گروه غرب شناسی

_________________________________________________________________________________

 یاد و خاطر مرحوم دکتر حسین خزایی عضو هیات علمی گروه غرب شناسی پژوهشگاه را گرامی میداریم