وحدت یا تکثر جهان و گستره آن از مسایل مهم علوم کیهانی، فیزیکی، فلسفی و دینی است که تحولات عظیمی را نیز در پی داشته است. کتاب حاضر با تأمل در منابع نقلی و عقلی به تبیین مراتب جهان شناسی از منظر دانش کلام پرداخته است و به تفصیل از سه مرتبه عالم عقول و أنوار، عالم مثال و أشباح و عالم مادی یاد می شود.