برچسب: مدیریت اسلامی

باور به دین اولین الزام قرآنی برای نهادینه‌سازی فرهنگ است

کرسی علمی- ترویجی “الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی مدیریت تمدنی بر عوامل متکثر جهان اسلام

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

کرسی ترویجی سیاست گذاری اجتماعی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با موضوع تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته.

هیجان اعتراضی و روایت پیش‌رونده

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با موضوع حوادث و آشوب‌های ایجاد شده.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی