برچسب: کویید 19

مهندسی ژنتیک با توحید در خالقیت منافات ندارد

سومین جلسه خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک توسط آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد

فرهنگی شدن ویروس کرونا

دکتر فرشاد مهدی‌پور عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گودزیلای کرونا از شرق عالم سربرآورده و چندوقتی...

کرونا دقیقا کیست؟

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرونا کیست؟ نگفتم کرونا چیست؟ که مرا با چیستی آن...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی