مدلی برای اسلامی‌سازی علوم

کرسی علمی ترویجی: «مدلی برای اسلامی‌سازی علوم با اقتباس از شکل گیری فلسفه اسلامی در دوران اوج تمدن اسلامی»

برگزار کننده: توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

با حضور و ارائه آقای دکتر مهدی طاهریان و نقد و داوری آقایان دکتر رضا غلامی، دکتر سیدحسین حسینی و دکتر عطاالله رفیعی آتانی
دبیر علمی: دکتر حسین رمضانی

زمان برگزاری: روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

مکان برگزاری: ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  (ارتباط از طریق سیستم ویدئو کنفرانس)

خبر برگزاری: مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم انسانی

گزارش محتوایی