برچسب: علامه طباطبایی

کرسی ترویجی گزارش و مقایسه دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی در...

هشتمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه فرهنگ با عنوان کرسی ترویجی «گزارش و مقایسه دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی در باب فرهنگ» برگزار می‌شود.

مروری بر زندگی و احوال علامه طباطبایی(رض)

سلسله یادداشت هایی درباره شخصیت علمی و معنوی علامه محمدحسین طباطبایی(رض)

علامه طباطبایی و اجتهاد جامع

نوشتاری از محمد علی اردستانی با موضوع علامه طباطبایی و اجتهاد جامع منتشر شد

کرسی ترویجی نظریه اعتباریات و هوش مصنوعی قوی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نظریه اعتباریات و هوش مصنوعی قوی” توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

سیر در عوالم وجود

سلسله یادداشت هایی درباره شخصیت علمی و معنوی علامه محمدحسین طباطبایی(رض)

یادداشت هفته

نشست‌های علمی