برچسب: سید مهدی حسینی

کتاب نقد؛ نگاهی نقادانه به گفتمان تحول در حوزه علوم انسانی

گفتگو با جناب آقای سیدمهدی حسینی مدیر اجرایی فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد

نظری انتقادی به دعاوی مجتهد شبستری

محمد محمدرضایی سردبیر و سیدمهدی حسینی دبیر اجرایی فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات پژوهشگاه، نظری انتقادی به بررسی و نقد اندیشه‌های مجتهد شبستری پرداختند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی