گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مقدمه
ضرورت پاسخگویی به  مسایل و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی  مخاطبان جوان، ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقاء آثار و  پژوهش‌های این حوزه ،ارتباط با محققین برتر و همسو در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و رفع خلاهای موجود در این باره، زمینه شکل گیری «گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» را  در مرکز فراهم آورده است .
تعریف گروه
«گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» گروهی است پژوهشی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ذیل مرکز پژوهش‌های جوان با عهده‌داری پژوهش‌هایی در حوزه‌های تاریخ ، فرهنگ ، رسانه ،ارتباطات و غرب‌شناسی فعالیت می‌کند و رسالت‌هایی چون اشاعه گفتمان فرهنگی ـ اجتماعی  انقلاب اسلامی، نقد گفتمان‌ها و  مکاتب غربی را دنبال می‌کند. این گروه در زمستان سال 1387 تأسیس گردیده است.
اهداف اصلی 
1. احیاء و ارتقای فرهنگ اسلامی- ایرانی و تعمیق پیوند نسل امروز با آن.
2. بازشناسی مسایل ، موانع و راه‌های تحکیم انقلاب در برابر تازش فکری ـ فرهنگی بیگانگان
3. نقد نظرات معارض غربی در قلمرو فرهنگ‌پژوهی و پاسخ‌گویی به شبهات القایی
4. تبیین  ساده و روان مواریث مکتوب اسلامی در حوزۀ تاریخ و تمدن به مخاطب جوان
5. واکاوی تهدید ها و فرصت های ابزار رسانه در گفتمان انقلاب اسلامی
مخاطبان
گروه با انگیزه پاسخگویی به دغدغه ها و نیازهای فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی نسل نو تحقیقات خود را در سه سطح تقسیم بندی کرده است:
1. جوان: جوانان بین حدود  24-17 سال با سواد دیپلم 
2. دانشجو: جوانان بین حدود 24-18 سال، دانشجو ( با تحصیلات یا شاغل در سطح کاردانی و کارشناسی)
3. اندیشه: جوانان بین حدود  29-24 سال، دانشجو ( با داشتن تحصیلات در حدکارشناسی ارشد) 
در یک تقسیم بندی ثانویه مخاطبان مزبور به دو دسته اصلی وفرعی تقسیم می‌شوند. مخاطبان اصلی توده جوانان هر دسته هستند، که در واقع مخاطبان با واسطه گروه می‌باشند. مخاطبان فرعی نیز بخشی از آنان هستند که مجموعه ویژگی‌هایی چون اندیشه ورز، دغدغه‌مند، متعهد و مومن بودن آنان را از بقیه متمایز ساخته و به جهت اینکه حلقه اتصالی بین گروه و مخاطبان اصلی خواهند بود، مخاطبان بی‌واسطه مرکز قلمداد می شوند.