کتاب رویکردروایی در حکمت متعالیه با تأکید بر مبدأشناسی اثر نرگس شاهسوارانی و علی‌اصغر هادوی‌نیا منتشر شد

هدف اصلى در این نوشتار، بررسی این نکته است: “بسیارى از عناصر حکمت متعالیه پیرامون مبدأشناسى از آموزه‏هاى حدیثى تأثیر پذیرفته‏اند. ” باید در نظر داشت که در این صورت، بسیاری از مفاهیم حکمت متعالیه،‌ می توانند کمک شایانی در تفسیر و تبیین چنین آموزه‌های حدیثی داشته باشند. از آن‌جا که آموزه‌های اسلام در زمینه‌ مبدأشناسی، جنبه محوری داشته و بقیه زمینه‌ها به گونه‌‌ای بازتاب این زمینه هستند، می‌توان تاثیر حکمت متعالیه در مورد روایات مربوط به زمینه‌های دیگر را پیش‌بینی کرد.

پرسش اصلی در این تحقیق این است که چگونه می‌توان ارتباط رویکرد روایی و حکمت متعالیه را تبیین کرد. برخی از پرسش‌های فرعی عبارتند از:‌”چگونه می‌توان ” نظریه حرکت جوهری ملاصدرا ” و “مفهوم اصالت وجود و مفاهیم پیرامونی‌ آن” را با توجه به روایات مطرح کرد.” ، “براهین حکمت متعالیه پیرامون اثبات وجود خدا، چگونه با تعالیم روایی قابل تطبیق است.”

مطلب قبلی
مطلب بعدی