برچسب: عباس سلیمانی

نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه

میزگرد علمی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی