برچسب: حسین رمضانی

کرسی علمی ترویجی مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی "مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی