منطق علوم انسانی اسلامی، به عنوان روش عام و مشترک، با تکیه بر مبادی اسلامی، عهده‌دار مطالعه سازوکارهای تولید علوم انسانی اسلامی از منابع معتبر می‌باشد. این منطق جامع، افزون بر عناصر و مؤلفه‌های درونی روش (قواعد، فرایندها، مهارت‌ها و ابزارها)، به مبادی و مبانی آن نیز می‌پردازد. اثر حاضر به مثابه فراروش و با نگاه پیشینی و فلسفی و با ابتنای بر مبادی و مبانی حکمت اسلامی، به ویژگی‌ها، عناصر رکنی و غیررکنی و الزامات «روش علوم انسانی اسلامی»، می‌پردازد تا هم نما و شمایی کلی از آن ارائه ‌دهد و هم نسبت آن با سایر دانش‌های مرتبط را بررسی کند.