برچسب: عمل و جزا

کتاب

مسئله رابطه بین عمل و جزاء به نحو عینیّت یا همان مسئله تجسم اعمال، ریشه در آیات و روایات وارده داشته و در طول...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی