آیین رونمایی از کتاب معنویت اجتماعی در مکتب سلیمانی