بیست‌و‌چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر