برچسب: کوئید 19

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌ واگیردار

بخش سوم و پایانی مقاله دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌ واگیردار

بخش دوم مقاله دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌های واگیردار

نوشتاری از دکتر محمود حکمت‌ نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی