برچسب: مدارس کلام شیعی

کتاب مدارس کلامی شیعه اثر محمدصفر جبرئیلی کلام شیعه از نگاه هویتی و تاریخی با دو نظریه مهم روبرو است؛ دیدگاه وامداری و تأثیرپذیری کلام...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی