برچسب: مهندسی ژنتیک

مبانی نظری فقه زیست‌فناوری

مبانی نظری فقه زیست‌فناوری/ تعریف «قواعد نظری»، «قواعد اخلاقی»، «قواعد اصولی» و «قواعد فقهی» نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد مستخرج از هفتمین جلسه...

روش‌شناسی مهندسی فقه زیست‌فناوری

نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد با موضوع روش‌شناسی مهندسی فقه زیست‌فناوری منتشر شد

اهمیت روش‌شناسی تولید مساله و ساختاربندی فقه

جدیدترین یادداشت آیت الله علی اکبر رشاد با موضوع روش‌شناسی تفریع فروع فقه زیست‌فناوری منتشر شد

مهندسی ژنتیک و حوزه مسائل اخلاقی و ارزشی

چهارمین جلسه درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جتگ بیولوژیک توسط آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد

مهندسی ژنتیک با توحید در خالقیت منافات ندارد

سومین جلسه خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک توسط آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی