برچسب: فضای مجازی

نشست علمی کدهای اخلاقی فضای مجازی برگزار شد

 نشست علمی “کدهای اخلاقی فضای مجازی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه تحت نرم افزار ادوب کانکت برگزار شد.

جایگاه فضای مجازی در بیانیه گام دوم کجاست؟

نشست "دلالت‌های بیانیه گام در ساحت حکمرانی فضای مجازی" روز ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی کدهای اخلاقی فضای مجازی

برگزاری نشست مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه

نشست الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا...

نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا دومین نشس از سلسله نشستهای الزامات جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

مردمی‌سازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضروری است

نشست علمی با عنوان “کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی” برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی