برچسب: کاربست های فقه نظام

کاربست‌های فقه نظام در دوران معاصر

نوشتاری از آیت الله ابوالقاسم علیدوست با عنوان کاربست‌های فقه نظام در دوران معاصر منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی