برچسب: سلامت معنوی

سومین نشست علمی سلامت معنوی کودک و نوجوان برگزار شد

سومین نشست علمی سلامت معنوی کودک و نوجوان؛ چالش‌ها و راهکارها، چهارشنبه 3 بهمن جاری توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه برگزار شد.

سومین نشست علمی سلامت معنوی کودک و نوجوان برگزار می‌شود

سومین نشست علمی ”سلامت معنوی کودک و نوجوان؛ چالش‌ها و راهکارها ” توسط توسط پژوهشکده باقرالعلوم و قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با مشارکت معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قم برگزار می‌شود.

دومین نشست علمی “سلامت معنوی کودک و نوجوان” برگزار شد

دومین نشست علمی "سلامت معنوی کودک و نوجوان؛ چالش‌ها و راهکارها" به همت قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

نشست علمی “سلامت معنوی کودک و نوجوان” برگزار شد

نشست علمی "سلامت معنوی کودک و نوجوان؛ چالش‌ها و راهکارها" به همت قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

نشست علمی سلامت معنوی کودک و نوجوان؛ چالش‌ها و راهکارها برگزار...

نشست علمی ”سلامت معنوی کودک و نوجوان؛ چالش‌ها و راهکارها ” توسط توسط پژوهشکده باقرالعلوم و قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با مشارکت معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قم برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی