برچسب: مسعود پورفرد

کرسی ترویجی حوزه علمیه نجف و نظریه دولت

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی راهکارهای دستیابی به شفافیت سیاسی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود

روشنفکر دینی دچار از کار افتادگی شده است

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی“تحولات جدید روشنفکری در ایران امروز”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی تحولات جدید روشنفکری در ایران امروز

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی