برچسب: سیدمحمدمهدی غمامی

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

نوشتاری از دکتر سیدمحمدمهدی غمامی با عنوان تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی