برچسب: علی بیگدلی

کارنامه دولت کودتای سوم اسفند بررسی شد

پنجمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “بررسی کارنامه دولت کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹“ برگزار شد.

کرسی ترویجی پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری چهارمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی