برچسب: بزهکاری

راهبردهای قرآن برای پیشگیری اجتماعی از بزهکاری

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “راهبردهای پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی اسلام در صیانت از تمامیت جسمانی انسان” برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی