در این اثر، مجموع سرفصل‌های فلسفه دین به چهار بخش تقسیم شده است:

درباره دین: در این محور مباحثی که دین را با نگاهی کلی مورد مطالعه قرار می‌دهد، شامل موارد ذیل است: منشأ دین، قلمرو دین، گوهر و صدف دین، کارکرد دین، زبان دین، انتظار بشر از دین، و نگرش تاریخی به دین (تاریخی نگری و دین) .

درباره معرفت دینی: محور درباره معرفت دینی تلاش دارد به مباحثی که فهم دین را مورد کاوش قرار می‌دهد، بپردازد. در این محور به مباحث زیر پرداخته شده است: ماهیت و مختصات معرفت دینی، منطق علم دینی، هرمنوتیک و معرفت دینی، و گزاره‌سازی دینی.

نسبت دین با علوم و مقولات دیگر: در این محور مباحثی چون دین و اخلاق، دین و فلسفه اخلاق، دین، عرفان و معنویت، دین و علم، دین و عقل، ایمان و عقلانیت، دین و فلسفه، دین و هنر، دین و علوم انسانی، دین و فرهنگ،‌ دین و دموکراسی،‌ فلسفه دین و علوم انسانی، مورد توجه بوده است.

مدعیات و آموزه‌های دینی: در محور مدعیات و آموزه‌های دینی به مباحث زیر پرداخته شده است: خداشناسی، انسان شناسی، راهنماشناسی و فرجام شناسی.

مطلب قبلی
مطلب بعدی