برچسب: پژوهشکدهنظام های اسلامی

غلامرضا پیوندی

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: حقوق کودک حوزه تمحض دوم: فلسفه حقوق کیفری(با تأکید بر مباحث...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی