برچسب: رتبه استادیاری

آقای دکتر محمود مهام به رتبه استادیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای دکتر محمود مهام به رتبه استادیاری ارتقاء پیدا کرد.

آقای دکتر حسین خزایی به رتبه استادیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای دکتر حسین خزایی به کسب رتبه استادیاری موفق گردید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی