برچسب: فضای مجازی

نشست الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا...

نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا دومین نشس از سلسله نشستهای الزامات جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

مردمی‌سازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضروری است

نشست علمی با عنوان “کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی” برگزار شد.

مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی نماید

بنا به ضرورت حکمرانی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی در راستای تقنین و اجرایی شدن سیاست‌های مصوب شورای عالی مجازی، باید اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی نماید.

نشست علمی جایگاه و الزامات مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی...

نشست علمی با عنوان "جایگاه و الزامات مجلس شورای اسلامی در عرصه حکمرانی فضای مجازی" به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

سواد حکمرانی فضای مجازی

یادداشتی از دکتر عزیز نجف پور با عنوان سواد حکمرانی فضای مجازی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی