برچسب: همایش وحدت حوزه و دانشگاه

سخنرانی آیت الله رشاد در همایش وحدت حوزه و دانشگاه

آیت الله علی اکبر رشاد در همایش وحدت حوزه و دانشگاه" به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی