ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم” نوزدهمین کتاب گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه بوده که به قلم آقای سیدحسین شرف الدین محقق این گروهبه چاپ رسیده است.

این کتاب بخشی از یک تحقیق گسترده در حوزه اندیشه‌های اجتماعی قرآن کریم است که به صورتی مجزا، تدوین و تالیف یافته است. ارزش‌ها همان‌گونه که در مباحث مطرح شده در بخش نخست به تفضیل بیان شده مهم‌ترین، کانونی‌ترین و زنده‌ترین بخش یک فرهنگ محسوب می‌شوند و از این رو، شناخت یک فرهنگ بدون شناخت تحلیل نظام ارزشی و عناصر و اجزای آن، ارتباطات متنوع میان عناصر این نظام، پیوستگی این نظام با نظام باورها، هنجارها، شخصیت و رفتارها غیرممکن خواهد بود. بررسی اجمالی معارف اسلامی نیز نمایانگر جایگاه برتر و موقعیت محوری (ارزش‌ها) در فرهنگ دینی است. اگر معارف دین را طبق تقسیم‌بندی معروف مرکب از یه بخش به هم پیوسته و درهم‌تنیده (باورهـا،احـکام و اخلاق) بدانیم، ارزش‌هـا در تاروپـود این اجـزا به گـونه‌ای انفکـاک‌ناپـذیـردر هم آمیخته شده، بحث از ارزش‌ها پای هر سه بخش را به میان می‌کشد.

محور این مطالعه، قرآن کریم و بخش گوهری و اساسی فرهنگ اسلامی انعکاس یافته در این متن آسمانی و مقـدس است؛ از این رو ارزش‌هـای اجتماعی مورد بحث نیز ارزش‌هایی است که قرآن کریم به طور مستقیمو غیر مستقیم و در قالب عبارات و بیانات مختلف، از آن سخـن گفتـه است.

کتاب “ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم” در پنـج فصـل تحت عنوان‌های زیر تهیه و تنظیم شده است:

فصل اول:ارزش‌هـای اجتمـاعی از دیـدگاه علوم اجتماعی

فصل دوم:مواضـع کـلی قرآن کریـم در حوزه ارزش‌ها

فصل سوم:مفاهیم عام ناظر به ارزش‌های اجتماعی

فصل چهارم:مفـاهیـم خـاص ناظـر بـه ارزش‌هـای اجتمـاعی

فصل پنجم:ارزش‌های اجتماعی ناظر به حـوزه‌هـای مختـلف رفتــاری

کتاب “ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم” اثر آقای سیدحسین شرف الدین، با قیمت ۴۰،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.