نشست روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود

نشست روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود