۳۷۸ به عنوان نفر اول دوره و با معدل ۶۸/۱۸ و دفاع از پایان نامه خود با نمره عالی موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدم. در سال ۱۳۸۶ در دوره دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران (مدرسه عالی شهید مطهری) پذیرفته شده و تا نیمه دوم سال ۱۳۸۸ امتحان جامع دوره دکتری را با موفقیت بپایان بردم و مشغول به تدوین پایانامه شدم و در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از رساله دکتری خود دفاع و با درجه عالی و نمره ۱۹  دوره دکتری را به پایان رساندم. همچنین از سال ۱۳۹۰ مباحث فلسفه و عرفان را با فراگیری اسفار صدر المتألهین و تمهید القواعد ابن ترکه آغاز کرده‌ام .

از سال ۱۳۸۲ عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و هم اکنون مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه می باشم. همچنین یکی دیگر ازفعالت‌های مستمر از سال ۱۳۶۸ تا کنون در ایام مختلف سال بویژه ایام محرم و رمضان به تبلیغ نیز رفته‌ام.

لازم به ذکر است موفقیت در علم و دانش و فراگیری آن مرهون زحمات و بزرگواری استادان و علمای بزرگ حوزه علمیه و دانشگاه بوده است که به برخی از اساتید حوزوی و درسهایی که در خدمت ایشان بودم اشاره می کنم:

الف. شرکت در درس تفسیر ترتیبی قران به مدت ۱۰ سال حضرت استاد علامه جوادی آملی (حفظه الله) (از آیه ۲۱۴ سوره بقره (سال ۱۳۶۶) تا پایان سوره انعام) از سوره اعراف تا پایان سوره هود نیز از طریق سی دی فراگرفتم.

ب. شرکت در درس اخلاق استاد علامه جوادی آملی به مدت ۳ سال.

ج. شرکت در درس خارج فقه (خمس و صوم) به مدت سه سال حضرت آیت الله جوادی املی (حفظه الله)

د. شرکت در درس اخلاق آیات عظام مشکینی (ره) و مظاهری به مدت ۱۰ سال

ﮪ. شرکت در درس خارج فقه (دیات) به مدت ۲ سال حضرت آیه الله مکارم شیرازی (حفظه الله)

و. شرکت در درس خارج فقه (نکاح ) به مدت ۲ سال حضرت آیه الله مکارم شیرازی (حفظه الله)

ز. شرکت در درس خارج اصول به مدت ۵ سال حضرت آیه الله سبحانی (حفظه الله)

ح. فراگیری بدایه الحکمه از محضر استاد هادوی تهرانی در سال ۱۳۶۸و نهایه الحکمه استاد فیاضی.

ط. شرکت در درس  اسفار ، تمهید القواعد، شرح منازل السائرین، ۵ سال

همچنین لازم است که از اساتید بزرگوار دوران سطح حوزه و دروس مقدمات و اخلاق نیز از جمله: حجج اسلام  آقایان اعتمادی، حسینی تهرانی، محمدی خراسانی، ابو القاسم علیدوست، سید احمد خاتمی، آیه الله شیخ علی پناه اشتهاردی، شیخ غلامرضا مهدوی، شیخ میثم مهدوی (ره)، آیه الله شاهچراغی، عبدوست، دلیر و … نیز یادی کنم که بهره‌های علمی و موفقیت خود را مرهون زحمات و خوشه‌چینی از خرمن عالمانه و بزرگوارنه و ذره‌پروری آنان هستم.

در پایان بر خود لازم می دانم از اساتید دانشگاهی‌ام که همیشه مورد لطف و توجه آنان بوده‌ام یادی کنم: اساتید بزرگوار آقایان: آیه الله سید محمدحسن مرعشی (ره)، آیه الله محمدهادی معرفت(ره)، سید علی آزمایش، حسین  میرمحمد صادقی، نجفی ابرندآبادی، محمدعلی اردبیلی، باقر شاملو، جعفر کوشا، آیه الله سید محمد موسوی بجنوردی، سید منصور میرسعیدی، ایرج گلدوزیان، محمد آشوری، عبدالعلی توجهی، نجابت، فرامرز گودرزی (ره)، آخوندی، و …

 

تاریخ تکمیل/ بروزرسانی: ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲